Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

544 lines (421 sloc) 13.281 kb
# Polish translation for viewnior
# Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010
# This file is distributed under the same license as the viewnior package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: viewnior\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-31 11:05+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-02 07:46+0000\n"
"Last-Translator: Adam Maćkowiak <Unknown>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2012-02-22 22:40+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14838)\n"
#: ../data/viewnior.desktop.in.in.h:1 ../src/vnr-window.c:1153
msgid "Elegant Image Viewer"
msgstr "Elegancka Przeglądarka Obrazów"
#: ../data/viewnior.desktop.in.in.h:2
msgid "Viewnior"
msgstr "Viewnior"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:1
msgid ""
"<small> (!) Navigating images with double click :\n"
" Clicking on the left half of the window shows the\n"
" previous image and on the right side - the next.</small> "
msgstr ""
"<small> (!) Przełączanie obrazów dwukrotnym kliknięciem\n"
" Klikanie na lewej połowie okna pokazuje\n"
" poprzedni obraz, klikanie na prawej pokazuje następny.</small> "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:4
msgid "Always expand images to fit screen"
msgstr "Zawsze skaluj obrazy do optymalnego rozmiaru"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:5
msgid "Behavior"
msgstr "Zachowanie"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:6
msgid "Confirm image deletion"
msgstr "Potwierdź usunięcie obrazu"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:7
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny ekran"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:8
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:9
msgid "JPEG quality:"
msgstr "Jakość JEPG:"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:10
msgid "On double click: "
msgstr "Podwójne kliknięcie: "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:11
msgid "On image modification: "
msgstr "Modykifowanie obrazu: "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:12
msgid "On mouse wheel: "
msgstr "Kółko myszy: "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:13
msgid "Open new image in: "
msgstr "Otwórz nowy obraz za pomocą: "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:14
msgid "PNG compression:"
msgstr "Kompresja PNG:"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:15
msgid "Reload image on save"
msgstr "Przeładuj obraz podczas zapisywania"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:16
msgid "Saving"
msgstr "Zapisywanie"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:17
msgid "Show hidden images"
msgstr "Pokaż ukryte obrazy"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:18
msgid "Show next image after (in seconds): "
msgstr "Pokaż następny obraz po upływie (w sekundach): "
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:19
msgid "Smooth images when zoomed"
msgstr "Wygładzaj obrazy podczas powiększania"
#: ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:20
msgid "Viewnior Preferences"
msgstr "Preferencje"
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:1 ../src/vnr-window.c:1516
msgid "Crop"
msgstr "Przytnij"
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:2
msgid "Crop Image"
msgstr "Przytnij obraz"
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:3
msgid "Height: "
msgstr "Wysokość: "
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:4
msgid "Width: "
msgstr "Szerokość: "
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:5
msgid "X: "
msgstr "Oś X: "
#: ../data/vnr-crop-dialog.ui.h:6
msgid "Y: "
msgstr "Oś Y: "
#: ../src/main.c:113 ../src/vnr-window.c:1326 ../src/vnr-window.c:1649
#: ../src/vnr-window.c:2046
msgid "The given locations contain no images."
msgstr "Podane położenie nie zawiera obrazów."
#: ../src/uni-scroll-win.c:223
msgid "Open the navigator window"
msgstr "Otwórz okno przeglądania plików"
#: ../src/vnr-file.c:222
#, c-format
msgid ""
"Couldn't recognise the image file\n"
"format for file '%s'"
msgstr ""
"Nie można rozpoznać typu pliku:\n"
"'%s\""
#: ../src/vnr-prefs.c:247
msgid "Smart Mode"
msgstr "Sprytny Tryb"
#: ../src/vnr-prefs.c:248
msgid "1:1 Mode"
msgstr "Skala 1:1"
#: ../src/vnr-prefs.c:249
msgid "Fit To Window Mode"
msgstr "Dopasuj do okna"
#: ../src/vnr-prefs.c:261 ../src/vnr-prefs.c:273
msgid "Navigate images"
msgstr "Przeglądaj obrazy"
#: ../src/vnr-prefs.c:262
msgid "Zoom image"
msgstr "Powiększ obraz"
#: ../src/vnr-prefs.c:263
msgid "Scroll image up/down"
msgstr "Przewiń obwaz w górę/dół"
#: ../src/vnr-prefs.c:271
msgid "Switch zoom modes"
msgstr "Zmień tryb powiększania"
#: ../src/vnr-prefs.c:272
msgid "Enter fullscreen mode"
msgstr "Pełny ekran"
#: ../src/vnr-prefs.c:281
msgid "Ask every time"
msgstr "Pytaj za każdym razem"
#: ../src/vnr-prefs.c:282
msgid "Autosave"
msgstr "Automatyczny zapis"
#: ../src/vnr-prefs.c:283
msgid "Ignore changes"
msgstr "Zignoruj zmiany"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:111
msgid "_Next"
msgstr "_Następny"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:112
msgid "_Previous"
msgstr "_Poprzedni"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:130
msgid "Image Properties"
msgstr "Właściwości obrazu"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:138
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Położenie:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:182
msgid "<b>Name:</b>"
msgstr "<b>Nazwa:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:186
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Typ:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:190
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Rozmiar:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:194
msgid "<b>Width:</b>"
msgstr "<b>Szerokość:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:198
msgid "<b>Height:</b>"
msgstr "<b>Wysokość:</b>"
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:301 ../src/vnr-properties-dialog.c:302
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:303 ../src/vnr-properties-dialog.c:304
#: ../src/vnr-properties-dialog.c:305 ../src/vnr-properties-dialog.c:306
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../src/vnr-window.c:240
#, c-format
msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
msgstr "Użyj \"%s\" do otworzenia zaznaczonego obrazu"
#: ../src/vnr-window.c:395
msgid "Show next image after: "
msgstr "Pokaż następny obraz po upływie: "
#: ../src/vnr-window.c:413 ../src/vnr-window.c:818
msgid " second"
msgid_plural " seconds"
msgstr[0] " sekunda"
msgstr[1] " sekundy"
msgstr[2] " sekund"
#: ../src/vnr-window.c:643 ../src/vnr-window.c:706
msgid "Not enough virtual memory."
