No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
1. Etkinliğe Karar Verirken.md
2. Duyuru.md
3. Ön Hazırlık.md
4. Sunum Hazırlama.md
5. Prova.md
6. Etkinlik Günü.md
7. Etkinlik Sırasında.md
8. Etkinlik Akşamı.md
9. Etkinlik Sonrası.md
README.md

README.md

Etkinlik Klavuzu

Bu klavuz bir etkinlik (sunum, atölye vs) için öncesinde, sırasında ve sonrasını bu süreci kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Umarım sizlere de faydalı olur :)

Dilerseniz bu projeye katkıda bulunabilir ve daha iyi olması için yardım edebilirsiniz.