Permalink
Browse files

spelling correction

  • Loading branch information...
MalteScharenberg committed Mar 7, 2013
1 parent e4f2e42 commit 55f833f08b62e181155043a236f6aa4203d69a41
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 joomla.1.5/pl-PL/pl-PL.tpl_warp.ini
@@ -7,14 +7,14 @@ SEARCH RESULTS=Wyniki wyszukiwania
MORE RESULTS=Więcej wyników
NO RESULTS FOUND=Brak wyników
POSTED IN=Opublikowano w
-EDIT THIS ARTICLE.=Edystuj ten artykuł.
+EDIT THIS ARTICLE.=Edytuj ten artykuł.
CREATE NEW ARTICLE.=Stwórz nowy artykuł.
CREATED ON=Created on
CONTINUE READING=Czytaj dalej
ON=włącz
OUTDATEDBROWSER PAGE TITLE=Proszę zmienić przeglądarkę na nowoczesną
-OUTDATEDBROWSER PAGE MESSAGE=Strona, która włąśnie odwiedziłeś może być przeglądana tylko przy użyciu nowoczesnych przeglądarek. Proszę zaktualizować lub zmienić przeglądarkę dla własnego bezpieczeństwa i wygody. Wybierz jedną z poniższych przeglądarek. Możesz też zignorować ten komunikat i <a href="?forwardOutdatedBrowser=1">kliknąć tutaj</a>.
+OUTDATEDBROWSER PAGE MESSAGE=Strona, która właśnie odwiedziłeś może być przeglądana tylko przy użyciu nowoczesnych przeglądarek. Proszę zaktualizować lub zmienić przeglądarkę dla własnego bezpieczeństwa i wygody. Wybierz jedną z poniższych przeglądarek. Możesz też zignorować ten komunikat i <a href="_QQ_"?forwardOutdatedBrowser=1"_QQ_">kliknąć tutaj</a>.
404 PAGE TITLE=Strony nie znaleziono
404 PAGE MESSAGE=Strona, której szukasz nie istnieje lub pojawił się błąd innego rodzaju. <a href="javascript:history.go(-1)">Wróc do poprzedniej strony</a>, albo przejdź do <a href="%s">%s</a>."
-OFFLINE PAGE TITLE=Wrócimy nibawem.
+OFFLINE PAGE TITLE=Wrócimy niebawem.
OFFLINE PAGE MESSAGE=Ta strona jest chwilowo niedostępna. Zapraszamy do powrotu w późniejszym czasie. Administrator może się zalogować poniżej.

0 comments on commit 55f833f

Please sign in to comment.