Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

446 lines (338 sloc) 9.313 kb
# Kodi Media Center language file
# Addon Name: Hybrid
# Addon id: skin.hybrid
# Addon Provider: Mudislander
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: XBMC Skins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: alanwww1@xbmc.org\n"
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Kodi Translation Team\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/xbmc-skins/language/vi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: vi\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
msgctxt "#31004"
msgid "Working..."
msgstr "Dang /làm..."
msgctxt "#31006"
msgid "View Options"
msgstr "Xem ???"
msgctxt "#31007"
msgid "Found"
msgstr "Tìm Rồi"
msgctxt "#31008"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn Màn Hình"
msgctxt "#31011"
msgid "Misc Options"
msgstr "Lựa chọn khác"
msgctxt "#31015"
msgid "Extras"
msgstr "Vai phụ"
msgctxt "#31031"
msgid "Never"
msgstr "Không bao giờ"
msgctxt "#31039"
msgid "Actions"
msgstr "Hành động"
msgctxt "#31040"
msgid "Now Playing"
msgstr "Đang chơi"
msgctxt "#31043"
msgid "Paused"
msgstr "Tạm dừng"
msgctxt "#31048"
msgid "Visualization Presets"
msgstr "Bộ preset trình diễn"
msgctxt "#31049"
msgid "End Time"
msgstr "Giờ Hết"
msgctxt "#31050"
msgid "Sort: Ascending"
msgstr "Sắp xếp: Tăng dần"
msgctxt "#31051"
msgid "Sort: Descending"
msgstr "Sắp xếp: Giảm dần"
msgctxt "#31054"
msgid "Pause"
msgstr "Tạm dừng"
msgctxt "#31055"
msgid "Stop"
msgstr "Ngừng"
msgctxt "#31056"
msgid "Fast Forward"
msgstr "Tua nhanh"
msgctxt "#31057"
msgid "Rewind"
msgstr "Quay Lại"
msgctxt "#31063"
msgid "Open playlist"
msgstr "Mở Playlist"
msgctxt "#31064"
msgid "Save playlist"
msgstr "Lưu playlist"
msgctxt "#31065"
msgid "Close playlist"
msgstr "Dóng Playlist"
msgctxt "#31066"
msgid "Local subtitle available"
msgstr "Phụ đề đang có sẵn"
msgctxt "#31067"
msgid "Click button to play[CR][CR]Movie trailer"
msgstr "Bấm nút để xem[CR][CR]Phim giới thiệu"
msgctxt "#31069"
msgid "System music files"
msgstr "Tệp nhạc hệ thống"
msgctxt "#31070"
msgid "Current playlist"
msgstr "Danh sách hiện tại"
msgctxt "#31084"
msgid "of"
msgstr "của"
msgctxt "#31170"
msgid "Location"
msgstr "Đường dẫn"
msgctxt "#31171"
msgid "Forecast"
msgstr "Dự báo"
msgctxt "#31172"
msgid "Fetching forecast info..."
msgstr "Đang tải dữ liệu thời tiết..."
msgctxt "#31173"
msgid "Chance of Precipitation"
msgstr "Khả năng mưa"
msgctxt "#31175"
msgid "Last Updated"
msgstr "Cập nhật cuối cùng"
msgctxt "#31176"
msgid "Data provider"
msgstr "Nhà cung cấp dữ liệu"
msgctxt "#31180"
msgid "Map & Alerts"
msgstr "Bản đồ & Cảnh Báo"
msgctxt "#31181"
msgid "Hourly Forecast"
msgstr "Dự báo theo giờ"
msgctxt "#31182"
msgid "Weekend Forecast"
msgstr "Dự báo cuối tuần"
msgctxt "#31183"
msgid "36 Hour Forecast"
msgstr "Thời Tiết - 36 Tiếng"
msgctxt "#31196"
msgid "Random Movies"
msgstr "Các phim ngẫu nhiên"
msgctxt "#31202"
msgid "Live TV"
msgstr "TV trực tuyến"
msgctxt "#31207"
msgid "Upcoming Episodes"
msgstr "Các tập sắp chiếu"
msgctxt "#31213"
msgid "TvTunes"
msgstr "TvTunes"
msgctxt "#31219"
msgid "Track Number"
msgstr "Bài số"
msgctxt "#31220"
msgid "Album Details"
msgstr "Chi tiết album"
msgctxt "#31253"
msgid "Recently Added"
msgstr "Mới Bỏ Vào"
msgctxt "#31254"
msgid "None"
msgstr "Không"
msgctxt "#31255"
msgid "Theme"
msgstr "Chủ Đề"
msgctxt "#31259"
msgid "Items"
msgstr "Các mục"
msgctxt "#31267"
msgid "Playing"
msgstr "Đang chơi"
msgctxt "#31283"
msgid "Background"
msgstr "Hình nền"
msgctxt "#31305"
msgid "Lyrics Add-on"
msgstr "Lời Bài Hát (Addon?)"
