Permalink
Browse files

Launchpad automatic translations update.

  • Loading branch information...
1 parent 46e0fab commit e046867f3a6ee3469682314342e85989f0c0245d Launchpad Translations on behalf of openerp committed Aug 4, 2012
Showing with 10 additions and 10 deletions.
  1. +10 −10 openerp/addons/base/i18n/mn.po
@@ -7,14 +7,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: OpenERP Server 6.0.0-rc1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: support@openerp.com\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-08 00:44+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-29 10:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-03 07:12+0000\n"
"Last-Translator: gobi <Unknown>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2012-07-30 05:10+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 15702)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2012-08-04 05:43+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 15742)\n"
#. module: base
#: model:res.country,name:base.sh
@@ -2786,7 +2786,7 @@ msgstr "Моделийн Тойм"
#. module: base
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_product_margin
msgid "Margins by Products"
-msgstr "Захалбар Бүтээгдэхүүнээр"
+msgstr "Захалбар Бараагаар"
#. module: base
#: model:ir.ui.menu,name:base.menu_invoiced
@@ -6458,7 +6458,7 @@ msgstr "Бичих Id"
#. module: base
#: model:ir.ui.menu,name:base.menu_product
msgid "Products"
-msgstr "Бүтээгдэхүүн"
+msgstr "Бараанууд"
#. module: base
#: help:res.users,name:0
@@ -8531,16 +8531,16 @@ msgstr ""
"===============================\n"
"\n"
"Ихэнхдээ энэ дараах тохиолдлуудад хэрэглэгдэж болно:\n"
-" * Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх урсгалыг менеж хийх\n"
-" * Бүтээгдэхүүнүүдээр анхны байрлалыг менеж хийх\n"
+" * Барааны үйлдвэрлэх урсгалыг менеж хийх\n"
+" * Бараануудаар анхны байрлалыг менеж хийх\n"
" * Бизнес шаардлагын дагуу агуулах дахь маршрутыг тодорхойлох, "
"тухайлбал:\n"
" - Чанарын Хяналт\n"
" - Борлуулалтын Дараах Үйлчилгээ\n"
" - Нийлүүлэгчийн Буцаалт\n"
"\n"
-" * Түрээслэсэн бүтээгдэхүүний автомат буцаалтын хөдөлгөөнөөр түрээсийг "
-"менеж хийхэд тусладаг\n"
+" * Түрээслэсэн барааны автомат буцаалтын хөдөлгөөнөөр түрээсийг менеж "
+"хийхэд тусладаг\n"
"\n"
"Энэ модулийг нэгэнтээ суулгасан дараагаар барааны форм дээр нэмэлт хавтас "
"харагдах бөгөөд энд Чихэх, Татах урсгалуудыг зааж өгнө. CPU1 барааны "
@@ -11295,7 +11295,7 @@ msgstr "Гайана"
#. module: base
#: model:ir.module.module,shortdesc:base.module_product_expiry
msgid "Products Expiry Date"
-msgstr "Бүтээгдэхүүний Хугацаа Дуусах Огноо"
+msgstr "Барааны Хугацаа Дуусах Огноо"
#. module: base
#: model:ir.module.module,description:base.module_account

0 comments on commit e046867

Please sign in to comment.