Skip to content
Avatar
πŸ’­
πŸŽ‰ πŸ‘» πŸ’» πŸ•΅οΈβ€β™‚οΈ
πŸ’­
πŸŽ‰ πŸ‘» πŸ’» πŸ•΅οΈβ€β™‚οΈ
Block or Report

Block or report xgqfrms

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Add an optional note:
Please don't include any personal information such as legal names or email addresses. Maximum 100 characters. This note will be visible to only you.
Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse
xgqfrms/README.md

Hi there πŸ‘‹ wave-hand.gif

Here are some ideas to get you started:

 • πŸ”­ I’m currently working on Web, Linux ...
 • 🌱 I’m currently learning Flutter, TypeScript, Swift, Docker...
 • πŸ‘― I’m looking to collaborate on Everything ...
 • πŸ€” I’m looking for help with StackOverflow, Google ...
 • πŸ’¬ Ask me about Anything ...
 • πŸ“« How to reach me: Twitter ...
 • πŸ˜„ Pronouns: ...
 • ⚑ Fun fact: ...
Website Badge Medium Badge DevTo Badge Spotify Badge

xgqfrms github stats

Most Used Languages

streak stats

GitHub stars

GitHub forks

Codewars Badge

Twitter Follows

https://www.xgqfrms.xyz/

StackOverflow

version badge

stars badge

emoji badges

Gaming

 • xbox

projects πŸ”₯

linux-online-docs(鸟ε“₯ηš„Linux 私房菜) πŸ”₯ πŸš€ πŸŽ‰ πŸ‡¨πŸ‡³

learning : A collection of all kinds of resources, videos, pdf, blogs, codes... πŸ“š + πŸ’» + ❀

SwiftUI In Action πŸš€

Skill Stack

GitHub Actions

react vue angular javascript typescript HTML5 css3 bootstrap gulp nodejs python mongodb mysql redis nginx Docker

github activity graph

github-profile-trophy

Flag Counter
desciption
image
GitHub Metrics SVG GitHub Metrics SVG
3D Profile 3D Profile

copyrightΒ© xgqfrms 2012 ~ forever

Pinned

 1. freeCodeCamp.org's open-source codebase and curriculum. Learn to code for free.

