Permalink
Browse files

merged yiidoc to yii.

 • Loading branch information...
1 parent b326ae4 commit 8ebb2ab66652675599f50592089fd1b78b99b9bb qiang.xue committed May 2, 2010
Showing with 3,155 additions and 912 deletions.
 1. +2 −2 docs/blog/pl/final.deployment.txt
 2. +2 −2 docs/blog/pl/final.future.txt
 3. +2 −2 docs/blog/pl/prototype.scaffold.txt
 4. +60 −0 docs/blog/pt/comment.admin.txt
 5. +10 −0 docs/blog/pt/start.overview.txt
 6. +28 −0 docs/blog/pt/start.requirements.txt
 7. +85 −0 docs/blog/pt/start.testdrive.txt
 8. +35 −0 docs/blog/pt/toc.txt
 9. +1 −1 docs/blog/ru/comment.admin.txt
 10. +3 −3 docs/blog/ru/final.deployment.txt
 11. +3 −3 docs/blog/ru/final.future.txt
 12. +1 −1 docs/blog/ru/portlet.menu.txt
 13. +2 −2 docs/blog/ru/post.admin.txt
 14. +2 −2 docs/blog/ru/post.model.txt
 15. +2 −2 docs/blog/ru/prototype.auth.txt
 16. +1 −1 docs/blog/ru/prototype.database.txt
 17. +2 −2 docs/blog/ru/prototype.scaffold.txt
 18. +2 −2 docs/guide/de/basics.controller.txt
 19. +3 −11 docs/guide/de/basics.module.txt
 20. +1 −1 docs/guide/de/caching.overview.txt
 21. +6 −1 docs/guide/de/changes.txt
 22. +4 −4 docs/guide/de/database.arr.txt
 23. +50 −54 docs/guide/de/extension.create.txt
 24. +16 −16 docs/guide/de/extension.integration.txt
 25. +14 −15 docs/guide/de/extension.overview.txt
 26. +78 −81 docs/guide/de/extension.use.txt
 27. +4 −7 docs/guide/de/form.model.txt
 28. +103 −0 docs/guide/de/quickstart.first-app-yiic.txt
 29. +63 −57 docs/guide/de/quickstart.first-app.txt
 30. +2 −1 docs/guide/de/toc.txt
 31. +375 −0 docs/guide/de/topics.gii.txt
 32. +2 −2 docs/guide/de/topics.i18n.txt
 33. +1 −1 docs/guide/de/topics.logging.txt
 34. +48 −40 docs/guide/de/topics.prado.txt
 35. +4 −12 docs/guide/pl/basics.module.txt
 36. +1 −1 docs/guide/pl/caching.overview.txt
 37. +5 −1 docs/guide/pl/changes.txt
 38. +5 −5 docs/guide/pl/database.arr.txt
 39. +4 −7 docs/guide/pl/form.model.txt
 40. +96 −0 docs/guide/pl/quickstart.first-app-yiic.txt
 41. +43 −49 docs/guide/pl/quickstart.first-app.txt
 42. +2 −1 docs/guide/pl/toc.txt
 43. +279 −0 docs/guide/pl/topics.gii.txt
 44. +2 −2 docs/guide/pl/topics.i18n.txt
 45. +12 −1 docs/guide/pl/topics.prado.txt
 46. +5 −5 docs/guide/pt/index.txt
 47. +2 −2 docs/guide/ru/basics.application.txt
 48. +6 −14 docs/guide/ru/basics.module.txt
 49. +1 −1 docs/guide/ru/caching.overview.txt
 50. +7 −2 docs/guide/ru/changes.txt
 51. +9 −11 docs/guide/ru/database.arr.txt
 52. +7 −13 docs/guide/ru/form.model.txt
 53. +92 −0 docs/guide/ru/quickstart.first-app-yiic.txt
 54. +57 −52 docs/guide/ru/quickstart.first-app.txt
 55. +46 −45 docs/guide/ru/toc.txt
 56. +368 −0 docs/guide/ru/topics.gii.txt
 57. +3 −3 docs/guide/ru/topics.i18n.txt
 58. +12 −1 docs/guide/ru/topics.prado.txt