msgstr "Brak wystarczającej ilości pamięci wirtualnej."
#: ../src/vnr-window.c:677 ../src/vnr-window.c:735 ../src/vnr-window.c:1407
msgid ""
"Image modifications cannot be saved.\n"
"Writing in this format is not supported."
msgstr ""
"Modyfikacje obrazu nie mogą zostać zapisane.\n"
"Zapisywanie w tym formacie nie jest wspierane."
#: ../src/vnr-window.c:684 ../src/vnr-window.c:742 ../src/vnr-window.c:1414
msgid ""
"Save modifications?\n"
"This will overwrite the image and may reduce it's quality!"
msgstr ""
"Zapisać zmiany?\n"
"Ta operacja nadpisze istniejący obraz i może wpłynąć na jego jakość!"
#: ../src/vnr-window.c:1073
msgid "Open Image"
msgstr "Otwórz obraz"
#: ../src/vnr-window.c:1102
msgid "Open Folder"
msgstr "Otwórz katalog"
#: ../src/vnr-window.c:1158
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Adam Maćkowiak https://launchpad.net/~admc"
#: ../src/vnr-window.c:1265
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Usunięcie elementu spowoduje jego bezpowrotną utratę."
#. I18N: The '%s' is replaced with the name of the file to be deleted.
#: ../src/vnr-window.c:1268
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to\n"
"permanently delete \"%s\"?"
msgstr ""
"Czy na pewno chcesz usunąć\n"
"obraz \"%s\"?"
#: ../src/vnr-window.c:1422
msgid "_File"
msgstr "_Plik"
#: ../src/vnr-window.c:1423
msgid "_Edit"
msgstr "_Edycja"
#: ../src/vnr-window.c:1424
msgid "_View"
msgstr "_Widok"
#: ../src/vnr-window.c:1425
msgid "_Image"
msgstr "_Obraz"
#: ../src/vnr-window.c:1426
msgid "_Go"
msgstr "Przej_dź"
#: ../src/vnr-window.c:1427
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../src/vnr-window.c:1429
msgid "Open _Image..."
msgstr "O_twórz obraz..."
#: ../src/vnr-window.c:1430
msgid "Open an Image"
msgstr "Otwórz obraz"
#: ../src/vnr-window.c:1432
msgid "Open _Folder..."
msgstr "Otwórz _katalog..."
#: ../src/vnr-window.c:1433
msgid "Open a Folder"
msgstr "Otwórz katalog"
#: ../src/vnr-window.c:1435
msgid "_Close"
msgstr "_Zamknij"
#: ../src/vnr-window.c:1436
msgid "Close window"
msgstr "Zamknij okno"
#: ../src/vnr-window.c:1438
msgid "_About"
msgstr "O P_rogramie"
#: ../src/vnr-window.c:1439
msgid "About this application"
msgstr "O tym programie"
#: ../src/vnr-window.c:1441
msgid "_Preferences..."
msgstr "Pre_ferencje..."
#: ../src/vnr-window.c:1442
msgid "User preferences for Viewnior"
msgstr "Preferencje użytkownika"
#: ../src/vnr-window.c:1447
msgid "_Save"
msgstr "Zapi_sz"
#: ../src/vnr-window.c:1448
msgid "Save changes"
msgstr "Zapisz zmiany"
#: ../src/vnr-window.c:1454
msgid "Set as _Wallpaper"
msgstr "Ustaw jako _tapetę"
#: ../src/vnr-window.c:1455
msgid "Set the selected image as the desktop background"
msgstr "Ustaw wybrany obraz jako tło pulpitu"
#: ../src/vnr-window.c:1461
msgid "Open _With"
msgstr "Otwórz za po_mocą"
#: ../src/vnr-window.c:1462
msgid "Open the selected image with a different application"
msgstr "Otwiera zaznaczony obraz za pomocą innego programu"
#: ../src/vnr-window.c:1464 ../src/vnr-window.c:1473
msgid "_Delete"
msgstr "_Usuń"
#: ../src/vnr-window.c:1465 ../src/vnr-window.c:1474
msgid "Delete the current file"
msgstr "Usuń bierzący plik"
#: ../src/vnr-window.c:1467
msgid "_Properties..."
