Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1376 lines (1370 sloc) 399 KB
local _,TriviaBot_Questions = ...
-- -------------------------------------------------- --
--[[ DO NOT EDIT OR REMOVE ANYTHING ABOVE THIS LINE ]]
-- -------------------------------------------------- --
-- Initialize arrays
TriviaBot_Questions[1] = {
['Categories'] = {}, ['Question'] = {}, ['Answers'] = {}, ['Category'] = {}, ['Points'] = {}, ['Hints'] = {}
};
-- List information
TriviaBot_Questions[1]['Title'] = "ADG 题库";
TriviaBot_Questions[1]['Description'] = "ADG 题库修改版 20170522";
TriviaBot_Questions[1]['Author'] = "ADG";
-- Add categories
TriviaBot_Questions[1]['Categories'][2] = "WOW魔兽世界";
TriviaBot_Questions[1]['Categories'][3] = "百科知识";
TriviaBot_Questions[1]['Categories'][4] = "魔改词库";
TriviaBot_Questions[1]['Categories'][5] = "中文题库1";
TriviaBot_Questions[1]['Categories'][6] = "中文题库2";
TriviaBot_Questions[1]['Categories'][7] = "中文题库3";
TriviaBot_Questions[1]['Question'][500] = "小丸子的真实姓名是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][500] = {"樱桃子"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][500] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Points'][500] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][500] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][501] = "是谁潜入麦迪文的体内,操纵他思维并诱使他开启黑暗之门?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][501] = {"萨格拉斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][501] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][501] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][501] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][502] = "下令对斯坦索姆进行屠城的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][502] = {"阿尔萨斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][502] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][502] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][502] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][503] = "白银之手的领袖,被称为“光明使者”的圣骑士是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][503] = {"乌瑟尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][503] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][503] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][503] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][504] = "接替阿尔萨斯成为了新的巫妖王的大公爵名叫?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][504] = {"伯瓦尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][504] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][504] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][504] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][505] = "阿尔萨斯的姓氏是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][505] = {"米奈希尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][505] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][505] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][505] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][506] = "阿尔萨斯的父亲名字叫什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][506] = {"泰瑞纳斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][506] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][506] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][506] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][507] = "女伯爵卡特拉娜的真实身份是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][507] = {"奥妮克希亚"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][507] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][507] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][507] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][508] = "引诱德拉诺世界的兽人萨满耐奥祖入侵艾泽拉斯世界的是哪位艾瑞达恶魔领袖?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][508] = {"基尔加丹"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][508] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][508] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][508] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][509] = "天灾军团创始人是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][509] = {"耐奥祖"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][509] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][509] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][509] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][510] = "初代巫妖王是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][510] = {"耐奥祖"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][510] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][510] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][510] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][511] = "诅咒教派的创始人是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][511] = {"克尔苏加德"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][511] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][511] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][511] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][512] = "为纪念哪位对肯瑞托做出了杰出贡献的大法师,在达拉然城中建立了悬浮雕像?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][512] = {"安东尼达斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][512] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][512] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][512] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][513] = "乌瑟尔被谁所杀?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][513] = {"阿尔萨斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][513] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][513] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][513] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][514] = "被腐化的螳螂妖大女皇的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][514] = {"夏柯希尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][514] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][514] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][514] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][515] = "迷踪岛是在哪只海龟的背上?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][515] = {"神真子"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][515] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][515] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][515] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][516] = "影踪派是由谁下令组建的?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][516] = {"皇帝少昊"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][516] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][516] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][516] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][517] = "第一位踏上迷踪岛的酒仙姓什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][517] = {"风暴烈酒"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][517] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][517] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][517] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][518] = "影踪派的掌门人是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][518] = {"祝踏岚"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][518] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][518] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][518] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][519] = "潘达利亚四位至尊天神中,代表着东方的智慧的青龙是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][519] = {"玉珑"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][519] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][519] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][519] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][520] = "潘达利亚四位至尊天神中,代表着北方的力量的白虎是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][520] = {"雪怒"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][520] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][520] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][520] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][521] = "潘达利亚四位至尊天神中,代表着南方的希望的朱鹤是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][521] = {"赤精"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][521] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][521] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][521] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][522] = "潘达利亚四位至尊天神中,代表着西方的勇气的玄牛是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][522] = {"砮皂"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][522] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][522] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][522] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][523] = "入侵风暴烈酒酿酒厂的巨大兔妖是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][523] = {"跳跳大王"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][523] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][523] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][523] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][524] = "被称为“迅弓匪王”的魔古族皇帝是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][524] = {"速不台"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][524] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][524] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][524] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][525] = "将大女皇夏柯希尔腐化的煞魔是哪只?