Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (18 sloc) 1.29 KB

Розширення Twitter Bootstrap для Yii 2

З коробки Yii включає підтримку розмітки Bootstrap 3 та компонентів фреймворку (також відомий як "Twitter Bootstrap"). Bootstrap є чудовим, адаптивним фреймворком, який може значно прискорити процес розробки клієнтської частини сайту.

Ядро Bootstrap представлене двома частинами:

  • Основи CSS, такі як система макету сітки, типографія, допоміжні класи і адаптивні утиліти.
  • Готові до використання компоненти, такі як форми, меню, нумерація сторінок (pagination), модальні вікна, вкладки (tabs) і т.д.

Початок роботи

Використання

Додаткові теми

You can’t perform that action at this time.