Skip to content
Prosty lightbox do wyświetlania zdjęć w większym rozmiarze, bez użycia jQuery, bardzo lekki
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dest
example
src
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md
gulpfile.js
package.json

README.md

Mini Lightbox

Wersja demonstracyjna

Użycie

 • Pobierz pliki

 • Foldery wraz z plikami, które znajdują się w dest przenieś do swojego katalogu.

 • Style zalinkuj w sekcji head:

  <head>
    <!-- Metadane -->
    <link rel="stylesheet" href="css/lightbox.css">
    <!-- Twoje style -->
  </head>
 • Skrypt podepnij tuż przed zamknięciem znacznika body:

  <body>
    <!-- Znaczniki -->
    <!-- Inne skrypty -->
    <script src="js/lightbox.min.js"></script>
  </body>
 • Owrapuj zdjęcie w link, który będzie posiadał atrybut data-lightbox(może być nawet pusty) oraz href z odnośnikiem do zdjęcia w orginalnym/większym rozmiarze:

  <a href="img/big-picture-adam.jpg" data-lightbox="">
    <img src="img/small-picture-adam.jpg" alt="Adam">
  </a>
 • Tekst alternatywny zdjęcia wyświetlanego w większym rozmiarze można(powinno się) zmienić przez dodanie atrybutu data-alt do znacznika a.

Licencja

Licencja MIT

You can’t perform that action at this time.