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][525] = {"惧之煞"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][525] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][525] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][525] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][526] = "在翡翠林企图对青龙玉珑进行腐化的煞魔是哪只?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][526] = {"疑之煞"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][526] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][526] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][526] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][527] = "从影踪禅院逃离后,在昆莱地区徘徊的煞魔是那只?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][527] = {"怒之煞"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][527] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][527] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][527] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][528] = "将影踪掌门祝踏岚腐化的煞魔是哪只?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][528] = {"恨之煞"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][528] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][528] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][528] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][529] = "麦迪文的肉体是被谁杀死的?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][529] = {"洛萨"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][529] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][529] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][529] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][530] = "安杜因洛萨公爵的将官,联盟远征军的高级将领,在进攻德拉诺时失踪的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][530] = {"图拉杨"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][530] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][530] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][530] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][531] = "温蕾萨的姐夫是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][531] = {"图拉杨"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][531] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][531] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][531] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][532] = "洛丹伦的王子,乌瑟尔的弟子,后来成为效忠于巫妖王的死亡骑士的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][532] = {"阿尔萨斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][532] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][532] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][532] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][533] = "著名兽人英雄雷克萨重要的伙伴棕熊叫什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][533] = {"米莎"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][533] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][533] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][533] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][534] = "燃烧军团创建者、第一任指挥官是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][534] = {"萨格拉斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][534] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][534] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][534] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][535] = "被奉为“火神”的野牛人是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][535] = {"斡耳朵斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][535] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][535] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][535] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][536] = "水元素领主,潮汐领主是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][536] = {"耐普图隆"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][536] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][536] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][536] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][537] = "风元素之王驭风者奥拉基尔的儿子,被炎魔拉格纳罗斯杀死后封印在逐风者的禁锢之颅中的风王子是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][537] = {"桑德兰"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][537] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][537] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][537] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][538] = "进入奥杜尔的肯瑞托的领导者是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][538] = {"罗宁"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][538] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][538] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][538] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][539] = "麦迪文的母亲叫什么名字?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][539] = {"艾格文"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][539] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][539] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][539] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][540] = "艾泽拉斯世界上的第一个萨特是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][540] = {"萨维斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][540] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][540] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][540] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][541] = "弗丁所救的兽人老兵叫什么名字?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][541] = {"伊崔格"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][541] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][541] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][541] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][542] = "伊利丹的双胞胎哥哥是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][542] = {"玛法里奥"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][542] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][542] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][542] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][543] = "玛法里奥两兄弟在谁的教导下学习德鲁伊的教义?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][543] = {"塞纳留斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][543] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][543] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][543] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][544] = "塞纳留斯的母亲是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][544] = {"艾露恩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][544] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][544] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][544] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][545] = "大地的守护者,黑龙之王的名字是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][545] = {"耐萨里奥"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][545] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][545] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][545] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][546] = "黑龙之王在受到上古之神的蛊惑之后,背弃了其他的巨龙并自称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][546] = {"死亡之翼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][546] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][546] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][546] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][547] = "被视作月亮女神而被暗夜精灵供奉的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][547] = {"艾露恩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][547] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][547] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][547] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][548] = "翡翠梦境的女主人,绿龙女王是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][548] = {"伊瑟拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][548] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][548] