Skip to content

xingoxu/xingoxu.github.io

Repository files navigation

xingo's blog

Build Status

before run or deploy

npm install hexo-cli -g
npm install

build

hexo clean
hexo g

run

hexo s

deploy

hexo d