 59. +1 −1 docs/guide/ru/topics.theming.txt
 60. +7 −2 docs/guide/ru/topics.url.txt
 61. +1 −1 docs/guide/ru/upgrade.txt
 62. +2 −12 docs/guide/sv/basics.module.txt
 63. +1 −1 docs/guide/sv/caching.overview.txt
 64. +4 −4 docs/guide/sv/database.arr.txt
 65. +4 −7 docs/guide/sv/form.model.txt
 66. +96 −0 docs/guide/sv/quickstart.first-app-yiic.txt
 67. +58 −54 docs/guide/sv/quickstart.first-app.txt
 68. +2 −1 docs/guide/sv/toc.txt
 69. +2 −2 docs/guide/sv/topics.i18n.txt
 70. +12 −1 docs/guide/sv/topics.prado.txt
 71. +194 −194 framework/messages/bg/yii.php
 72. +38 −0 framework/messages/bg/zii.php
 73. +5 −3 framework/messages/de/yii.php
 74. +6 −6 framework/messages/de/zii.php
 75. +12 −10 framework/messages/ru/yii.php
 76. +1 −1 framework/messages/ru/zii.php
 77. +15 −15 framework/messages/sv/yii.php
 78. +37 −0 framework/messages/sv/zii.php
 79. +1 −1 framework/views/bg/error400.php
 80. +1 −1 framework/views/bg/error500.php
 81. +1 −1 framework/views/bg/exception.php
 82. +1 −9 framework/views/bg/log.php
 83. +1 −1 framework/views/bg/profile-callstack.php
 84. +1 −1 framework/views/bg/profile-summary.php
 85. +5 −5 framework/views/pl/error.php
 86. +5 −5 framework/views/pl/error400.php
 87. +2 −2 framework/views/pl/error403.php
 88. +3 −3 framework/views/pl/error404.php
 89. +5 −5 framework/views/pl/error500.php
 90. +4 −4 framework/views/pl/error503.php
 91. +2 −2 framework/views/pl/exception.php
 92. +1 −1 framework/views/pl/log.php
 93. +1 −1 framework/views/pl/profile-callstack.php
 94. +4 −4 framework/views/pl/profile-summary.php
 95. +37 −0 framework/views/vi/error.php
 96. +33 −0 framework/views/vi/error400.php
 97. +32 −0 framework/views/vi/error403.php
 98. +33 −0 framework/views/vi/error404.php
 99. +35 −0 framework/views/vi/error500.php
 100. +31 −0 framework/views/vi/error503.php
 101. +74 −0 framework/views/vi/exception.php
 102. +23 −0 framework/views/vi/log-firebug.php
 103. +40 −0 framework/views/vi/log.php
 104. +19 −0 framework/views/vi/profile-callstack-firebug.php
 105. +30 −0 framework/views/vi/profile-callstack.php
 106. +22 −0 framework/views/vi/profile-summary-firebug.php
 107. +41 −0 framework/views/vi/profile-summary.php
 108. +7 −7 requirements/messages/de/yii.php
 109. +81 −0 requirements/views/bg/index.php
@@ -18,7 +18,7 @@ return array(
);
~~~
-> Tip|Wskazówka: Ponieważ kontroler `PostController` zawiera już akcję `list` jako domyślną akcje, podczas wchodzenia na stronę domową aplikacji zobaczymy rezultat wygenerowany przez akcję `list` kontrolera wiadomości.
+> Tip|Wskazówka: Ponieważ kontroler `PostController` zawiera już akcję `index` jako domyślną akcje, podczas wchodzenia na stronę domową aplikacji zobaczymy rezultat wygenerowany przez akcję `index` kontrolera wiadomości.
