Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Merge pull request #1837 from Borales/uk-doc

[Uk][Guide] Fixing typo
  • Loading branch information...
commit 842d9d3e7f71798f556b6066b7ed867356de3e43 2 parents f254020 + d88f6cd
Alexander Makarov samdark authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  docs/guide/uk/basics.namespace.txt
2  docs/guide/uk/basics.namespace.txt
View
@@ -101,7 +101,7 @@ Yii::import('system.web.*');
зручний спосіб іменування файлів та директорій. До простору імен він не має ніякого
відношення.
-> Tip|Підказка: Так як версії PHP до 5.3.0 не підтримуюти простори імен, ви не можете створити
+> Tip|Підказка: Так як версії PHP до 5.3.0 не підтримують простори імен, ви не можете створити
екземпляри класів з однаковими іменами, аде різними описами. По цій причині всі назви
класів Yii-фреймворка мають префікс 'C' (який означає 'class'), щоб їх можна було відрізнити від
користувальницьких класів. Для користувальницьких класів рекомендується використовувати інші префікси,
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.