Skip to content
Metodologia i dades del reportatge 'Desprotegides malgrat tot'
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dades
documents
mapes
.gitignore
README.md

README.md

Read in English

Desprotegides, malgrat tot

Aquest reportatge s'ha elaborat gràcies al finançament de la Fundació.Cat.

L'objectiu és el retiment de comptes (accountability) a l'administració catalana sobre els recursos públics emprats per erradicar la violència masclista. Sempre amb un interès de reparació, conscienciació i millora de la situació actual.

Per què la violència masclista?

Karma Peiró venia de participar —durant 8 mesos— en el projecte #Cuéntalo, on milers de dones havien narrat les seves històries de violència masclista en 140 caràcters. Els drames personals estaven àmpliament explicats. Calia posar el focus en com l’administració tractava un assumpte de tal dimensió.

Metodologia

Després d'una primera ullada a les dades, vam tenir clar que calia visibilitzar la violència masclista silenciada. Quan els mitjans de comunicació informen del tema, sovint no es mostra l’abast, la freqüència i la gravetat de totes les formes de violència contra les dones. Tenim l’esperança que el llarg scroll de dones a l'inici de la història ajudi a entendre la magnitud.

La cerca de dades ha estat basada en la dècada del 2008-18 — moment que el Parlament va aprovar la Llei sobre el dret de les dones a erradicar la violència masclista-. Hem analitzat dades dels Mossos d'Esquadra, del Consell General del Poder Judicial, del departament de Salut, de l’Institut Català de les Dones i de múltiples enquestes. Hem llegit desenes d’estudis i avaluacions europees, espanyoles i catalanes de programes públics.

Les estimacions que utilitzem a l’informe es basen en l’Enquesta de Violència Masclista 2016, del Departament d'Interior. Per ajudar el lector a adonar-se de la magnitud del problema, vam traduir els percentatges a persones — fent servir el nombre de dones de més de setze anys segons el padró municipal.

Atès que els pressupostos publicats en els portals de transparència no especifiquen les partides destinades a la violència masclista, vam demanar per la Llei de Transparència aquesta informació. Després de l’ajornament d'un mes, l'Institut Català de les Dones va demanar un segon ajornament. Finalment, el que hem rebut és un recull d'informes prèviament publicats —i que ja eren a la nostra col·lecció de fonts—. Aquest enviament ens ha servit, però, per adonar-nos que les dades recollides anys anteriors i les que ens ha passat l'ICD avui responen a diferents criteris perquè no coincideixen. Igualment, encara que s'hagi publicat el reportatge, aspirem a aclarir aquestes dades facilitades en el darrer moment i a fer-les públiques, perquè és la primera vegada que es presenten per departaments i partides pressupostàries i durant la dècada del 2008-18.

Entrevistes

Vam entrevistar a la Raquel, la dona que gairebé va ser assassinada per la seva exparella. Ara treballa per ajudar a dones que passen per la mateixa situació. Agraïm especialment la seva intervenció, perquè recordar de nou aquella història i atrevir-se a explicar-la davant d'una càmera no ha de ser gens fàcil.

Vam filmar entrevistes amb experts i vam parlar amb més d’una desena de professionals que atenen les dones agredides per entendre millor el context, així com més exemples de dones que s'havien trobat en situacions similars a les de Raquel.

Dades i documents

Podeu trobar tots aquests documents i dades netes a les carpetes corresponents.

Alerta nerd 🤓

Per al segon mapa del gràfic scrollytelling al capítol 3, vam obtenir les zones a menys de 30 minuts amb cotxe dels més de 100 SIADs fent servir l'API Isochrone de Mapbox. Després les hem fusionat i hem utilitzat el resultat per retallar un raster amb dades de densitat de població (amb nombre de persones per cel·la), per estimar la població en el rang d’un SIAD.

Sobre el disseny 😎

Aquesta és una història sobre la violència contra les dones i un dels pilars que donen suport al patriarcat és la invisibilitat de les contribucions de les dones en tots els camps.

Per a la nostra presentació, vam escollir fonts dissenyades per Veronika Burian i Jose Scaglione, fundadors de TypeTogether. Burian és membre fundador de alphabettes.org, una xarxa per donar suport i promoure el treball de les dones en disseny i tipografia. Si sou un nerd de la tipografia, aquí teniu unes lectures molt maques:

Per a la cortina de 75.000 dones del primer gràfic vam utilitzar WeePeople, una font de ProPublica i d'Alberto Cairo. Vam escollir a l'atzar lletres de la cadena 'abcdefghijklmnopqrs' — amb tots els personatges femenins disponibles a la font.