Włączenie buforowania schematu bazy
@@ -67,4 +67,4 @@ Końcowy proces wdrażana polega głównie na kopiowaniu katalogu `/wwwroot/blog
zapisywalne przez proces Web serwera.
-<div class="revision">$Id: final.deployment.txt 683 2009-02-16 05:20:17Z qiang.xue $</div>
+<div class="revision">$Id: final.deployment.txt 2017 2010-04-05 17:12:13Z alexander.makarow $</div>
@@ -21,7 +21,7 @@ Umiędzynaradawianie
Możemy również umiędzynarodowić nasz blog, tak, że każda jego strona może być wyświetlana w innym języku. Wymaga to przede wszystkim działania w dwóch aspektach.
-Po pierwsze, możemy utworzyć plik widoku w innym języku. Na przykład dla strony `list` kontrolera `PostController`, możemy utworzyć plik widoku `/wwwroot/blog/protected/views/post/zh_cn/list.php`. Jeśli aplikacja jest skonfigurowana do używania uproszczonego języka chińskiego (kod języka to `zh_cn`), Yii automatycznie użyje tego nowego pliku widoku zamiast oryginalnego.
+Po pierwsze, możemy utworzyć plik widoku w innym języku. Na przykład dla strony `index` kontrolera `PostController`, możemy utworzyć plik widoku `/wwwroot/blog/protected/views/post/zh_cn/index.php`. Jeśli aplikacja jest skonfigurowana do używania uproszczonego języka chińskiego (kod języka to `zh_cn`), Yii automatycznie użyje tego nowego pliku widoku zamiast oryginalnego.
Po drugie, możemy utworzyć tłumaczenia komunikatów generowanych przez kod. Tłumaczenie komunikatów powinno zostać zapisane jako pliki w katalogu `/wwwroot/blog/protected/messages`. Potrzebujemy również zmodyfikować kod, gdzie używane są łańcuchy znaków poprzez zamknięcie ich w wywołaniu metody `Yii::t()`.
@@ -54,4 +54,4 @@ Dodawanie nowych funkcji
Nasza aplikacja posiada jedynie kilka bardzo prostych funkcjonalności. Aby stać się kompletnym systemem blogowym potrzebne są nowe funkcje, na przykład, portlet kalendarza, powiadomienia przez email, kategoryzowanie wiadomości, portlet wiadomości zarchiwizowanych, itp. Pozostawimy implementację tych funkcji zainteresowanym czytelnikom
-<div class="revision">$Id: final.future.txt 1773 2010-02-01 18:39:49Z qiang.xue $</div>
+<div class="revision">$Id: final.future.txt 2017 2010-04-05 17:12:13Z alexander.makarow $</div>
@@ -69,12 +69,12 @@ Aby przygotować się do następnego kroku, przypatrzmy się plikom wygenerowany
W celu lepszego zrozumienia jak powyższe pliki są używane, pokażemy przepływ zadań w aplikacji, które występują w naszej aplikacji podczas wyświetlani listy wiadomości:
- 0. Użytkownik żąda adresu URL `http://www.example.com/blog/index.php?r=posts`;
+ 0. The user requests the URL `http://www.example.com/blog/index.php?r=post`;
1. [Skrypt wejściowy](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.entry) jest wykonywany przez serwer, w skrypcie tym tworzona jest i inicjalizowana instancja [aplikacji](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.application), służąca do obsługi żądań;
2. Aplikacja tworzy instancję kontrolera `PostController` i wywołuje go;
3. Instancja `PostController` wykonuje żądaną akcję `index` poprzez wywołanie swojej metody `actionIndex()`. Zauważ, że `index` jest domyślną akcją i użytkownik nie określił akcji do wykonania w adresie URL;
4. Metoda `actionIndex()` odpytuje bazę danych, aby zwrócić listę najnowszych wiadomości;
5. Metoda `actionIndex()` wyświetla widok `index` wypełniony danymi wiadomości.
-<div class="revision">$Id: prototype.scaffold.txt 1872 2010-03-10 15:21:55Z qiang.xue $</div>
+<div class="revision">$Id: prototype.scaffold.txt 1947 2010-03-21 20:41:36Z alexander.makarow $</div>
@@ -0,0 +1,60 @@
+Gerenciamento de Comentários
+============================
+
+Gerenciamento de comentários inclui atualização, exclusão e aprovação. Estas operação são implementadas como ações da Classe `CommentController`.