msgstr "_Właściwości"
#: ../src/vnr-window.c:1468
msgid "Show information about the current file"
msgstr "Wyświetla informacje na temat bieżącego pliku"
#: ../src/vnr-window.c:1470
msgid "_Reload"
msgstr "W_czytaj ponownie"
#: ../src/vnr-window.c:1471
msgid "Reload the current file"
msgstr "Wczytaj ponownie bierzący plik"
#: ../src/vnr-window.c:1476 ../src/vnr-window.c:1491 ../src/vnr-window.c:1494
msgid "_Zoom In"
msgstr "Pow_iększ"
#: ../src/vnr-window.c:1477
msgid "Enlarge the image"
msgstr "Powiększa obraz"
#: ../src/vnr-window.c:1479 ../src/vnr-window.c:1497
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Z_mniejsz"
#: ../src/vnr-window.c:1480 ../src/vnr-window.c:1492 ../src/vnr-window.c:1495
#: ../src/vnr-window.c:1498
msgid "Shrink the image"
msgstr "Zmniejsza obraz"
#: ../src/vnr-window.c:1482
msgid "_Normal Size"
msgstr "Or_yginalny rozmiar"
#: ../src/vnr-window.c:1483
msgid "Show the image at its normal size"
msgstr "Wyświetla obraz w naturalnej wielkości"
#: ../src/vnr-window.c:1485
msgid "Best _Fit"
msgstr "_Dopasuj"
#: ../src/vnr-window.c:1486
msgid "Fit the image to the window"
msgstr "Dopasowuje obraz do okna"
#: ../src/vnr-window.c:1488
msgid "_Adjust window size"
msgstr "Dopasuj rozmiar o_kna"
#: ../src/vnr-window.c:1489
msgid "Adjust window size to fit the image"
msgstr "Dopasowuje rozmiar okna do obrazu"
#: ../src/vnr-window.c:1503
msgid "Rotate _Clockwise"
msgstr "O_bróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
#: ../src/vnr-window.c:1504
msgid "Rotate image clockwise"
msgstr "Obraca obraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
#: ../src/vnr-window.c:1506
msgid "Rotate _Anti-clockwise"
msgstr "Obróć przeciw_nie do ruchu wskazówek zegara"
#: ../src/vnr-window.c:1507
msgid "Rotate image anti-clockwise"
msgstr "Obraza obraz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara"
#: ../src/vnr-window.c:1509
msgid "Flip _Vertical"
msgstr "Odwróc w p_ionie"
#: ../src/vnr-window.c:1510
msgid "Flip image vertically"
msgstr "Odwraca obraz w pionie"
#: ../src/vnr-window.c:1512
msgid "Flip _Horizontal"
msgstr "Odwróć w p_oziomie"
#: ../src/vnr-window.c:1513
msgid "Flip image horizontally"
msgstr "Odwraca obraz poziomo"
#: ../src/vnr-window.c:1515
msgid "Crop..."
msgstr "Przytnij..."
#: ../src/vnr-window.c:1521
msgid "Full _Screen"
msgstr "Pełn_y ekran"
#: ../src/vnr-window.c:1522
msgid "Show in fullscreen mode"
msgstr "Pokazuje obraz w trybie pełnoekranowym"
#: ../src/vnr-window.c:1527
msgid "Toolbar"
msgstr "Pasek narzędzi"
#: ../src/vnr-window.c:1528
msgid "Show Toolbar"
msgstr "Pokaż pasek narzędzi"
#: ../src/vnr-window.c:1533
msgid "Sli_deshow"
msgstr "Pokaz _slajdów"
#: ../src/vnr-window.c:1534
msgid "Show in slideshow mode"
msgstr "Pokazuje obrazy w trybie pokazu slajdów"
#: ../src/vnr-window.c:1539
msgid "_Previous Image"
msgstr "_Poprzedni obraz"
#: ../src/vnr-window.c:1540
msgid "Go to the previous image of the collection"
msgstr "Przechodzi do poprzedniego obrazu w kolekcji"
#: ../src/vnr-window.c:1542
msgid "_Next Image"
msgstr "_Następny obraz"
#: ../src/vnr-window.c:1543
msgid "Go to the next image of the collection"
msgstr "Przechodzi do następnego obrazu w kolekcji"
#: ../src/vnr-window.c:1545
msgid "_First Image"
msgstr "Pier_wszy obraz"
#: ../src/vnr-window.c:1546
msgid "Go to the first image of the collection"
msgstr "Przechodzi do pierwszego obrazu w kolekcji"
#: ../src/vnr-window.c:1548
msgid "_Last Image"
msgstr "_Ostatni obraz"
#: ../src/vnr-window.c:1549
msgid "Go to the last image of the collection"
msgstr "Przechodzi do ostatniego obrazu w kolekcji"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.