Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
8 lines (7 sloc) 313 Bytes
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<strings>
<string id="30000">Generelt</string>
<string id="30001">Vis teasers nedenunder shows</string>
<string id="30900">Der er sket en fejl i kommunikationen med</string>
<string id="30901">videovideo.dk. Prøv igen senere. Fejlen er:</string>
</strings>