PDO ile yazılmış pratik ve kullanımı kolay bir veritabanı sınıfı
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
database.class.php

README.md

Bu ufak paket, küçük ölçekte uygulamalarda kullanılmak üzere amatör bir ruhla yazılmıştır. Özel bir PDO sınıfı yazmak için size bir şeyler katabilir.

Pratik-PDO

PDO ile yazılmış pratik ve kullanımı kolay bir veritabanı sınıfı

Kullanımı

Veritabanındaki tablolarla çalışırken en çok yaptığımız işlemler CRUD (yani veri ekleme, okuma, güncelleme ve silme) işlemleridir. Bunu baz alarak yazılan bu sınıf sayesinde veri çekme/okuma, ekleme, silme, düzenleme işlemlerini kolayca yapabiliyoruz. Kendi projelerimde kullanmak için yazdığım bir sınıftır, paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Veritabanından gelen veri; dizi (array) olarak değil, obje (object) olarak dönmektedir. Örneğin $post['title'] yerine $post->title olarak kullanmanız gerekiyor.

Bağlantı Kurma ve Ayarlar

$db = new Database('localhost', 'Veritabanı adı', 'Kullanıcı adı', 'Şifre');

Veritabanı bağlantısı sağladıktan sonra, ID'ye göre işlem yapacağımız bazı metodlar olacağı için tablomuzda kullandığımız asıl anahtar (primary key) adının id olması gerekiyor. Eğer farklı bir anahtar adı kullanıyorsanız $db->setPrimaryKey('postId') metodunu kullanabilirsiniz.

### Tekil Veri Çekme (getOne) Bir satır veri çekmek için kullanılan method

$post = Database::getOne('post', 'WHERE created = ?', array('2015-04-15 12:24:14'));
echo $post->title;

Tekil Veri Çekme (execOne)

Bir satır veri çekmek için ya da sorgu çalıştırmak için kullanılır

$post = Database::execOne('SELECT * FROM post WHERE created = ?', array('2015-04-15 12:24:14'));
echo $post->title;

### Tekil Veri Çekme (getId) ID'ye göre tek satır veri çekmek için kullanılır

$category = Database::getId('category', 5);
echo $category->name;

### Çoklu Veri Çekme (getAll) Şart ve parametlere göre veritabanından çoklu veri çeker

$posts = Database::getAll('post', 'WHERE draft = ?', array(0));
foreach ($posts as $post) {
 echo $post->title . '<br>';
}

### Çoklu Veri Çekme (execAll) Şart ve parametlere göre veritabanından SQL kodları ile çoklu veri çeker

$posts = Database::execAll('SELECT * FROM post WHERE draft = ?', array(0));
foreach ($posts as $post) {
 echo $post->title . '<br>';
}

Veri Ekleme

Tabloya kolayca veri eklememizi sağlar

$insert = Database::insert('post', array(
 'title' => $_POST['title'],
 'body' => $_POST['body'],
 'draft' => 0
));

echo $insert ? $insert . ' numaralı gönderi eklendi' : 'Gönderi eklenemedi';

Veri Güncelleme

Eğer veritbanındaki belirli ID'ye ait satırı güncellemek istersek:

$update = Database::update('post', 5, array(
 'title' => 'Yeni gönderi başlığı',
 'body' => 'Düzenlenen yeni gönderi içeriği',
 'draft' => 0
));

echo $update ? 'Gönderi başarıyla güncellendi' : 'Gönderi güncellenemedi';

Eğer ID olmadan farklı şart ve parametrelere göre güncellemek istersek şöyle kullanıyoruz:

$update = Database::update('post', 0, array(
 'title' => 'Yeni gönderi başlığı',
 'body' => 'Düzenlenen yeni gönderi içeriği',
 'draft' => 0
), 'WHERE title = ?', array('Eski gönderi başlığı'));

echo $update ? 'Gönderi başarıyla güncellendi' : 'Gönderi güncellenemedi';

### Veri Silme Güncelleme ile aynı şekilde sadece ID'ye göre silmek için

$delete = Database::delete('post', 5);
echo $delete ? 'Gönderi başarıyla silindi' : 'Gönderi silinemedi';

ID olmadan, farklı şart ve parametrelerle silme işlemi yapmak istersek şu şekilde kullanıyoruz:

$delete = Database::delete('post', 0, 'WHERE title = ?', array('Silinmelik gönderi'));
echo $delete ? 'Gönderi başarıyla silindi' : 'Gönderi silinemedi';

### Toplam Satır Sayısı Alma

$count = Database::count('post');
echo $count ? 'Toplam ' . $count . ' gönderi mevcut' : 'Henüz hiç gönderi yok';

veya

$count = Database::count('post', 'WHERE draft = ?', array(0));
echo $count ? 'Toplam ' . $count . ' yayımda olan gönderi mevcut' : 'Henüz hiç yayımlanmış gönderi yok';

veya SQL sorgusunu manuel yazmak gerekirse execCount() methodunu kullanabiliriz

$count = Database::execCount('SELECT * FROM post WHERE draft = ?', array(1));
echo $count ? 'Toplam ' . $count . ' taslak olan gönderi mevcut' : 'Hiç taslak gönderi yok';