Permalink
Browse files

Update database.dao.txt

  • Loading branch information...
1 parent f4fe5ff commit c85e57937e6f2bdf15b992170c615efd5b35b969 @tomekbyd tomekbyd committed Feb 1, 2014
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 docs/guide/pl/database.dao.txt
@@ -26,9 +26,9 @@ Ustanawianie połączenia z bazą danych
-------------------------------------
Aby ustanowić połączenie z bazą danych należy utworzyć instancję [CDbConnection]
-a następnie aktywować ją. Aby połączyć się z bazą danych potrzebny jest adres DNS.
+a następnie aktywować ją. Aby połączyć się z bazą danych potrzebny jest adres DSN.
Użytkownik oraz hasło mogą być również potrzebne aby ustanowić połączenie. W przypadku
-gdy podczas łączenia nastąpi błąd (np. podano zły adres DNS lub złe hasło/nazwę użytkownika)
+gdy podczas łączenia nastąpi błąd (np. podano zły adres DSN lub złe hasło/nazwę użytkownika)
zostanie rzucony odpowiedni wyjątek.
~~~
@@ -40,10 +40,10 @@ $connection->active=true;
$connection->active=false; // zamknij połączenie
~~~
-Format adresu DNS zależy od używanego, dla danej bazy danych, sterownika PDO. Uogólniając,
-DNS składa się z nazwy sterownika PDO, po którym następuje dwukropek a następnie
+Format adresu DSN zależy od używanego, dla danej bazy danych, sterownika PDO. Uogólniając,
+DSN składa się z nazwy sterownika PDO, po którym następuje dwukropek a następnie
zależna od sterownika składnia połączenia. Zobacz [dokumentację PDO](http://www.php.net/manual/en/pdo.construct.php)
-aby uzyskać więcej informacji. Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych formatów DNS:
+aby uzyskać więcej informacji. Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych formatów DSN:
- SQLite: `sqlite:/scieżka/do/pliku/bazy`,
- MySQL: `mysql:host=localhost;dbname=testdb`,
@@ -252,4 +252,4 @@ $sql='SELECT * FROM {{user}}';
$users=$connection->createCommand($sql)->queryAll();
~~~
-<div class="revision">$Id: database.dao.txt 2890 2011-01-18 15:58:34Z qiang.xue $</div>
+<div class="revision">$Id: database.dao.txt 2890 2011-01-18 15:58:34Z qiang.xue $</div>

0 comments on commit c85e579

Please sign in to comment.