  TypeScript 360k 30.9k

 2. A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  JavaScript 201k 41.9k

 3. Visual Studio Code

  TypeScript 142k 24.6k

 4. A framework for building native applications using React

  JavaScript 107k 22.9k

 5. TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  TypeScript 88.1k 11.4k

 6. linux-online-docs(鸟ε“₯ηš„Linux 私房菜) πŸ”₯ πŸš€ πŸŽ‰ πŸ‡¨πŸ‡³

  HTML 31 25

2,171 contributions in the last year

We're celebrating 100 million developers!
No contributions on January 30, 2022 No contributions on January 31, 2022 No contributions on February 1, 2022 No contributions on February 2, 2022 2 contributions on February 3, 2022 2 contributions on February 4, 2022 3 contributions on February 5, 2022 7 contributions on February 6, 2022 7 contributions on February 7, 2022 4 contributions on February 8, 2022 4 contributions on February 9, 2022 24 contributions on February 10, 2022 25 contributions on February 11, 2022 No contributions on February 12, 2022 No contributions on February 13, 2022 4 contributions on February 14, 2022 6 contributions on February 15, 2022 No contributions on February 16, 2022 No contributions on February 17, 2022 8 contributions on February 18, 2022 No contributions on February 19, 2022 3 contributions on February 20, 2022 3 contributions on February 21, 2022 No contributions on February 22, 2022 1 contribution on February 23, 2022 1 contribution on February 24, 2022 4 contributions on February 25, 2022 2 contributions on February 26, 2022 6 contributions on February 27, 2022 No contributions on February 28, 2022 1 contribution on March 1, 2022 1 contribution on March 2, 2022 6 contributions on March 3, 2022 12 contributions on March 4, 2022 No contributions on March 5, 2022 No contributions on March 6, 2022 5 contributions on March 7, 2022 3 contributions on March 8, 2022 8 contributions on March 9, 2022 31 contributions on March 10, 2022 9 contributions on March 11, 2022 1 contribution on March 12, 2022 5 contributions on March 13, 2022 12 contributions on March 14, 2022 No contributions on March 15, 2022 21 contributions on March 16, 2022 12 contributions on March 17, 2022 10 contributions on March 18, 2022 No contributions on March 19, 2022 12 contributions on March 20, 2022 4 contributions on March 21, 2022 10 contributions on March 22, 2022 13 contributions on March 23, 2022 4 contributions on March 24, 2022 1 contribution on March 25, 2022 3 contributions on March 26, 2022 5 contributions on March 27, 2022 7 contributions on March 28, 2022 10 contributions on March 29, 2022 3 contributions on March 30, 2022 10 contributions on March 31, 2022 8 contributions on April 1, 2022 No contributions on April 2, 2022 6 contributions on April 3, 2022 5 contributions on April 4, 2022 1 contribution on April 5, 2022 8 contributions on April 6, 2022 No contributions on April 7, 2022 7 contributions on April 8, 2022 4 contributions on April 9, 2022 9 contributions on April 10, 2022 9 contributions on April 11, 2022 22 contributions on April 12, 2022 1 contribution on April 13, 2022 6 contributions on April 14, 2022 8 contributions on April 15, 2022 16 contributions on April 16, 2022 4 contributions on April 17, 2022 1 contribution on April 18, 2022 6 contributions on April 19, 2022 11 contributions on April 20, 2022 4 contributions on April 21, 2022 13 contributions on April 22, 2022 6 contributions on April 23, 2022 6 contributions on April 24, 2022 3 contributions on April 25, 2022 2 contributions on April 26, 2022 2 contributions on April 27, 2022 6 contributions on April 28, 2022 13 contributions on April 29, 2022 6 contributions on April 30, 2022 25 contributions on May 1, 2022 4 contributions on May 2, 2022 No contributions on May 3, 2022 1 contribution on May 4, 2022 1 contribution on May 5, 2022 8 contributions on May 6, 2022 8 contributions on May 7, 2022 4 contributions on May 8, 2022 2 contributions on May 9, 2022 1 contribution on May 10, 2022 2 contributions on May 11, 2022 2 contributions on May 12, 2022 5 contributions on May 13, 2022 3 contributions on May 14, 2022 7 contributions on May 15, 2022 8 contributions on May 16, 2022 2 contributions on May 17, 2022 7 contributions on May 18, 2022 18 contributions on May 19, 2022 8 contributions on May 20, 2022 7 contributions on May 21, 2022 14 contributions on May 22, 2022 4 contributions on May 23, 2022 8 contributions on May 24, 2022 11 contributions on May 25, 2022 3 contributions on May 26, 2022 No contributions on May 27, 2022 No contributions