Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (26 sloc) 1.6 KB
<?php # lang_cz.inc.php 1.0 2012-01-08 18:49:05 VladaAjgl $
/**
* @version 1.0
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @translated 2012/01/08
*/
@define('TWOK11_HEADER_IMG','Pou¾ít banner - obrázek v záhlaví stránky? (1120 pixelù ¹iroký; ponechte prázdné políèko a nebude se pou¾ívat ¾ádný banner)');
@define('TWOK11_USE_CORENAV', 'Pou¾ít globální navigaci?');
@define('TWOK11_WEBFONTS', 'Pou¾ít webfont hostovaný u Googlu?');
@define('TWOK11_NOWEBFONT', 'Nevkládat ¾ádný webfont');
@define('TWOK11_USERSTYLES', 'Vkládat user.css? (Je tøeba vytvoøit tento soubor v adresáøi ¹ablony. Generátor souborù na: http://yellowled.github.com)');
// Lang constants
@define('TWOK11_NAV_TITLE', 'Navigace');
@define('TWOK11_PAG_TITLE', 'Stránkování');
@define('TWOK11_PLINK_TEXT', 'Odkaz');
@define('TWOK11_PLINK_TITLE', 'Stálý odkaz na tento komentáø');
@define('TWOK11_PLACE_SEARCH', 'Vyhledat výraz(y)');
@define('TWOK11_PLACE_NAME', 'napø. Honza Králík');
@define('TWOK11_PLACE_MAIL', 'napø. mail@priklad.cz');
@define('TWOK11_PLACE_URL', 'napø. http://priklad.cz');
@define('TWOK11_PLACE_MESSAGE', 'Co máte na jazyku?');
@define('TWOK11_SEND_MAIL', 'Poslat');
@define('TWOK11_TWEET_THIS', 'Sdílet pøíspìvek na Twitteru');
@define('TWOK11_DENT_THIS', 'Sdílet pøíspìvek na Identice');
@define('TWOK11_SHORT_URL', 'Krátké URL');
@define('TWOK11_SHORT_URL_HINT', 'Tento odkaz není my¹len ke klikání. Obsahuje krátkou URL adresu k tomuto pøíspìvku. Mù¾ete ji pou¾ít k odkazování na tento pøíspìvek. Zkopírujte kliknutím pravým tlaèítkem a následnì kliknìte na Kopírovat odkaz v Internet Exporeru nebo Kopírovat umístìní odkazu v Mozille.');
Something went wrong with that request. Please try again.