Library for authorizing through Yandex apps
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Mariya Kachalova
Mariya Kachalova v. 2.0.2
Latest commit c933759 Aug 9, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib v. 2.0.2 Aug 9, 2018
sample v. 2.0.2 Aug 9, 2018
.gitignore v. 2.0.2 Aug 9, 2018
AUTHORS.txt v. 2.0.0 Oct 12, 2017
LICENSE.txt v. 1.0.0 Jul 19, 2017
README.md v. 1.0.0 Jul 14, 2017
YandexLoginSDK.podspec Bumbped podspec version to 2.0.2 Aug 1, 2018

README.md

YandexLoginSDK

Library for authorizing through Yandex apps. Supported iOS from 7.0

Documentation https://tech.yandex.ru/