Skip to content
Compello üzerindeki staj notları
Jupyter Notebook Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Araştırmalar
data
res
src
test
.gitattributes
.gitignore
README.md
compello.ico
ymarkdown_manager.py
ymm.ini

README.md

Compello Staj Notlarım

Gün gün staj notlarımı barındırır.

İçerikler

Neden bu çalışma yapıldı?

  • Staj defterini daha verimli ve hızlı doldurabilmek
  • İlerleyiş sürecimi takip edebilmek

Verilen Proje

Resmin üzerindeki fotoşoplu alanları bulma

Araştırmalar

Destek ve İletişim

The MIT License © Yunus Emre Ak

Github LinkedIn Website Mail Destek

Patreon

You can’t perform that action at this time.