Permalink
Browse files

Update joomla/pl-PL/pl-PL.tpl_warp.ini

  • Loading branch information...
aheinze committed Aug 7, 2012
1 parent e1f5d9d commit 8688827f8fc3c019329a44c00e47c5728745f530
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 joomla/pl-PL/pl-PL.tpl_warp.ini
@@ -7,13 +7,13 @@ TPL_WARP_SEARCH_RESULTS="Wyniki wyszukiwania"
TPL_WARP_SEARCH_MORE="Więcej wyników"
TPL_WARP_SEARCH_NO_RESULTS="Brak wyników"
TPL_WARP_POSTED_IN="Opublikowano w"
-TPL_WARP_EDIT_ARTICLE="Edystuj ten artykuł."
-TPL_WARP_CREATE_ARTICLE="Stwórz nowy artykuł."
+TPL_WARP_EDIT_ARTICLE="Edytuj ten artykuł."
+TPL_WARP_CREATE_ARTICLE="Utwórz nowy artykuł."
TPL_WARP_CONTINUE_READING="Czytaj dalej"
TPL_WARP_ON="włącz"
TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_TITLE="Proszę zmienić przeglądarkę na nowoczesną"
-TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_MESSAGE="Strona, która włąśnie odwiedziłeś może być przeglądana tylko przy użyciu nowoczesnych przeglądarek. Proszę zaktualizować lub zmienić przeglądarkę dla własnego bezpieczeństwa i wygody. Wybierz jedną z poniższych przeglądarek. Możesz też zignorować ten komunikat i <a href="_QQ_"?forwardOutdatedBrowser=1"_QQ_">kliknąć tutaj</a>."
+TPL_WARP_OUTDATEDBROWSER_PAGE_MESSAGE="Strona, która właśnie odwiedziłeś może być przeglądana tylko przy użyciu nowoczesnych przeglądarek. Proszę zaktualizować lub zmienić przeglądarkę dla własnego bezpieczeństwa i wygody. Wybierz jedną z poniższych przeglądarek. Możesz też zignorować ten komunikat i <a href="_QQ_"?forwardOutdatedBrowser=1"_QQ_">kliknąć tutaj</a>."
TPL_WARP_404_PAGE_TITLE="Strony nie znaleziono"
TPL_WARP_404_PAGE_MESSAGE="Strona, której szukasz nie istnieje lub pojawił się błąd innego rodzaju. <a href="_QQ_"javascript:history.go(-1)"_QQ_">Wróc do poprzedniej strony</a>, albo przejdź do <a href="_QQ_"%s"_QQ_">%s</a>."
-TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Wrócimy nibawem."
+TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_TITLE="Wrócimy niebawem."
TPL_WARP_OFFLINE_PAGE_MESSAGE="Ta strona jest chwilowo niedostępna. Zapraszamy do powrotu w późniejszym czasie. Administrator może się zalogować poniżej."

0 comments on commit 8688827

Please sign in to comment.