Permalink
Browse files

Merge pull request #1837 from Borales/uk-doc

[Uk][Guide] Fixing typo
  • Loading branch information...
2 parents f254020 + d88f6cd commit 842d9d3e7f71798f556b6066b7ed867356de3e43 @samdark samdark committed Dec 10, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 docs/guide/uk/basics.namespace.txt
@@ -101,7 +101,7 @@ Yii::import('system.web.*');
зручний спосіб іменування файлів та директорій. До простору імен він не має ніякого
відношення.
-> Tip|Підказка: Так як версії PHP до 5.3.0 не підтримуюти простори імен, ви не можете створити
+> Tip|Підказка: Так як версії PHP до 5.3.0 не підтримують простори імен, ви не можете створити
екземпляри класів з однаковими іменами, аде різними описами. По цій причині всі назви
класів Yii-фреймворка мають префікс 'C' (який означає 'class'), щоб їх можна було відрізнити від
користувальницьких класів. Для користувальницьких класів рекомендується використовувати інші префікси,

0 comments on commit 842d9d3

Please sign in to comment.