Permalink
Browse files

[UK] Blog and guide updates

  • Loading branch information...
1 parent 4ebd6f6 commit 3ac1f9ec82eb7731b6c776afa6adcc02ca76edea @Borales Borales committed Aug 11, 2013
@@ -67,7 +67,7 @@ return array(
Однак, у більшості випадків, підключення до БД використовується не безпосередньо, а через
[ActiveRecord](/doc/guide/uk/database.ar).
-Зупинимося докладніше на властивості `tablePrefix`, яке ми використовували під час налаштування.
+Зупинимося докладніше на властивості `tablePrefix`, яку ми використовували під час налаштування.
Дана властивість задає префікс `tbl_` для таблиць БД.
Тобто, якщо імʼя таблиці у SQL-виразі укладено у подвійні фігурні дужки
(наприклад, `{{post}}`), то компонент `db`, перед тим, як відправити запит СУБД,
@@ -146,7 +146,7 @@ http://www.example.com/blog/index.php?r=comment
[додатка](/doc/guide/uk/basics.application) для обробки запиту;
2. Додаток створює екземпляр класу `PostController` та виконує його;
3. Екземпляр класу `PostController` виконує дію `index` (метод `actionIndex()`).
- Відзначимо, що `index` є дією за замовчуванням та використовується у разі
+ Відзначимо, що `index` є дією за замовчуванням та використовується у разі,
якщо користувач не вказав дію у URL;
4. Метод `actionIndex()` робить запит до бази даних для отримання списку останніх записів;
5. Метод `actionIndex()` генерує представлення `index` з даними записів.
@@ -27,7 +27,7 @@
Скористаємося утилітою командного рядка `yiic`, що йде в комплекті з фреймворком,
для створення основи додатка в директорії `/wwwroot/blog`.
-`yiic` може бути використана для генерації коду, що дозволяє зменшити обсяг повторюваного коду, що набирається вручну.
+`yiic` може бути використана для генерації коду, що дозволяє зменшити обсяг повторюваного коду, який набирається вручну.
Відкриємо вікно командного рядка і виконаємо наступну команду:
@@ -75,7 +75,7 @@ Yii::createWebApplication($config)->run();
Також, у нас є [базова директорія додатку](/doc/guide/uk/basics.application#application-base-directory) `/wwwroot/blog/protected`.
Більша частина нашого коду і даних буде зберігатися в цій директорії і повинна бути захищена від прямого доступу користувачів із веб.
-Для [веб-сервера Apache](http://httpd.apache.org/) ми розміщаємо в цю директорію файл `.htaccess` із наступним змістом:
+Для [веб-сервера Apache](http://httpd.apache.org/) ми кладемо в цю директорію файл `.htaccess` із наступним змістом:
~~~
deny from all
@@ -131,7 +131,7 @@ return array(
);
~~~
-У наведеному вище коду вказано, що додаток повинен підключитися до бази даних SQLite
+У наведеному вище коді вказано, що додаток повинен підключитися до бази даних SQLite
`WebRoot/testdrive/protected/data/testdrive.db` як тільки це знадобиться. Відмітимо, що
база даних SQLite вже вімкнена до згенерованого додатку. У цій базі є тільки
одна таблиця `tbl_user`:

0 comments on commit 3ac1f9e

Please sign in to comment.