msgctxt "#31309"
msgid "Background path:"
msgstr "Đường dẫn ảnh nền:"
msgctxt "#31311"
msgid "Single Image"
msgstr "Một ảnh"
msgctxt "#31312"
msgid "Multi Image"
msgstr "Nhiều ảnh"
msgctxt "#31319"
msgid "Page"
msgstr "Trang"
msgctxt "#31321"
msgid "[B]Timer set![/B] [COLOR=grey2] - System auto shutdown in[/COLOR]"
msgstr "[B]Đã hẹn giờ![/B] [COLOR=grey2] - Hệ thống sẽ tự động tắt trong[/COLOR]"
msgctxt "#31322"
msgid "Current Scraper"
msgstr "Trình thu thập hiện tại"
msgctxt "#31323"
msgid "Choose a Scraper"
msgstr "Chọn trình thu thập"
msgctxt "#31324"
msgid "Content Scanning Options"
msgstr "Lựa chọn quét nội dung"
msgctxt "#31325"
msgid "Karaoke Song Selector"
msgstr "Trình chọn bài hát karaoke"
msgctxt "#31332"
msgid "Select your Kodi user Profile[CR]to login and continue"
msgstr "Chọn profile Kodi[CR]để tiếp tục đăng nhập"
msgctxt "#31333"
msgid "Log-in"
msgstr "Đăng nhập"
msgctxt "#31340"
msgid "Fanart image[CR][CR]Unavailable[CR][CR] Click button to set"
msgstr "Ảnh fanart[CR][CR]Không có[CR][CR] Bấm nút để đặt"
msgctxt "#31341"
msgid "This file is stacked, select the part you want to play from."
msgstr "Tệp này đã bị chia cắt, chọn phần bạn muốn chơi."
msgctxt "#31342"
msgid "Aired"
msgstr "Đã phát"
msgctxt "#31345"
msgid "Movie Details"
msgstr "Chi tiết phim"
msgctxt "#31348"
msgid "Found"
msgstr "Tìm Rồi"
msgctxt "#31368"
msgid "Playlist Options"
msgstr "Lựa chọn playlist"
msgctxt "#31369"
msgid "Memory Used:"
msgstr "Bộ nhớ chiếm:"
msgctxt "#31370"
msgid "Selected Profile"
msgstr "Đã chọn profile"
msgctxt "#31371"
msgid "Last Logged In"
msgstr "Lần truy cập cuối"
msgctxt "#31375"
msgid "Watch as 2D"
msgstr "Xem 2D"
msgctxt "#31376"
msgid "Change mode"
msgstr "Thay đổi chế độ"
msgctxt "#31377"
msgid "Enabled"
msgstr "Đã bật"
msgctxt "#31378"
msgid "Choose Your Song"
msgstr "Chọn Bài Hát"
msgctxt "#31379"
msgid "Lyrics Source"
msgstr "Nguồn lyric"
msgctxt "#31392"
msgid "Skin default with no Caps"
msgstr "Skin mặc định không viết hoa"
msgctxt "#31393"
msgid "Arial based"
msgstr "Theo chuẩn Arial"
msgctxt "#31460"
msgid "Change the skin · Set language and region · Change file listing options · Set up a screensaver"
msgstr "Thay đổi skin · Đặt ngôn ngữ và vùng · Thay đổi cách liệt kê file · Cài đặt trình bảo vệ màn hình"
msgctxt "#31461"
msgid "Manage your video library · Set video playback options · Change video listing options · Set subtitle fonts"
msgstr "Quản lý thư viện video · Đặt chế độ chơi video · Thay đổi cách liệt kê video · Đặt font phụ đề"