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][548] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][549] = "生命的缚誓者,红龙女王是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][549] = {"阿莱克斯塔萨"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][549] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][549] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][549] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][550] = "奈法利安制造成功的唯一一只完美的多彩龙是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][550] = {"克洛玛古斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][550] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][550] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][550] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][551] = "塞纳苟斯的孙女,被爱称为“小星星”的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][551] = {"丝黛拉苟萨"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][551] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][551] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][551] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][552] = "风行者三姐妹中最年长的一位是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][552] = {"奥蕾莉亚"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][552] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][552] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][552] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][553] = "被肯瑞托派往卡拉赞向麦迪文学习的法师是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][553] = {"卡德加"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][553] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][553] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][553] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][554] = "火元素领主,炎魔之王是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][554] = {"拉格纳罗斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][554] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][554] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][554] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][555] = "全艾泽拉斯唯一不受上古之神腐化之力影响的黑龙是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][555] = {"拉希奥"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][555] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][555] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][555] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][556] = "谁利用永恒之井的井水在海加尔山上制造另一个永恒之井?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][556] = {"伊利丹"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][556] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][556] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][556] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][557] = "谁是奎尔萨拉斯王国的王子,逐日者王朝的最后一位继承人?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][557] = {"凯尔萨斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][557] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][557] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][557] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][558] = "蓝龙之王玛里苟斯的配偶,惨死在诺森德之后被巫妖王复活为冰霜龙母的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][558] = {"辛达苟萨"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][558] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][558] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][558] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][559] = "古尔丹统一所有兽人部族组成部落之后,担任第一任大酋长的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][559] = {"黑手"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][559] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][559] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][559] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][560] = "克尔苏加德所创造的最强大憎恶是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][560] = {"帕奇维克"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][560] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][560] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][560] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][561] = "奥格瑞姆临死前把毁灭之锤交给了谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][561] = {"萨尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][561] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][561] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][561] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][562] = "被萨格拉斯附体的麦迪文与谁取得联系,共同建造了黑暗之门?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][562] = {"古尔丹"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][562] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][562] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][562] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][563] = "大将军阿比迪斯和哪个大审判官共同领导血色十字军?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][563] = {"伊森利恩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][563] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][563] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][563] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][564] = "大审判官伊森利恩和哪个大将军共同领导血色十字军?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][564] = {"阿比迪斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][564] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][564] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][564] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][565] = "莫格莱尼家的养女,后来成为血色十字军大检查官的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][565] = {"怀特迈恩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][565] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][565] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][565] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][566] = "揭发了提里奥的“叛国罪”,后来被提拔为斯坦索姆镇长的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][566] = {"巴瑟拉斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][566] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][566] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][566] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][567] = "碎手氏族的酋长是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][567] = {"卡加斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][567] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][567] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][567] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][568] = "血环氏族的酋长是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][568] = {"基尔罗格"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][568] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][568] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][568] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][569] = "霜狼氏族的酋长是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][569] = {"杜隆坦"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][569] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][569] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][569] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][570] = "生前奉命带领血精灵与伊利丹一同进入诺森德讨伐巫妖王,不幸战死后被巫妖王复活作为鲜血女王镇守冰冠城塞赤红大厅的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][570] = {"兰娜瑟尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][570] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][570] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][570] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][571] = "被胡恩高岭所收养的黑龙,一直化身为牛头人的模样,并以灵魂行者的身份生活的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][571] = {"黑角"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][571] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][571] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][571] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][572] = "为了虔诚护肩,在黑石塔上层乱开怪制造团灭的火车王是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][572] = {"里诺艾"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][572] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][572] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][572] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][573] = "教唆伊利丹夺取古尔丹之颅的人是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][573] = {"阿尔萨斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][573] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][573] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][573] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][574] = "萨格拉斯的部下,埃瑞达恶魔的一员,被称为“污染者”的