Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
622 lines (606 sloc) 23.3 KB
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
actionview_datehelper_select_day_prefix:
actionview_datehelper_select_month_names: Januari,Februari,Mars,April,Maj,Juni,Juli,Augusti,September,Oktober,November,December
actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Jan,Feb,Mar,Apr,Maj,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dec
actionview_datehelper_select_month_prefix:
actionview_datehelper_select_year_prefix:
actionview_datehelper_time_in_words_day: 1 dag
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural: %d dagar
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about: cirka en timme
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural: cirka %d timmar
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_single: cirka en timme
actionview_datehelper_time_in_words_minute: 1 minut
actionview_datehelper_time_in_words_minute_half: en halv minute
actionview_datehelper_time_in_words_minute_less_than: mindre än en minut
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural: %d minuter
actionview_datehelper_time_in_words_minute_single: 1 minut
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: mindre än en sekund
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: mindre än %d sekunder
actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
activerecord_error_inclusion: finns inte i listan
activerecord_error_exclusion: är reserverad
activerecord_error_invalid: är ogiltig
activerecord_error_confirmation: överränsstämmer inte med bekräftelsen
activerecord_error_accepted: måste accepteras
activerecord_error_empty: får inte vara tom
activerecord_error_blank: får inte vara tom
activerecord_error_too_long: är för lång
activerecord_error_too_short: är för kort
activerecord_error_wrong_length: har fel längd
activerecord_error_taken: har redan blivit tagen
activerecord_error_not_a_number: är inte ett nummer
activerecord_error_not_a_date: är inte ett korrekt datum
activerecord_error_greater_than_start_date: måste vara senare än startdatumet
activerecord_error_not_same_project: doesn't belong to the same project
activerecord_error_circular_dependency: This relation would create a circular dependency
general_fmt_age: %d år
general_fmt_age_plural: %d år
general_fmt_date: %%Y-%%m-%%d
general_fmt_datetime: %%Y-%%m-%%d %%I:%%M %%p
general_fmt_datetime_short: %%b %%d, %%I:%%M %%p
general_fmt_time: %%I:%%M %%p
general_text_No: 'Nej'
general_text_Yes: 'Ja'
general_text_no: 'nej'
general_text_yes: 'ja'
general_lang_name: 'Svenska'
general_csv_separator: ','
general_csv_encoding: ISO-8859-1
general_pdf_encoding: ISO-8859-1
general_day_names: Måndag,Tisdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,Lördag,Söndag
general_first_day_of_week: '7'
notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
notice_account_invalid_creditentials: Fel användarnamn eller lösenord
notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
notice_account_wrong_password: Fel lösenord
notice_account_register_done: Kontot har skapats.
notice_account_unknown_email: Okäns användare.
notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern authentikeringskälla. Det går inte att byta lösenord.
notice_account_lost_email_sent: Ett email med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
notice_successful_create: Lyckat skapande.
notice_successful_update: Lyckad uppdatering.
notice_successful_delete: Lyckad borttagning.
notice_successful_connection: Lyckad uppkoppling.
notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller har blivit borttagen.
notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
notice_not_authorized: You are not authorized to access this page.
notice_email_sent: An email was sent to %s
notice_email_error: An error occurred while sending mail (%s)
notice_feeds_access_key_reseted: Your RSS access key was reseted.
error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i repositoriet."
error_scm_command_failed: "An error occurred when trying to access the repository: %s"
mail_subject_lost_password: Ditt %s lösenord
mail_body_lost_password: 'För att ändra lösenord, följ denna länk:'
mail_subject_register: Ditt %s kontoaktivering
mail_body_register: 'För att aktivera ditt konto, använd följande länk.'