msgctxt "#31462"
msgid "Manage your music library · Set music playback options · Change music listing options · Setup song submission · Set karaoke options"
msgstr "Quản lý thư viện nhạc · Đặt chế độ chơi nhạc · Thay đổi cách liệt kê nhạc · Cài đặt gửi lấy thông tin nhạc · Đặt chế độ karaoke"
msgctxt "#31463"
msgid "Set picture listing options · Configure slideshows"
msgstr "Đặt cách liệt kê hình ảnh · Tuỳ chỉnh trình chiếu ảnh"
msgctxt "#31464"
msgid "Set three cities to collect weather information"
msgstr "Đặt ba thành phố để thu thập thông tin thời tiết"
msgctxt "#31465"
msgid "Setup and calibrate displays · Configure audio output · Setup remote controls · Set power saving options · Enable debugging · Setup master lock"
msgstr "Cài đặt và điều chỉnh màn hình · Tuỳ chỉnh đầu ra Audio · Cài đặt bộ điều khiển từ xa · Đặt cách tiết kiệm năng lượng · Bật chế độ tìm sửa lỗi · Đặt khoá chủ"
msgctxt "#31467"
msgid "Manage your installed Add-ons · Browse for and install Add-ons from kodi.tv · Modify Add-on settings"
msgstr "Quản lý các add-on đã cài · Duyệt và cài add-on từ kodi.tv · Thay đổi các cài đặt add-on"
msgctxt "#31501"
msgid "Scheduled Time"
msgstr "Thời gian đã hẹn"
msgctxt "#31502"
msgid "Live TV"
msgstr "TV trực tuyến"
msgctxt "#31503"
msgid "Add Group"
msgstr "Thêm nhóm"
msgctxt "#31504"
msgid "Rename Group"
msgstr "Đổi tên nhóm"
msgctxt "#31505"
msgid "Delete Group"
msgstr "Xoá nhóm"
msgctxt "#31506"
msgid "Available[CR]Groups"
msgstr "Đang có[CR]Các nhóm"
msgctxt "#31509"
msgid "Channel Group"
msgstr "Nhóm kênh"
msgctxt "#31510"
msgid "Timer Set"
msgstr "Hẹn giờ"
msgctxt "#31511"
msgid "Channel Options"
msgstr "Thiết lập kênh"
msgctxt "#31513"
msgid "Created"
msgstr "Đã tạo"
msgctxt "#31514"
msgid "Resolution"
msgstr "Độ phân giải"
msgctxt "#31605"
msgid "Comedy"
msgstr "Hài hước"
msgctxt "#31618"
msgid "Romance"
msgstr "Lãng mạn"
msgctxt "#31620"
msgid "Short"
msgstr "Ngắn"
msgctxt "#31645"
msgid "Image Wrap"
msgstr "Dồn ảnh"
msgctxt "#31646"
msgid "Pic Thumbs"
msgstr "Các ảnh đại diện"
msgctxt "#31700"
msgid "United States"
msgstr "United States"
msgctxt "#31702"
msgid "Germany"
msgstr "Germany"
msgctxt "#31703"
msgid "Australia"
msgstr "Australia"
msgctxt "#31704"
msgid "Japan"
msgstr "Japan"
msgctxt "#31705"
msgid "Hong Kong"
msgstr "Hong Kong"
msgctxt "#31706"
msgid "Brazil"
msgstr "Brazil"
msgctxt "#31708"
msgid "Canada"
msgstr "Canada"
msgctxt "#31709"
msgid "Ireland"
msgstr "Ireland"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.