+
+
+Atualização e Exclusão de Comentários
+-------------------------------------
+
+O código gerado pelo `yiic` para atualização e exclusão de comentários permanece praticamente inalterado.
+
+
+Aprovação de Comentários
+------------------------
+
+Quando os comentários são criados, eles estão em um estado pendente de aprovação e precisam ser aprovados para ficarem visível aos visitantes. Aprovar um comentário é basicamente a mudança da coluna status do comentário
+
+Nós criamos um método `actionApprove()` na classe `CommentController` veja abaixo,
+
+~~~
+[php]
+public function actionApprove()
+{
+ if(Yii::app()->request->isPostRequest)
+ {
+ $comment=$this->loadModel();
+ $comment->approve();
+ $this->redirect(array('index'));
+ }
+ else
+ throw new CHttpException(400,'Invalid request...');
+}
+~~~
+
+No exemplo acima, quando a ação `approve` é invocada através de uma solicitação POST, que chamamos de método `approve()` definida no modelo `Comment` para alterar o status. Em seguida, redirecionamos o navegador do usuário para a página que exibe o post que pertence a este comentário.
+
+Nós também modificamos o método `actionIndex()` de `Comment` para exibir todos os comentários. Gostariamos de exibir os comentários pendentes de aprovação primeiro.
+
+~~~
+[php]
+public function actionIndex()
+{
+ $dataProvider=new CActiveDataProvider('Comment', array(
+ 'criteria'=>array(
+ 'with'=>'post',
+ 'order'=>'t.status, t.create_time DESC',
+ ),
+ ));
+
+ $this->render('index',array(
+ 'dataProvider'=>$dataProvider,
+ ));
+}
+~~~
+
+Repare no código acima, porque ambas `tbl_post` e `tbl_comment` tem as colunas `status` e `create_time`, precisamos remover esta ambiguidade das colunas correspondentes prefixando um alias (pseudônimo) da tabela. Como descrito no [Guia definitivo do Yii](http://www.yiiframework.com/doc/guide/database.arr#disambiguating-column-names),o alias para a tabela primária em uma consulta relacional é sempre `t`. Portanto, estamos prefixando `t` as colunas `status` e `create_time` no código acima.
+
+Como o post index view, a visão `index` de `CommentController` usa [CListView] para exibir a lista de comentário que por sua vez utiliza a visão parcial `/wwwroot/blog/protected/views/comment/_view.php` para mostrar os detalhes de cada comentário. Não vou entrar em detalhes aqui. Os leitores interessados podem consultar o arquivo correspondente no demo blog `/wwwroot/yii/demos/blog/protected/views/comment/_view.php`.
+
+<div class="revision">$Id: comment.admin.txt 1810 2010-02-18 00:24:54Z qiang.xue $</div>
@@ -0,0 +1,10 @@
+Construindo um Blog usando Yii
+==============================
+
+Este tutorial descreve como usar o Yii para desenvolver um aplicativo blog, apresentando como [o blog demo](http://www.yiiframework.com/demos/blog/) que pode ser encontrado nos arquivos de liberação do Yii. Ele explica detalhadamente cada passo a ser tomado durante o desenvolvimento, o que também pode ser aplicada no desenvolvimento de outras aplicações web. Como complemento [do Guia](http://www.yiiframework.com/doc/guide/) e [Classes de referência](http://www.yiiframework.com/doc/api/) do Yii, este tutorial tem como objetivo mostrar o uso prático do Yii em vez de uma descrição completa e definitiva.