gui_validation_error: 1 fel
gui_validation_error_plural: %d fel
field_name: Namn
field_description: Beskrivning
field_summary: Sammanfattning
field_is_required: Obligatorisk
field_firstname: Förnamn
field_lastname: Efternamn
field_mail: Email
field_filename: Fil
field_filesize: Storlek
field_downloads: Nerladdningar
field_author: Författare
field_created_on: Skapad
field_updated_on: Uppdaterad
field_field_format: Format
field_is_for_all: För alla projekt
field_possible_values: Möjliga värden
field_regexp: Regular expression
field_min_length: Minimilängd
field_max_length: Maximumlängd
field_value: Värde
field_category: Kategori
field_title: Titel
field_project: Projekt
field_issue: Brist
field_status: Status
field_notes: Anteckningar
field_is_closed: Brist stängd
field_is_default: Defaultstatus
field_tracker: Tracker
field_subject: Rubrik
field_due_date: Färdigdatum
field_assigned_to: Tilldelad
field_priority: Prioritet
field_fixed_version: Target version
field_user: Användare
field_role: Roll
field_homepage: Hemsida
field_is_public: Offentlig
field_parent: Delprojekt av
field_is_in_chlog: Brister visade i ändringslogg
field_is_in_roadmap: Bsiter visade i roadmap
field_login: Inloggning
field_mail_notification: Emailnotifieringar
field_admin: Administratör
field_last_login_on: Senaste inloggning
field_language: Språk
field_effective_date: Datum
field_password: Lösenord
field_new_password: Nytt lösenord
field_password_confirmation: Bekräfta
field_version: Version
field_type: Typ
field_host: Värddator
field_port: Port
field_account: Konto
field_base_dn: Bas DN
field_attr_login: Inloggningsattribut
field_attr_firstname: Förnamnattribut
field_attr_lastname: Efternamnattribut
field_attr_mail: Emailattribut
field_onthefly: On-the-fly användarskapning
field_start_date: Start
field_done_ratio: %% Done
field_auth_source: Authentikeringsläge
field_hide_mail: Dölj min emailadress
field_comment: Kommentar
field_url: URL
field_start_page: Startsida
field_subproject: Delprojekt
field_hours: Timmar
field_activity: Aktivitet
field_spent_on: Datum
field_identifier: Identifierare
field_is_filter: Used as a filter
field_issue_to_id: Related issue
field_delay: Delay
field_assignable: Issues can be assigned to this role
field_redirect_existing_links: Redirect existing links
field_estimated_hours: Estimated time
field_default_value: Default value
setting_app_title: Applikationstitel
setting_app_subtitle: Applicationsunderrubrik
setting_welcome_text: Välkommentext
setting_default_language: Default språk
setting_login_required: Authent. obligatoriskt
setting_self_registration: Självregistrering påslaget
setting_attachment_max_size: Bifogad maxstorlek
setting_issues_export_limit: Brist exportgräns
setting_mail_from: Emailavsändare
setting_host_name: Värddatornamn
setting_text_formatting: Textformattering
setting_wiki_compression: Wiki historiekomprimering
setting_feeds_limit: Feed innehållsgräns
setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för repository management
setting_commit_ref_keywords: Referencing keywords
setting_commit_fix_keywords: Fixing keywords
setting_autologin: Autologin
setting_date_format: Date format
setting_cross_project_issue_relations: Allow cross-project issue relations
label_user: Användare
label_user_plural: Användare
label_user_new: Ny användare
label_project: Projekt
label_project_new: Nytt projekt
label_project_plural: Projekt
label_project_all: All Projects
label_project_latest: Senaste projekt
label_issue: Brist
label_issue_new: Ny brist
label_issue_plural: Brister
label_issue_view_all: Visa alla brister
label_document: Dokument
label_document_new: Nytt dokument
label_document_plural: Dokument
label_role: Roll
label_role_plural: Roller
label_role_new: Ny roll
label_role_and_permissions: Roller och rättigheter
label_member: Medlem
label_member_new: Ny medlem
label_member_plural: Medlemmar
label_tracker: Tracker
label_tracker_plural: Trackers
label_tracker_new: Ny tracker
label_workflow: Workflow
label_issue_status: Briststatus
label_issue_status_plural: Briststatusar
label_issue_status_new: Ny status
label_issue_category: Bristkategori
label_issue_category_plural: Bristkategorier
label_issue_category_new: Ny kategori
label_custom_field: Användardefinerat fält
label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
label_custom_field_new: Nytt Användardefinerat fält
label_enumerations: Uppräkningar
label_enumeration_new: Nytt värde
label_information: Information
label_information_plural: Information
label_please_login: Var god logga in
label_register: Registrera
label_password_lost: Glömt lösenord
label_home: Hem
label_my_page: Min sida
label_my_account: Mitt konto
label_my_projects: Mina projekt
label_administration: Administration
label_login: Logga in
label_logout: Logga ut
label_help: Hjälp
label_reported_issues: Rapporterade brister
label_assigned_to_me_issues: Brister tilldelade mig
label_last_login: Senaste inloggning
label_last_updates: Senast uppdaterad
label_last_updates_plural: %d senaste uppdateringarna
label_registered_on: Registrerad
label_activity: Aktivitet
label_new: Ny
label_logged_as: Loggad som
label_environment: Miljö
label_authentication: Authentikering
label_auth_source: Authentikeringsläge
label_auth_source_new: Nytt authentikeringsläge
label_auth_source_plural: Authentikeringslägen
label_subproject_plural: Delprojekt
label_min_max_length: Min - Max längd
label_list: Lista
label_date: Datum
label_integer: Heltal
label_boolean: Boolean
label_string: Text
label_text: Long text
label_attribute: Attribut
label_attribute_plural: Attribut
label_download: %d Nerladdning
label_download_plural: %d Nerladdningar
label_no_data: Ingen data att visa
label_change_status: Ändra status
label_history: Historia
label_attachment: Fil
label_attachment_new: Ny fil
label_attachment_delete: Ta bort fil
label_attachment_plural: Filer
label_report: Rapport
label_report_plural: Rapporter
label_news: Nyhet
label_news_new: Lägg till nyhet
label_news_plural: Nyheter
label_news_latest: Senaste neheten
label_news_view_all: Visa alla nyheter
label_change_log: Ändringslogg
label_settings: Inställningar
label_overview: Överblick
label_version: Version
label_version_new: Ny version
label_version_plural: Versioner
label_confirmation: Bekräftelse
label_export_to: Exportera till
label_read: Läs...
