Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
21 lines (14 sloc) 1.06 KB

Розширення Gii для Yii 2

Це розширення надає генератор коду для додатків Yii 2, який називається Gii. Використовуючи Gii, ви можете швидко генерувати моделі, форми, модулі, функціонал CRUD і т. д.

Gii надає веб-інтерфейс для можливості інтерактивно генерувати код, який ви забажаєте. А також надає інтерфейс командного рядку для людей, які здебільшого воліють працювати у консолі.

Початок роботи

Додаткові теми

You can’t perform that action at this time.