Pracovní repozitář svobodných *-českých slovníků.
Clone or download
Pull request Compare This branch is 76 commits behind svobodneslovniky:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
en-cs
.travis.yml
README.md

README.md

Svobodné slovníky

Toto je pracovní repozitář pro příspěvky do svobodných *-českých slovníků. Distribuovatelná podoba slovníků je na webu Svobodné slovníky.cz.

Jak přispívat

  1. Založte fork.
  2. Proveďte zamýšlenou úpravu v příslušném slovníku. Držte se, prosím, formátu daného slovníku.
  3. Spusťte pro daný slovník skript sort.sh, který zaručí, že záznamy budou vždy ve správném pořadí. Pokud by vám skript zpřeházel celý slovník, zkontrolujte si, že máte v systému vyžadovanou lokalizaci.
  4. Požádejte o začlenění (Pull Request) svého příspěvku ze svého repozitáře.

V případě potíží pište na IRC (vizte web).