+
+Os leitores deste tutorial não são necessários terem conhecimentos prévios sobre Yii. No entanto, conhecimentos básicos de programação orientada a objetos (OOP) de programação com banco de dados, ajudarão o leitor a entender o tutorial com mais facilidade.
+
+Este tutorial está liberado sob [os termos da Documentação do Yii](http://www.yiiframework.com/doc/terms/).
+
+<div class="revision">$Id: start.overview.txt 1677 2010-01-07 20:29:26Z qiang.xue $</div>
@@ -0,0 +1,28 @@
+Análise de Requisitos
+=====================
+
+O sistema de blog que vamos desenvolver é um sistema de um único utilizador. O proprietário do sistema será capaz de executar as seguintes ações:
+
+ * Login e logout
+ * Criar, atualizar e deletar posts
+ * Publicar,despublicar arquivos postados
+ * Aprovar e remover comentários
+
+Todos os outros usuários são usuários convidados, que podem realizar as seguintes ações:
+
+ * Ler postagens
+ * Criar comentários
+
+Exigências adicionais para este sistema incluem:
+
+ * A página inicial do sistema deverá exibir uma lista dos posts mais recentes.
+ * Se uma página contém mais de 10 posts, eles devem ser exibidos com paginação.
+ * O sistema deve exibir um post em conjunto com as seus comentários.
+ * O sistema deve ser capaz de listar os posts com uma tag especifica.
+ * O sistema deve mostrar uma nuvem de tags indicando suas freqüências de uso.
+ * O sistema deve mostrar uma lista dos comentários mais recentes.
+ * O sistema deve ser personalizável.
+ * O sistema deve usar URLs amigáveis.
+
+
+<div class="revision">$Id: start.requirements.txt 683 2009-02-16 05:20:17Z qiang.xue $</div>
@@ -0,0 +1,85 @@
+Iniciando com Yii
+=================
+
+Nesta seção, descrevemos como criar um esqueleto de aplicação, que servirá como ponto de partida. Para simplificar, vamos supor que o documento raiz do nosso servidor Web é `/wwwroot` e a URL correspondente é `http://www.example.com/`.
+
+
+Instalando o Yii
+----------------
+
+Primeiro precisamos instalar o framework Yii. Pegue uma cópia do arquivo de liberação do Yii (versão 1.1.1 ou superior) do [www.yiiframework.com](http://www.yiiframework.com/download) e descompacte no diretório `/wwwroot/yii`. Certifique-se de que existe um diretório `/wwwroot/yii/framework`.
+
+> Tip|Dica: O framework Yii pode ser instalado em qualquer parte do sistema de arquivos, não necessariamente dentro da pasta Web. O diretório `framework` contém todo o código do framework, e somente este diretório é necessário para o desenvolvimento de uma aplicação Yii. Uma única instalação do Yii pode ser usada por várias aplicações Yii.
+
+Depois de instalar o Yii, abra uma janela do navegador e acessar a URL `http://www.example.com/yii/requirements/index.php`. Ela exibe os requisitos necessários para utilizar a versão do Yii instalada. Para a nossa aplicação blog, além dos requisitos mínimos necessários para o framework Yii, precisamos também habilitar as extensões `pdo` e `pdo_sqlite` do PHP, para que possamos acessar o banco de dados SQLite.
+
+
+Criando o Esqueleto da Aplicação
+--------------------------------
+
+Em seguida, usaremos a ferramenta `yiic` para criar o esqueleto da aplicação sob o diretório `/wwwroot/blog`. A ferramenta `yiic` é uma ferramenta de linha de comando fornecido com o Yii. Ela pode ser usada para gerar o código e reduzir certas tarefas de codificação repetitivas.
+
+Abra o Prompt de Comando e execute o seguinte comando:
+
+~~~
+% /wwwroot/yii/framework/yiic webapp /wwwroot/blog
+Create a Web application under '/wwwroot/blog'? [Yes|No]y
+......