label_public_projects: Offentligt projekt
label_open_issues: öppen
label_open_issues_plural: öppna
label_closed_issues: stängd
label_closed_issues_plural: stängda
label_total: Total
label_permissions: Rättigheter
label_current_status: Nuvarande status
label_new_statuses_allowed: Nya statusar tillåtna
label_all: alla
label_none: inga
label_next: Nästa
label_previous: Föregående
label_used_by: Använd av
label_details: Detaljer
label_add_note: Lägg till anteckning
label_per_page: Per sida
label_calendar: Kalender
label_months_from: månader från
label_gantt: Gantt
label_internal: Intern
label_last_changes: senaste %d ändringar
label_change_view_all: Visa alla ändringar
label_personalize_page: Anpassa denna sida
label_comment: Kommentar
label_comment_plural: Kommentarer
label_comment_add: Lägg till kommentar
label_comment_added: Kommentar tillagd
label_comment_delete: Ta bort kommentar
label_query: Användardefinerad fråga
label_query_plural: Användardefinerade frågor
label_query_new: Ny fråga
label_filter_add: Lägg till filter
label_filter_plural: Filter
label_equals: är
label_not_equals: är inte
label_in_less_than: i mindre än
label_in_more_than: i mer än
label_in: i
label_today: idag
label_this_week: this week
label_less_than_ago: mindre än dagar sedan
label_more_than_ago: mer än dagar sedan
label_ago: dagar sedan
label_contains: innehåller
label_not_contains: innehåller inte
label_day_plural: dagar
label_repository: Repositorie
label_browse: Bläddra
label_modification: %d ändring
label_modification_plural: %d ändringar
label_revision: Revision
label_revision_plural: Revisioner
label_added: tillagd
label_modified: modifierad
label_deleted: borttagen
label_latest_revision: Senaste revisionen
label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
label_view_revisions: Visa revisioner
label_max_size: Maximumstorlek
label_on: ''
label_sort_highest: Flytta till top
label_sort_higher: Flytta up
label_sort_lower: Flytta ner
label_sort_lowest: Flytta till botten
label_roadmap: Roadmap
label_roadmap_due_in: Färdig om
label_roadmap_overdue: %s late
label_roadmap_no_issues: Inga brister för denna version
label_search: Sök
label_result_plural: Resultat
label_all_words: Alla ord
label_wiki: Wiki
label_wiki_edit: Wiki editera
label_wiki_edit_plural: Wiki editeringar
label_wiki_page: Wiki page
label_wiki_page_plural: Wiki pages
label_index_by_title: Index by title
label_index_by_date: Index by date
label_current_version: Nuvarande version
label_preview: Preview
label_feed_plural: Feeder
label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
label_issue_tracking: Bristspårning
label_spent_time: Spenderad tid
label_f_hour: %.2f timmar
label_f_hour_plural: %.2f timmar
label_time_tracking: Tidsspårning
label_change_plural: Ändringar
label_statistics: Statistik
label_commits_per_month: Commit per månad
label_commits_per_author: Commit per författare
label_view_diff: Visa skillnader
label_diff_inline: inline
label_diff_side_by_side: sida vid sida
label_options: Inställningar
label_copy_workflow_from: Kopiera workflow från
label_permissions_report: Rättighetsrapport
label_watched_issues: Watched issues
label_related_issues: Related issues
label_applied_status: Applied status
label_loading: Loading...
