Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
26 lines (16 sloc) 1.7 KB

Български тълковен речник за Kindle

Български тълковен речник в .mobi формат подходящ за Kindle устройства. Речника е съставен на основата на базата данни на "Речко".

Инсталация

  1. Вържете вашия Kindle към компютъра чрез USB кабел
  2. Отворете папката documents, която се намира на устройството
  3. Поставете файла bulgarian_dictionary.mobi в папката dictionaries
  4. Разкачете устройството от компютъра

При правилна инсталация речника ще се появи в списъка с налични речници в менюто Menu > Settings > Device Options > Language and Dictionaries > Dictionaries.

Screenshots

  • При успешна инсаталция речника ще се появи по следния начин в списъка с речници: Успешна инсталация

  • При избиране на дума резлутатите изглежат по следния начин: Избрана дума Избрана дума

Как мога сам да генерирам речника от изходната база данни на "Речко"?

@@TODO

You can’t perform that action at this time.