on May 28, 2022 2 contributions on May 29, 2022 8 contributions on May 30, 2022 No contributions on May 31, 2022 9 contributions on June 1, 2022 6 contributions on June 2, 2022 3 contributions on June 3, 2022 2 contributions on June 4, 2022 3 contributions on June 5, 2022 1 contribution on June 6, 2022 1 contribution on June 7, 2022 1 contribution on June 8, 2022 2 contributions on June 9, 2022 1 contribution on June 10, 2022 No contributions on June 11, 2022 5 contributions on June 12, 2022 6 contributions on June 13, 2022 3 contributions on June 14, 2022 3 contributions on June 15, 2022 3 contributions on June 16, 2022 1 contribution on June 17, 2022 3 contributions on June 18, 2022 1 contribution on June 19, 2022 No contributions on June 20, 2022 1 contribution on June 21, 2022 4 contributions on June 22, 2022 No contributions on June 23, 2022 5 contributions on June 24, 2022 9 contributions on June 25, 2022 1 contribution on June 26, 2022 No contributions on June 27, 2022 No contributions on June 28, 2022 No contributions on June 29, 2022 No contributions on June 30, 2022 1 contribution on July 1, 2022 No contributions on July 2, 2022 No contributions on July 3, 2022 4 contributions on July 4, 2022 13 contributions on July 5, 2022 29 contributions on July 6, 2022 3 contributions on July 7, 2022 11 contributions on July 8, 2022 7 contributions on July 9, 2022 1 contribution on July 10, 2022 No contributions on July 11, 2022 11 contributions on July 12, 2022 No contributions on July 13, 2022 3 contributions on July 14, 2022 2 contributions on July 15, 2022 3 contributions on July 16, 2022 4 contributions on July 17, 2022 2 contributions on July 18, 2022 5 contributions on July 19, 2022 13 contributions on July 20, 2022 2 contributions on July 21, 2022 1 contribution on July 22, 2022 6 contributions on July 23, 2022 10 contributions on July 24, 2022 10 contributions on July 25, 2022 7 contributions on July 26, 2022 13 contributions on July 27, 2022 No contributions on July 28, 2022 1 contribution on July 29, 2022 3 contributions on July 30, 2022 7 contributions on July 31, 2022 32 contributions on August 1, 2022 10 contributions on August 2, 2022 8 contributions on August 3, 2022 31 contributions on August 4, 2022 7 contributions on August 5, 2022 6 contributions on August 6, 2022 4 contributions on August 7, 2022 8 contributions on August 8, 2022 37 contributions on August 9, 2022 6 contributions on August 10, 2022 14 contributions on August 11, 2022 18 contributions on August 12, 2022 4 contributions on August 13, 2022 5 contributions on August 14, 2022 24 contributions on August 15, 2022 2 contributions on August 16, 2022 24 contributions on August 17, 2022 22 contributions on August 18, 2022 6 contributions on August 19, 2022 7 contributions on August 20, 2022 16 contributions on August 21, 2022 7 contributions on August 22, 2022 No contributions on August 23, 2022 No contributions on August 24, 2022 3 contributions on August 25, 2022 5 contributions on August 26, 2022 2 contributions on August 27, 2022 3 contributions on August 28, 2022 6 contributions on August 29, 2022 6 contributions on August 30, 2022 5 contributions on August 31, 2022 5 contributions on September 1, 2022 7 contributions on September 2, 2022 4 contributions on September 3, 2022 10 contributions on September 4, 2022 21 contributions on September 5, 2022 10 contributions on September 6, 2022 12 contributions on September 7, 2022 4 contributions on September 8, 2022 8 contributions on September 9, 2022 2 contributions on September 10, 2022 8 contributions on September 11, 2022 4 contributions on September 12, 2022 13 contributions on September 13, 2022 4 contributions on September 14, 2022 6 contributions on September 15, 2022 15 contributions on September 16, 2022 5 contributions on September 17, 2022 4 contributions on September 18, 2022 11 contributions on September 19, 2022 16 contributions on September 20, 2022 7 contributions on September 21, 2022 4 contributions on September 22, 2022 3 contributions on September 23, 2022 2 contributions on September 24, 2022 7 contributions on September 25, 2022 7 contributions on September 26, 2022 3 contributions on September 27, 2022 20 contributions on September 28, 2022 4 contributions on September 29, 2022 2 contributions on September 30, 2022 17 contributions on October 1, 2022 5 contributions on October 2, 2022 1 contribution on October 3, 2022 2 contributions on October 4, 2022 1 contribution on October 5, 2022 2 contributions