label_relation_new: New relation
label_relation_delete: Delete relation
label_relates_to: related to
label_duplicates: duplicates
label_blocks: blocks
label_blocked_by: blocked by
label_precedes: precedes
label_follows: follows
label_end_to_start: end to start
label_end_to_end: end to end
label_start_to_start: start to start
label_start_to_end: start to end
label_stay_logged_in: Stay logged in
label_disabled: disabled
label_show_completed_versions: Show completed versions
label_me: me
label_board: Forum
label_board_new: New forum
label_board_plural: Forums
label_topic_plural: Topics
label_message_plural: Messages
label_message_last: Last message
label_message_new: New message
label_reply_plural: Replies
label_send_information: Send account information to the user
label_year: Year
label_month: Month
label_week: Week
label_date_from: From
label_date_to: To
label_language_based: Language based
label_sort_by: Sort by %s
label_send_test_email: Send a test email
label_feeds_access_key_created_on: RSS access key created %s ago
label_module_plural: Modules
label_added_time_by: Added by %s %s ago
label_updated_time: Updated %s ago
label_jump_to_a_project: Jump to a project...
button_login: Logga in
button_submit: Skicka
button_save: Spara
button_check_all: Markera alla
button_uncheck_all: Avmarkera alla
button_delete: Ta bort
button_create: Skapa
button_test: Testa
button_edit: Editera
button_add: Lägg till
button_change: Ändra
button_apply: Värkställ
button_clear: Rensa
button_lock: Lås
button_unlock: Lås upp
button_download: Ladda ner
button_list: Lista
button_view: Visa
button_move: Flytta
button_back: Tillbaka
button_cancel: Avbryt
button_activate: Aktivera
button_sort: Sortera
button_log_time: Logga tid
button_rollback: Rulla tillbaka till denna version
button_watch: Watch
button_unwatch: Unwatch
button_reply: Reply
button_archive: Archive
button_unarchive: Unarchive
button_reset: Reset
button_rename: Rename
status_active: activ
status_registered: registrerad
status_locked: låst
text_select_mail_notifications: Väl action för vilka email ska skickas.
text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 betyder ingen gräns
text_project_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort detta projekt och all relaterad data?
text_workflow_edit: Väl en roll och en tracker för att editera workflow.
text_are_you_sure: Är du säker?
text_journal_changed: ändrad från %s till %s
text_journal_set_to: satt till %s
text_journal_deleted: borttagen
text_tip_task_begin_day: arbetsuppgift börjar denna dag
text_tip_task_end_day: arbetsuppgift slutar denna dag
text_tip_task_begin_end_day: arbetsuppgift börjar och slutar denna dag
text_project_identifier_info: 'Små bokstäver (a-z), siffror och streck tillåtna.<br />När den är sparad kan identifieraren inte ändras.'
text_caracters_maximum: %d tecken maximum.
text_length_between: Längd mellan %d och %d tecken.
text_tracker_no_workflow: Inget workflow definerat för denna tracker
text_unallowed_characters: Unallowed characters
text_comma_separated: Multiple values allowed (comma separated).
text_issues_ref_in_commit_messages: Referencing and fixing issues in commit messages
text_issue_added: Brist %s har rapporterats (by %s).
text_issue_updated: Brist %s har uppdaterats (by %s).
text_wiki_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this wiki and all its content ?
text_issue_category_destroy_question: Some issues (%d) are assigned to this category. What do you want to do ?
text_issue_category_destroy_assignments: Remove category assignments
text_issue_category_reassign_to: Reassing issues to this category
default_role_manager: Förvaltare
default_role_developper: Utvecklare
default_role_reporter: Rapporterare
default_tracker_bug: Bugg
default_tracker_feature: Finess
default_tracker_support: Support
default_issue_status_new: Ny
default_issue_status_assigned: Tilldelad
default_issue_status_resolved: Löst
default_issue_status_feedback: Feedback
default_issue_status_closed: Stängd
default_issue_status_rejected: Avslagen
default_doc_category_user: Användardokumentation
default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
default_priority_low: Låg
default_priority_normal: Normal
default_priority_high: Hög
default_priority_urgent: Bråttom
default_priority_immediate: Omedelbar
default_activity_design: Design
default_activity_development: Utveckling
enumeration_issue_priorities: Bristprioriteringar
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsspårning)
field_comments: Comment
label_file_plural: Files
label_changeset_plural: Changesets
field_column_names: Columns
label_default_columns: Default columns
setting_issue_list_default_columns: Default columns displayed on the issue list
setting_repositories_encodings: Repositories encodings
notice_no_issue_selected: "No issue is selected! Please, check the issues you want to edit."