L'equip 😍

Karma Peiró és una periodista i docent catalana especialitzada en internet i el periodisme de dades. Va ser directora de Nació Digital des del juliol de 2015 fins a l'abril de 2018. Abans va ocupar càrrecs de responsabilitat a la revista Web, en.red.ando, La Vanguardia Digital i TV3.

Xaquín G.V. és un periodista de dades i editor visual gallec. Entre 2014 i 2017, va dirigir l'equip de Visuals de The Guardian a Londres. Abans va treballar a National Geographic, The New York Times, Newsweek i El Mundo (Espanya).

Rocío Minvielle és una documentalista audiovisual, productora, activista feminista i part del col·lectiu insurRECtas.


Llegueix en català

Unprotected — in spite of everything

This story received funding from Fundació.Cat, a private non-profit that promotes the Catalan language and culture in technology. Our goal was government accountability: were the resources in place enough?

Why a story about violence against women?

Between 2017 and 2018, Karma Peiró had been involved in project #Cuéntalo, which recorded the stories of thousands of women speaking out about their personal experiences with violence in 140 characters.

These were powerful personal dramas, what was the government doing to address violence against women?

Methodology

Our first task was to visualize the real breadth of the issue: even when media outlets report on it, we often fail to properly showcase the reach, frequency, and severity of all forms of violence against women. Hopefully, our long scroll of women helps our audience grasp the magnitude.

We limited our time scope to the past decade — when Parliament passed the Catalan Law on Women's Right to Eradicate Violence Against Women. We analyzed data from the regional police, the courts, the health department, the Catalan Institute for Women, and multiple surveys.

The estimates we use throughout the report are based on the 2016 Catalan survey. In order to help the reader realize the magnitude of the issue we translated the percentages into people using census data for women older than sixteen.

We read through dozens of European, Spanish and Catalan studies and assessments of public programs. Since the government budget doesn’t classify when an investment is linked to the program to combat and prevent violence against women, we requested that breakdown through the Transparency Law to various departments and, after some extensions, we received a breakdown by department and a collection of reports that had previously been released — and that were already in our cache of sources. The criteria used for it is different that in other partial budget breakdowns.

We interviewed Raquel who was almost killed by her ex-partner. We are especially thankful to her for retelling her story and doing so in front of a camera.. She now works helping women going through the same situation. We filmed interviews with experts and spoke to more than a dozen others to understand the network of professionals involved in cases of violence against women.

Data and documents

You can find all these documents and clean datasets in the corresponding folders.

Nerd alert 🤓

For the second map on the scrollytelling graphic, we retrieved the areas within a 30-minute drive from every one of the 100 and some Women’s Support and Information Center (SIADs) using Mapbox’s Isochrone API. We then merged them and used the result to clip a raster dataset with population density (with number of people per cell) to estimate the population in range of a SIAD.

About the design 😎

This is a story about violence against women and one of the pillars that support patriarchy is the invisibility of women’s contributions in every field. For our presentation, we chose fonts designed by Veronika Burian and Jose Scaglione — founders of TypeTogether. Burian is a founding member of alphabettes.org, a network to support and promote the work of women in Design and Typography. If you’re a type nerd, here’re some nice reads:

For the wall of 75.000 women in the first graphic we used WeePeople, a font by ProPublica and Alberto Cairo, and we randomly chose from the ‘abcdefghijklmnopqrs’ string — which renders all the available female characters in the font.

The team 😍

Karma Peiró is a data journalist and instructor from Catalunya. She was the editor in chief at Nació Digital between 2015 and 2018. Before that, she worked and lead teams at Web Magazine, en.red.ando, Catalunya Ràdio, La Vanguardia Digital, and TV3.

Xaquín G.V. is an interactive, data and visual journalist from Galicia. Between 2014 and 2017, he led the Visuals desk at The Guardian in London. Before that, he worked at National Geographic, The New York Times, Newsweek and El Mundo (Spain).

Rocío Minvielle is a documentary filmmaker, producer, and feminist activist. She’s a member of the insurRECtas collective.

You can’t perform that action at this time.