Skip to content
Palleira
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
drupal8palleira
README.md

README.md

Perfil de instalación Proxecto Palleira.gal Drupal 8

Perfil de instalación Drupal 8 para proxecto palleira.gal

Requirimentos técnicos

No recurso https://www.drupal.org/docs/8/system-requirements descríbense o requirimentos mínimo para unha instalación de Drupal 8. Os recomendados para o perfil de instalación palleira.gal son:

 • PHP 7
 • Base de datos MySQL,SQLite ou PostgreSQL
 • Servidor web Apache 2.4 ou Nginx 1.10 ou superior.

Outros requirimentos

As seguintes ferramentas/utilidades

 • composer : Imprescindible para satisfacer a dependencia da libraría geophp.
 • drush

Instalación

No recurso https://www.drupal.org/docs/8/install descríbese con detalle o proceso de instalación dun sitio web Drupal 8.

Antes de comezar

Antes de comezar o proceso de instalación vostede debe :

 • Servidor web operativo con soporte para Drupal 8
 • Crear unha base de datos e obter credenciais de acceso.

Instalación

Post-instalación

Instalación libraría geophp

cd /var/www/palleira
composer require "phayes/geophp"

Personalización

O proxecto conta cun tema ( theme ) baseado en Bootstrap para Drupal que vostede pode configurar e modificar os seguintes aspectos:

Portada

A portada do sitio esta formado por dous elementos : imaxe de fondo e bloques de texto.

Vostede pode modificar a imaxe de fondo substituindo o arquivo background.jpg do

Dende o recurso /admin/appearance/settings/palleira vostede por configurar os seguintes elementos dos bloques de texto :

 • Título
 • Texto
 • Título ligazón
 • Ligazón destino

O arquivo page--front.html.twig ubicado no directorio profiles/palleira_starter/themes/palleira/templates contén a sintaxe HTML e TWIG que renderiza o contido da portada do sitio. Vostede pode modificar este arquivo para alterar a presentación da portada.

Plantilla elemento

Drupal 8 emprega o motor de plantillas Twig . O arquivo node--elemento--full.html.twig ubicado no directorio profiles/palleira_starter/themes/palleira/templates contén a sintaxe HTML e TWIG que renderiza o contido dos elementos do sitio. Vostede pode modificar este arquivo para alterar a presentación dos elementos.

Taxonomía

Este perfil de instalación inclúe os seguintes vocabularios taxonómicos que axudan a clasificar os elementos :

 • Accesibilidade
 • Estado de conservación do elemento
 • Propiedade
 • Século
 • Tipo de protección
 • Tipo de elemento
 • Uso

Antes de publicar contido de tipo elemento, vostede debe engadir como mínimo un termo en cada vocabulario, ao tratarse de campos obrigatorios. Dende o recurso /admin/structure/taxonomy pode engadir novos termos de taxonomía.

Autores

You can’t perform that action at this time.