label_bulk_edit_selected_issues: Bulk edit selected issues
label_no_change_option: (No change)
notice_failed_to_save_issues: "Failed to save %d issue(s) on %d selected: %s."
label_theme: Theme
label_default: Default
label_search_titles_only: Search titles only
label_nobody: nobody
button_change_password: Change password
text_user_mail_option: "For unselected projects, you will only receive notifications about things you watch or you're involved in (eg. issues you're the author or assignee)."
label_user_mail_option_selected: "For any event on the selected projects only..."
label_user_mail_option_all: "For any event on all my projects"
label_user_mail_option_none: "Only for things I watch or I'm involved in"
setting_emails_footer: Emails footer
label_float: Float
button_copy: Copy
mail_body_account_information_external: You can use your "%s" account to log in.
mail_body_account_information: Your account information
setting_protocol: Protocol
label_user_mail_no_self_notified: "I don't want to be notified of changes that I make myself"
setting_time_format: Time format
label_registration_activation_by_email: account activation by email
mail_subject_account_activation_request: %s account activation request
mail_body_account_activation_request: 'A new user (%s) has registered. His account his pending your approval:'
label_registration_automatic_activation: automatic account activation
label_registration_manual_activation: manual account activation
notice_account_pending: "Your account was created and is now pending administrator approval."
field_time_zone: Time zone
text_caracters_minimum: Must be at least %d characters long.
setting_bcc_recipients: Blind carbon copy recipients (bcc)
button_annotate: Annotate
label_issues_by: Issues by %s
field_searchable: Searchable
label_display_per_page: 'Per page: %s'
setting_per_page_options: Objects per page options
label_age: Age
notice_default_data_loaded: Default configuration successfully loaded.
text_load_default_configuration: Load the default configuration
text_no_configuration_data: "Roles, trackers, issue statuses and workflow have not been configured yet.\nIt is highly recommended to load the default configuration. You will be able to modify it once loaded."
error_can_t_load_default_data: "Default configuration could not be loaded: %s"
button_update: Update
label_change_properties: Change properties
label_general: General
label_repository_plural: Repositories
label_associated_revisions: Associated revisions
setting_user_format: Users display format
text_status_changed_by_changeset: Applied in changeset %s.
label_more: More
text_issues_destroy_confirmation: 'Are you sure you want to delete the selected issue(s) ?'
label_scm: SCM
text_select_project_modules: 'Select modules to enable for this project:'
label_issue_added: Issue added
label_issue_updated: Issue updated
label_document_added: Document added
label_message_posted: Message added
label_file_added: File added
label_news_added: News added
project_module_boards: Boards
project_module_issue_tracking: Issue tracking
project_module_wiki: Wiki
project_module_files: Files
project_module_documents: Documents
project_module_repository: Repository
project_module_news: News
project_module_time_tracking: Time tracking
text_file_repository_writable: File repository writable
text_default_administrator_account_changed: Default administrator account changed
text_rmagick_available: RMagick available (optional)
button_configure: Configure
label_plugins: Plugins
label_ldap_authentication: LDAP authentication
label_downloads_abbr: D/L
label_this_month: this month
label_last_n_days: last %d days
label_all_time: all time
label_this_year: this year
label_date_range: Date range
label_last_week: last week
label_yesterday: yesterday
label_last_month: last month
label_add_another_file: Add another file
label_optional_description: Optional description
text_destroy_time_entries_question: %.02f hours were reported on the issues you are about to delete. What do you want to do ?
error_issue_not_found_in_project: 'The issue was not found or does not belong to this project'
text_assign_time_entries_to_project: Assign reported hours to the project
text_destroy_time_entries: Delete reported hours
text_reassign_time_entries: 'Reassign reported hours to this issue:'
setting_activity_days_default: Days displayed on project activity
label_chronological_order: In chronological order
field_comments_sorting: Display comments
label_reverse_chronological_order: In reverse chronological order
label_preferences: Preferences
setting_display_subprojects_issues: Display subprojects issues on main projects by default
label_overall_activity: Overall activity
setting_default_projects_public: New projects are public by default
error_scm_annotate: "The entry does not exist or can not be annotated."
label_planning: Planning
text_subprojects_destroy_warning: 'Its subproject(s): %s will be also deleted.'