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][574] = {"阿克蒙德"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][574] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][574] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][574] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][575] = "阿克蒙德牺牲后,继任燃烧军团新的领袖,被称为“欺诈者”的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][575] = {"基尔加丹"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][575] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][575] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][575] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][576] = "身为凡人的死灵法师,通灵学院的院长是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][576] = {"加丁"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][576] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][576] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][576] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][577] = "在诺莫瑞根陷落后来黑石深渊开创新生活的麻风侏儒,黑铁酒吧的老板是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][577] = {"普拉格"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][577] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][577] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][577] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][578] = "伊利丹在成为恶魔后,首先击杀了腐化费伍德森林的哪个恐惧魔王?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][578] = {"提克迪奥斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][578] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][578] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][578] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][579] = "奥达曼深处藏有泰坦的圣物——诺甘农圆盘,负责看守圆盘的远古巨石卫士名叫什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][579] = {"阿扎达斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][579] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][579] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][579] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][580] = "随着迪菲亚兄弟会前任无畏舰指挥官的死亡,哪只鱼人自封为船长?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][580] = {"曲奇"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][580] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][580] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][580] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][581] = "维库人往往根据个人所取得的成就来赋予绰号,获得了“残忍”的称号的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][581] = {"斯卡迪"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][581] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][581] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][581] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][582] = "比斯巨兽在黑石塔上被英雄们宰杀之后,谁带着四条剩下的小犬加入了暮光之锤的部队?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][582] = {"如花"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][582] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][582] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][582] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][583] = "血骑士的领袖,洛瑟玛的恋人,是哪位女伯爵?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][583] = {"莉亚德琳"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][583] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][583] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][583] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][584] = "在风暴之眼要塞被血精灵捕获并禁锢在银月城地下抽取圣光的纳鲁是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][584] = {"穆鲁"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][584] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][584] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][584] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][585] = "最为强大的圣光生物,沙塔斯城的领袖是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][585] = {"阿达尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][585] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][585] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][585] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][586] = "据说曾在奎尔萨拉斯的天空被矮人用火枪打下来的蓝龙是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][586] = {"卡雷苟斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][586] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][586] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][586] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][587] = "银月城的领袖,奎尔萨拉斯的摄政王是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][587] = {"洛瑟玛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][587] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][587] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][587] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][588] = "魔法守护巨龙,蓝龙之王是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][588] = {"玛里苟斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][588] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][588] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][588] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][589] = "精通奥术魔法的食人魔法师,高里亚帝国的元首是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][589] = {"马尔高克"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][589] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][589] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][589] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][590] = "风元素领主,驭风者是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][590] = {"奥拉基尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][590] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][590] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][590] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][591] = "阿尔萨斯和克尔加苏德在达拉然城外召唤出了谁,并毁灭了达拉然?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][591] = {"阿克蒙德"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][591] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][591] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][591] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][592] = "在拉格纳罗斯进攻海加尔山时背叛盟军并释放鹿盔的绿龙是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][592] = {"奥利瑟拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][592] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][592] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][592] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][593] = "背叛了高里亚帝国,转而信奉上古之神,后来成为暮光之锤的领袖的双头食人魔是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][593] = {"古加尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][593] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][593] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][593] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][594] = "诺莫瑞根遭陷落后,带领侏儒难民们逃入铁炉堡的大工匠是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][594] = {"梅卡托克"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][594] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][594] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][594] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][595] = "莱登率领的魔古族彻底击败的,被称为“七首之兽”的上古之神是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][595] = {"亚煞极"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][595] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][595] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][595] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][596] = "匿藏在废弃的安其拉神庙之下的,被称为千眼之魔的上古之神是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][596] = {"克苏恩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][596] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][596] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][596] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][597] = "曾派军入侵龙眠神殿的,被称为“千须之神”的上古之神是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][597] = {"恩佐斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][597] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][597] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][597] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][598] = "被囚禁在奥杜尔地下的,被称为“千口之魔”的上古之神是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][598] = {"尤格萨隆"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][598] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][598] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][598] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][599] = "格罗姆喝下了哪个深渊领主的血而遭受腐化?