+~~~
+
+> Tip|Dica: A fim de utilizar a ferramenta `yiic` como mostrado acima, o programa CLI PHP deve estar no caminho de procura do comando. Se não, o seguinte comando pode ser utilizado em vez disso:
+>
+>~~~
+> pasta/do/php /wwwroot/yii/framework/yiic.php webapp /wwwroot/blog
+>~~~
+
+Para experimentar a aplicação que acabamos de criar, abra um navegador e acesse a URL `http://www.example.com/blog/index.php`. Devemos ver que a nossa aplicação esqueleto já tem quatro páginas totalmente funcionais: página inicial, sobre, página de contato e da página de login.
+
+A seguir, descreveremos brevimente o que tem neste esqueleto de aplicação
+
+###Script de Entrada
+
+Nós temos um [script de entrada](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.entry) no arquivo `/wwwroot/blog/index.php` que contém o seguinte conteúdo.
+
+~~~
+[php]
+<?php
+$yii='/wwwroot/framework/yii.php';
+$config=dirname(__FILE__).'/protected/config/main.php';
+
+// remove the following line when in production mode
+defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true);
+
+require_once($yii);
+eYii::createWebApplication($config)->run();
+~~~
+
+Este é o único script que os usuários podem acessar diretamente da Web. O script, primeiro inclue o arquivo Yii bootstrap `yii.php`. Em seguida cria uma instância da [application](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.application) com a configuração especificada e executa a aplicação.
+
+
+###Diretório Base da Aplicação
+
+Nós também temos uma [diretório base da aplicação](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.application#application-base-directory) `/wwwroot/blog/protected`. A maioria do nosso código e os dados serão colocados neste diretório, e deve ser protegido de acesso por usuários da web. Para [Apache httpd servidor Web](http://httpd.apache.org/), colocamos neste diretório um arquivo `.htaccess` com o seguinte conteúdo:
+
+~~~
+deny from all
+~~~
+
+Para outros servidores Web, consulte o manual correspondente sobre como proteger um diretório de ser acessada por usuários da web.
+
+
+Fluxo de Trabalho da Aplicação
+------------------------------
+
+Para ajudar a compreender como funciona Yii, descrevemos o fluxo principal de nossa aplicação esqueleto quando um usuário está acessando a página de contato:
+
+ 0. O usuário solicita a `http://www.example.com/blog/index.php?r=site/contact`;
+ 1. O [script de entrada](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.entry) é executado pelo servidor Web para processar o pedido;
+ 2. Um instância da [aplicação](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.application) é criada e configurada com as propriedades e valores iniciais especificados na configuração do aplicativo no arquivo `/wwwroot/blog/protected/config/main.php`;
+ 3. O aplicativo resolve a solicitação em um [controlador](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.controller) e uma [ação do controlador](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.controller#action). Para a solicitação da página de contato, ele é resolvido como o `site` e controlador da ação `contact` (o `actionContact` método em `/wwwroot/blog/protected/controllers/SiteController.php`);
+ 4. O aplicativo cria o `site` controlador em termos de uma instância `SiteController` e, em seguida, executa-o;
+ 5. A instância `SiteController` executa a ação `contact` chamando seu método `actionContact()`;
+ 6. O método `actionContact` renderiza uma [visão](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.view) chamada `contact` para o usuário. Internamente, isto é feito através da inclusão da exibição do arquivo `/wwwroot/blog/protected/views/site/contact.php` e incorporação do resultado ao [layout](http://www.yiiframework.com/doc/guide/basics.view#layout) do arquivo `/wwwroot/blog/protected/views/layouts/column1.php`.
