Permalink
Browse files

Merge pull request #3195 from tomekbyd/patch-2

Update database.arr.txt
  • Loading branch information...
2 parents c781077 + 2f85e5d commit 01217c826ba0f2bef89183ae57f03172edef6802 @samdark samdark committed Feb 1, 2014
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 docs/guide/pl/database.arr.txt
@@ -549,6 +549,7 @@ Nazwane podzbiory mogą również zostać zdefiniowane w opcji `with` reguły re
w [CActiveRecord::relations()]. W następnym przykładzie, jeśli odczytamy `$user->posts`,
zwróci nam wszystkie zatwierdzone komentarze (*approved*) postu.
+~~~
[php]
class User extends CActiveRecord
{
@@ -732,4 +733,4 @@ $teacher=User::model()->findByPk(1);
$students=$teacher->students;
~~~
-<div class="revision">$Id: database.arr.txt 3523 2011-12-30 20:32:29Z alexander.makarow $</div>
+<div class="revision">$Id: database.arr.txt 3523 2011-12-30 20:32:29Z alexander.makarow $</div>

0 comments on commit 01217c8

Please sign in to comment.