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][599] = {"玛诺洛斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][599] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][599] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][599] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][600] = "和加尔鲁什在暮光高地的事件期间形成了非常亲密的关系的龙喉氏族女督军是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][600] = {"扎伊拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][600] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][600] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][600] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][601] = "在萨尔之后,是谁继任了部落大酋长之位?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][601] = {"加尔鲁什"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][601] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][601] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][601] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][602] = "伊利丹在外域击败了哪个深渊领主,并利用其血液制造邪兽人?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][602] = {"玛瑟里顿"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][602] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][602] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][602] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][603] = "第一位死亡骑士的前身,奉古尔丹之命入侵奥金顿的暗影议会的术士是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][603] = {"塔隆戈尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][603] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][603] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][603] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][604] = "萨尔原名是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][604] = {"古伊尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][604] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][604] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][604] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][605] = "萨尔的父亲是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][605] = {"杜隆坦"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][605] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][605] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][605] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][606] = "萨尔的妻子的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][606] = {"阿格娜"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][606] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][606] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][606] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][607] = "萨尔的母亲是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][607] = {"德拉卡"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][607] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][607] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][607] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][608] = "沃金的父亲是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][608] = {"森金"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][608] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][608] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][608] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][609] = "暗矛氏族巨魔的领袖,推翻加尔鲁什并成为了部落的新任大酋长的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][609] = {"沃金"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][609] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][609] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][609] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][610] = "谁刺杀了莱恩国王?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][610] = {"迦罗娜"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][610] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][610] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][610] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][611] = "国王莱恩的儿子,安度因的父亲是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][611] = {"瓦里安"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][611] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][611] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][611] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][612] = "瓦里安的儿子是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][612] = {"安度因"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][612] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][612] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][612] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][613] = "瓦里安的父亲是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][613] = {"莱恩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][613] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][613] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][613] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][614] = "在暴风城揭穿了黑龙公主奥妮克希亚的真面目,随后惨遭黑龙杀害的元帅是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][614] = {"温德索尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][614] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][614] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][614] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][615] = "苏拉玛城的领袖,因对抗燃烧军团享有盛名,却在军团再临时向燃烧军团投降的大魔导师是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][615] = {"艾利桑德"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][615] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][615] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][615] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][616] = "斯坦索姆事件的幕后黑手,诱使阿尔萨斯前往诺森德的恐惧魔王是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][616] = {"玛尔加尼斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][616] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][616] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][616] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][617] = "在诺森德伪装成冬鳍部族鱼人,却被鱼人们而被奉为国王的仁德会特务,是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][617] = {"姆嘎姆嘎"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][617] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][617] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][617] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][618] = "海拉所圈养的守护冥狱深渊入口的三头猎犬的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][618] = {"高姆"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][618] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][618] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][618] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][619] = "红龙女王的伴侣是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][619] = {"克拉苏斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][619] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][619] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][619] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][620] = "谁是“末日的开端、蔽日的阴影、毁灭的丧钟”?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][620] = {"奥卓克希昂"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][620] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][620] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][620] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][621] = "铜须三兄弟里的老二,曾任铁炉堡驻洛丹伦大使,后来成为冰霜矮人的领袖,他的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][621] = {"穆拉丁"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][621] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][621] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][621] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][622] = "铜须三兄弟里的老大,矮人王国卡兹莫丹的领袖,铁炉堡第三任国王,他的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][622] = {"麦格尼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][622] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][622] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][622] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][623] = "铜须三兄弟中最年轻的一个,探险者协会的创始人,艾泽拉斯大陆上有史以来最伟大的探险家之一,他的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][623] = {"布莱恩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][623] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][623] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][623] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][624] = "暗影议会在奥金顿召唤出的音元素领主是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][624] = {"摩摩尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][624] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][624] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][624] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][625] = "奈法利安和奥妮克希亚的母亲是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][625] = {"希奈丝特拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][625] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][625] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][625] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][626] = "半神塞纳留斯的儿子,瑟莱德丝公主的爱人是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][626] = {"扎尔塔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][626] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][626] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][626] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][627] = "哪只守护巨龙将阿塔哈卡神庙沉入沼泽之下?