+
+
+<div class="revision">$Id: start.testdrive.txt 1734 2010-01-21 18:41:17Z qiang.xue $</div>
View
@@ -0,0 +1,35 @@
+* Introdução
+ - [Visão Geral](start.overview)
+ - [Iniciando com Yii](start.testdrive)
+ - [Análise de Requisitos](start.requirements)
+ - [Visão Geral do Projeto](start.design)
+
+* Prototipagem inicial
+ - [Configurando Bando de Dados](prototype.database)
+ - [Scaffolding](prototype.scaffold)
+ - [Autenticando usuário](prototype.auth)
+ - [Resumo](prototype.summary)
+
+* Administração de Posts
+ - [Customizando Modelo Post](post.model)
+ - [Criando e atualizando Posts](post.create)
+ - [Exibindo Posts](post.display)
+ - [Gerenciamendo de Posts](post.admin)
+
+* Administração de Comentários
+ - [Customizando o Modelo Comment](comment.model)
+ - [Criando e Exibindo Comentários](comment.create)
+ - [Gerenciamento de Comentários](comment.admin)
+
+* Portlets
+ - [Criando Menu Portlet do Usuário](portlet.menu)
+ - [Criando núvem de rótulos Portlet](portlet.tags)
+ - [Criando Recentes Comentários Portlet](portlet.comments)
+
+* Trabalho Final
+ - [Embelezamento de URLs](final.url)
+ - [Log de Erros](final.logging)
+ - [Reajustes Finais](final.deployment)
+ - [Melhoramentos Futuros](final.future)
+
+<div class="revision">$Id: toc.txt 1734 2010-01-21 18:41:17Z qiang.xue $</div>
@@ -39,7 +39,7 @@ public function actionApprove()
относится этот комментарий.
Мы также изменяем метод `actionIndex()` контроллера `Comment`, чтобы показать
-все комментарии и вывести ожидающие одобрения перывми.
+все комментарии и вывести ожидающие одобрения первыми.
~~~
[php]
@@ -22,8 +22,8 @@ return array(
~~~
> Tip|Подсказка: Поскольку контроллер `PostController` уже объявляет действие
-`list` действием по умолчанию, то при обращении к домашней странице приложения
-мы увидим результат, сгенерированный действием `list` контроллера записей.
+`index` действием по умолчанию, то при обращении к домашней странице приложения
+мы увидим результат, сгенерированный действием `index` контроллера записей.
Включение кэширование схемы
@@ -87,4 +87,4 @@ return array(
4. Отредактируйте файл `protected/yiic.php`, указав в переменной `$yiic` путь к новому файлу `yiic.php`;
5. Измените права директорий `assets` и `protected/runtime` так, чтобы они имели доступ на перезапись процессом Web-сервера.
-<div class="revision">$Id: final.deployment.txt 683 2009-02-16 05:20:17Z qiang.xue $</div>
+<div class="revision">$Id: final.deployment.txt 2017 2010-04-05 17:12:13Z alexander.makarow $</div>
@@ -29,8 +29,8 @@ return array(
отображаться на различных языках. В основном, это включает в себя два аспекта.
Во-первых, мы можем создать файлы представлений на различных языках. Например,
-для страницы `list` контроллера `PostController`, мы можем создать файл
-представления `/wwwroot/blog/protected/views/post/zh_cn/list.php`. Когда
+для страницы `index` контроллера `PostController`, мы можем создать файл
+представления `/wwwroot/blog/protected/views/post/zh_cn/index.php`. Когда
приложение сконфигурировано на использование упрощенного китайского языка
(языковой код — `zh_cn`), Yii будет автоматически использовать новый файл
представления вместо оригинального.
@@ -86,4 +86,4 @@ return array(
категории записей, портлет архивных записей и так далее. Мы оставим
возможность реализовать эти особенности заинтересовавшимся читателям.
-<div class="revision">$Id: final.future.txt 1773 2010-02-01 18:39:49Z qiang.xue $</div>
+<div class="revision">$Id: final.future.txt 2017 2010-04-05 17:12:13Z alexander.makarow $</div>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 8ebb2ab

Please sign in to comment.