Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

27 lines (26 sloc) 1.638 kb
<?php # lang_cz.inc.php 1.0 2012-01-08 18:49:05 VladaAjgl $
/**
* @version 1.0
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @translated 2012/01/08
*/
@define('TWOK11_HEADER_IMG','Pou¾ít banner - obrázek v záhlaví stránky? (1120 pixelù ¹iroký; ponechte prázdné políèko a nebude se pou¾ívat ¾ádný banner)');
@define('TWOK11_USE_CORENAV', 'Pou¾ít globální navigaci?');
@define('TWOK11_WEBFONTS', 'Pou¾ít webfont hostovaný u Googlu?');
@define('TWOK11_NOWEBFONT', 'Nevkládat ¾ádný webfont');
@define('TWOK11_USERSTYLES', 'Vkládat user.css? (Je tøeba vytvoøit tento soubor v adresáøi ¹ablony. Generátor souborù na: http://yellowled.github.com)');
// Lang constants
@define('TWOK11_NAV_TITLE', 'Navigace');
@define('TWOK11_PAG_TITLE', 'Stránkování');
@define('TWOK11_PLINK_TEXT', 'Odkaz');
@define('TWOK11_PLINK_TITLE', 'Stálý odkaz na tento komentáø');
@define('TWOK11_PLACE_SEARCH', 'Vyhledat výraz(y)');
@define('TWOK11_PLACE_NAME', 'napø. Honza Králík');
@define('TWOK11_PLACE_MAIL', 'napø. mail@priklad.cz');
@define('TWOK11_PLACE_URL', 'napø. http://priklad.cz');
@define('TWOK11_PLACE_MESSAGE', 'Co máte na jazyku?');
@define('TWOK11_SEND_MAIL', 'Poslat');
@define('TWOK11_TWEET_THIS', 'Sdílet pøíspìvek na Twitteru');
@define('TWOK11_DENT_THIS', 'Sdílet pøíspìvek na Identice');
@define('TWOK11_SHORT_URL', 'Krátké URL');
@define('TWOK11_SHORT_URL_HINT', 'Tento odkaz není my¹len ke klikání. Obsahuje krátkou URL adresu k tomuto pøíspìvku. Mù¾ete ji pou¾ít k odkazování na tento pøíspìvek. Zkopírujte kliknutím pravým tlaèítkem a následnì kliknìte na Kopírovat odkaz v Internet Exporeru nebo Kopírovat umístìní odkazu v Mozille.');
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.