Commits on Sep 27, 2011
 1. @evenwu

  fix dt,dl,dd

  evenwu committed Sep 27, 2011
 2. @evenwu

  fix ul to ol

  evenwu committed Sep 27, 2011
 3. @evenwu

  add sample code

  evenwu committed Sep 27, 2011
Commits on Sep 25, 2011
 1. @evenwu

  add source

  evenwu committed Sep 25, 2011
 2. @evenwu

  add style

  evenwu committed Sep 25, 2011
Commits on Sep 24, 2011
 1. @evenwu
 2. @evenwu

  Merge branch 'dev'

  evenwu committed Sep 25, 2011
 3. @evenwu

  remove ggs.js, fix width bug

  evenwu committed Sep 25, 2011
 4. @evenwu

  remove ggs.js

  evenwu committed Sep 25, 2011
 5. @evenwu

  fix ie6

  evenwu committed Sep 25, 2011
 6. @evenwu

  fix ie6 and lists

  evenwu committed Sep 25, 2011
 7. @evenwu

  fix lists h3

  evenwu committed Sep 25, 2011
 8. @evenwu

  fix type

  evenwu committed Sep 25, 2011
 9. @evenwu

  句子改段落

  evenwu committed Sep 25, 2011
 10. @evenwu

  fix lists column and clearfix

  evenwu committed Sep 25, 2011
 11. @evenwu

  fix body font-family

  evenwu committed Sep 25, 2011
 12. @evenwu

  add style

  evenwu committed Sep 25, 2011
Commits on Sep 15, 2011
 1. @evenwu

  Edited README.markdown via GitHub

  evenwu committed Sep 16, 2011
 2. @evenwu

  Edited README.markdown via GitHub

  evenwu committed Sep 16, 2011
 3. @evenwu

  Edited README.markdown via GitHub

  evenwu committed Sep 16, 2011
 4. @evenwu

  rm tmp

  evenwu committed Sep 16, 2011
 5. @evenwu

  add ignore

  evenwu committed Sep 16, 2011
 6. @evenwu

  移動設定參數到 _ggs.scss

  evenwu committed Sep 16, 2011
 7. @evenwu

  split layout to partials

  evenwu committed Sep 16, 2011
Commits on Sep 14, 2011
 1. @evenwu

  Edited README.markdown via GitHub

  evenwu committed Sep 15, 2011
 2. @evenwu

  Edited README.markdown via GitHub

  evenwu committed Sep 15, 2011
 3. @evenwu

  add background

  evenwu committed Sep 15, 2011
 4. @evenwu

  readme change to markdown

  evenwu committed Sep 14, 2011
 5. @evenwu

  fix html5 layout

  evenwu committed Sep 14, 2011
 6. @evenwu

  rm .rvmrc

  evenwu committed Sep 14, 2011
 7. @evenwu

  add readme

  evenwu committed Sep 14, 2011
 8. @evenwu

  gitignore

  evenwu committed Sep 14, 2011
 9. @evenwu

  初步架構

  evenwu committed Sep 14, 2011
 10. @evenwu

  初步架構

  evenwu committed Sep 14, 2011
Commits on Sep 9, 2011
 1. @evenwu

  fix gemfile

  evenwu committed Sep 10, 2011