Permalink
Browse files

Merge pull request #3194 from tomekbyd/patch-1

Update database.dao.txt
  • Loading branch information...
samdark committed Feb 1, 2014
2 parents f4fe5ff + c85e579 commit c78107763c4cd1d2d4abdd404a9723ca7b3873e0
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 docs/guide/pl/database.dao.txt
@@ -26,9 +26,9 @@ Ustanawianie połączenia z bazą danych
-------------------------------------
Aby ustanowić połączenie z bazą danych należy utworzyć instancję [CDbConnection]
-a następnie aktywować ją. Aby połączyć się z bazą danych potrzebny jest adres DNS.
+a następnie aktywować ją. Aby połączyć się z bazą danych potrzebny jest adres DSN.
Użytkownik oraz hasło mogą być również potrzebne aby ustanowić połączenie. W przypadku
-gdy podczas łączenia nastąpi błąd (np. podano zły adres DNS lub złe hasło/nazwę użytkownika)
+gdy podczas łączenia nastąpi błąd (np. podano zły adres DSN lub złe hasło/nazwę użytkownika)
zostanie rzucony odpowiedni wyjątek.
~~~
@@ -40,10 +40,10 @@ $connection->active=true;
$connection->active=false; // zamknij połączenie
~~~
-Format adresu DNS zależy od używanego, dla danej bazy danych, sterownika PDO. Uogólniając,
-DNS składa się z nazwy sterownika PDO, po którym następuje dwukropek a następnie
+Format adresu DSN zależy od używanego, dla danej bazy danych, sterownika PDO. Uogólniając,
+DSN składa się z nazwy sterownika PDO, po którym następuje dwukropek a następnie
zależna od sterownika składnia połączenia. Zobacz [dokumentację PDO](http://www.php.net/manual/en/pdo.construct.php)
-aby uzyskać więcej informacji. Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych formatów DNS:
+aby uzyskać więcej informacji. Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych formatów DSN:
- SQLite: `sqlite:/scieżka/do/pliku/bazy`,
- MySQL: `mysql:host=localhost;dbname=testdb`,
@@ -252,4 +252,4 @@ $sql='SELECT * FROM {{user}}';
$users=$connection->createCommand($sql)->queryAll();
~~~
-<div class="revision">$Id: database.dao.txt 2890 2011-01-18 15:58:34Z qiang.xue $</div>
+<div class="revision">$Id: database.dao.txt 2890 2011-01-18 15:58:34Z qiang.xue $</div>

0 comments on commit c781077

Please sign in to comment.