Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DesktopSwitcherWin10v1.0.ahk
LICENSE
README.md

README.md

DesktopSwitcherWin10

Windows 10'daki çoklu masaüstleri arasındaki geçişler için AutoHotKey kodları ile hazırlanmıştır. AutoHotKey programını buradan http://www.autohotkey.com/ indirebilirsiniz.

Kısayollar;

  • Sol Masaüstü : Win + Fare Tekerleği(Yukarı) yada Win + Ctrl
  • Sağ Masaüstü : Win + Fare Tekerleği(Aşağı) yada Win + Alt
  • Yeni Masaütü : Win + Sol Fare Tuşu
  • Masaüstünü Sil : Win + Sağ Fare Tuşu
  • Komut Satırı : Ctrl + Alt + T

Not: Komut satırını kullanabilmek için dosyayı yeniden düzenlemeniz gerekmektedir

You can’t perform that action at this time.