Permalink
Browse files

Merge pull request #14 from CoalaWeb/master

Added Galician language to Joomla 2.5
  • Loading branch information...
2 parents 3bcf224 + 5e068d9 commit 358ced1c62cc730a32039dc458307161145120e3 @steffans steffans committed Sep 4, 2012
Showing with 19 additions and 0 deletions.
  1. +19 −0 joomla/gl-ES/gl-ES.tpl_warp.ini
@@ -0,0 +1,19 @@
+; copyright Copyright (C) YOOtheme GmbH. All rights reserved.
+; license YOOtheme Proprietary Use License (http://www.yootheme.com/license)
+; Note : All ini files need to be saved as UTF-8
+
+TPL_WARP_SEARCH="pescudar..."
+TPL_WARP_SEARCH_RESULTS="Resultados da pescuda"
+TPL_WARP_SEARCH_MORE="Máis resultados"
+TPL_WARP_SEARCH_NO_RESULTS="Non se atoparon resultados"
+TPL_WARP_POSTED_IN="Publicado en"
+TPL_WARP_EDIT_ARTICLE="Editar este artigo"
+TPL_WARP_CREATE_ARTICLE="Crear un artigo novo"
+TPL_WARP_CONTINUE_READING="Seguir lendo"
+TPL_WARP_ON="o"
+TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_TITLE="Actualiza o teu navegador"
+TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_MESSAGE="Este sitio só se pode ver cun navegador moderno. Actualiza o teu para aumentar a seguridade e mellorar a túa experiencia. Podes elixir un dos de enriba e, se non tes preferencias, <a href="_QQ_"?forwardOutdatedBrowser=1"_QQ_">clica aquí</a>."
+TPL_WARP_404_PAGE_TITLE="Non se atopou a páxina"
+TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Ou a páxina que estás a pescudar non existe ou ocorreu outro problema. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Retrocede</a> ou vai a <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a> unha dirección nova"
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Volvemos de seguida"
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Estamos a modificar a web, volve intentar entrar nuns intres. O Administrador pode entrar aquí:"

0 comments on commit 358ced1

Please sign in to comment.