on October 6, 2022 11 contributions on October 7, 2022 10 contributions on October 8, 2022 17 contributions on October 9, 2022 21 contributions on October 10, 2022 6 contributions on October 11, 2022 15 contributions on October 12, 2022 4 contributions on October 13, 2022 10 contributions on October 14, 2022 1 contribution on October 15, 2022 10 contributions on October 16, 2022 9 contributions on October 17, 2022 3 contributions on October 18, 2022 2 contributions on October 19, 2022 7 contributions on October 20, 2022 No contributions on October 21, 2022 4 contributions on October 22, 2022 7 contributions on October 23, 2022 10 contributions on October 24, 2022 13 contributions on October 25, 2022 2 contributions on October 26, 2022 17 contributions on October 27, 2022 18 contributions on October 28, 2022 3 contributions on October 29, 2022 1 contribution on October 30, 2022 7 contributions on October 31, 2022 15 contributions on November 1, 2022 1 contribution on November 2, 2022 4 contributions on November 3, 2022 6 contributions on November 4, 2022 1 contribution on November 5, 2022 3 contributions on November 6, 2022 2 contributions on November 7, 2022 17 contributions on November 8, 2022 3 contributions on November 9, 2022 2 contributions on November 10, 2022 7 contributions on November 11, 2022 10 contributions on November 12, 2022 1 contribution on November 13, 2022 11 contributions on November 14, 2022 5 contributions on November 15, 2022 11 contributions on November 16, 2022 8 contributions on November 17, 2022 6 contributions on November 18, 2022 5 contributions on November 19, 2022 3 contributions on November 20, 2022 8 contributions on November 21, 2022 8 contributions on November 22, 2022 9 contributions on November 23, 2022 19 contributions on November 24, 2022 2 contributions on November 25, 2022 7 contributions on November 26, 2022 7 contributions on November 27, 2022 2 contributions on November 28, 2022 10 contributions on November 29, 2022 10 contributions on November 30, 2022 4 contributions on December 1, 2022 14 contributions on December 2, 2022 16 contributions on December 3, 2022 11 contributions on December 4, 2022 2 contributions on December 5, 2022 No contributions on December 6, 2022 8 contributions on December 7, 2022 No contributions on December 8, 2022 14 contributions on December 9, 2022 2 contributions on December 10, 2022 No contributions on December 11, 2022 1 contribution on December 12, 2022 12 contributions on December 13, 2022 3 contributions on December 14, 2022 3 contributions on December 15, 2022 6 contributions on December 16, 2022 No contributions on December 17, 2022 No contributions on December 18, 2022 No contributions on December 19, 2022 3 contributions on December 20, 2022 2 contributions on December 21, 2022 No contributions on December 22, 2022 No contributions on December 23, 2022 No contributions on December 24, 2022 2 contributions on December 25, 2022 No contributions on December 26, 2022 1 contribution on December 27, 2022 1 contribution on December 28, 2022 2 contributions on December 29, 2022 No contributions on December 30, 2022 No contributions on December 31, 2022 1 contribution on January 1, 2023 No contributions on January 2, 2023 4 contributions on January 3, 2023 9 contributions on January 4, 2023 4 contributions on January 5, 2023 13 contributions on January 6, 2023 7 contributions on January 7, 2023 No contributions on January 8, 2023 4 contributions on January 9, 2023 1 contribution on January 10, 2023 No contributions on January 11, 2023 4 contributions on January 12, 2023 9 contributions on January 13, 2023 4 contributions on January 14, 2023 5 contributions on January 15, 2023 5 contributions on January 16, 2023 3 contributions on January 17, 2023 No contributions on January 18, 2023 No contributions on January 19, 2023 11 contributions on January 20, 2023 5 contributions on January 21, 2023 No contributions on January 22, 2023 2 contributions on January 23, 2023 3 contributions on January 24, 2023 No contributions on January 25, 2023 No contributions on January 26, 2023 No contributions on January 27, 2023 3 contributions on January 28, 2023 8 contributions on January 29, 2023 6 contributions on January 30, 2023 1 contribution on January 31, 2023 10 contributions on February 1, 2023 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Mon Wed Fri

Contribution activity

February 1, 2023

Created 10 commits in 2 repositories

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.