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][627] = {"伊瑟拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][627] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][627] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][627] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][628] = "卡拉赞的管家是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][628] = {"莫罗斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][628] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][628] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][628] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][629] = "曾经主持建设奥格瑞玛的地精建筑师是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][629] = {"加兹鲁维"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][629] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][629] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][629] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][630] = "上层精灵之剑“奎尔德拉”的上一位持有者是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][630] = {"兰娜瑟尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][630] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][630] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][630] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][631] = "已知的最后一位魔古皇后是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][631] = {"莫纳拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][631] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][631] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][631] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][632] = "瑟莱德丝公主的母亲是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][632] = {"塞拉赞恩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][632] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][632] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][632] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][633] = "纳格法尔号的掌舵人是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][633] = {"哈布隆"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][633] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][633] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][633] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][634] = "德莱尼的大主教奥萨尔在背叛圣光后,投靠了燃烧军团并更名为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][634] = {"索克雷萨"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][634] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][634] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][634] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][635] = "万神殿在艾泽拉斯设立的六大泰坦守护者之首,智慧之王是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][635] = {"洛肯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][635] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][635] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][635] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][636] = "站在德拉诺要塞的树上的小鸟叫什么名字?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][636] = {"佩佩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][636] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][636] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][636] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][637] = "艾泽拉斯的第一棵树,世界树诺达希尔、泰达希尔以及沃达希尔的母亲树是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][637] = {"加尼尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][637] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][637] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][637] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][638] = "上古战争后幸存的萨特们被囚禁在瓦尔莎拉的哪棵世界树的根须之下?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][638] = {"莎拉达希尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][638] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][638] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][638] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][639] = "种植在灰熊丘陵,后来由于受地底的上古之神腐化而被德鲁伊砍掉的世界之树是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][639] = {"沃达希尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][639] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][639] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][639] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][640] = "奥格瑞姆在他生命垂危时将他的家传武器交予了萨尔。这把武器的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][640] = {"毁灭之锤"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][640] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][640] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][640] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][641] = "在遭遇死亡之翼之后,经过全面改装,前往未知海域搜索小王子安度因和泰勒上校的联盟舰船叫什么名字?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][641] = {"天火号"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][641] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][641] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][641] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][642] = "以血法师提布洛斯的生命换取的魔法之火铸造的长剑的名字是?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][642] = {"提布的炽炎长剑"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][642] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][642] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][642] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][643] = "血色十字军大领主之剑,圣光赐福的最强利刃,是指哪把武器?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][643] = {"灰烬使者"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][643] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][643] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][643] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][644] = "什么是战歌氏族酋长格罗姆的武器,地狱咆哮家族家传的神兵利器?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][644] = {"血吼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][644] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][644] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][644] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][645] = "著名恶魔猎手伊利丹所持的武器是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][645] = {"埃辛诺斯战刃"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][645] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][645] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][645] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][646] = "由战锤圣光的复仇为基础,经萨隆邪铁重新铸炼,加上酸性血液雕刻符文制作而成的斧子是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][646] = {"影锋"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][646] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][646] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][646] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][647] = "暗夜井是以哪一件泰坦神器为核心而创造的?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][647] = {"阿曼苏尔之眼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][647] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][647] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][647] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][648] = "红龙女王阿莱克斯塔萨传给辛多雷精灵的姊妹剑,一把叫奎尔塞拉,另一把叫什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][648] = {"奎尔德拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][648] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][648] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][648] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][649] = "高等精灵发起联合人类等其他种族,保护整个艾泽拉斯不受恶魔的魔法腐蚀的秘密组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][649] = {"提瑞斯法议会"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][649] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][649] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][649] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][650] = "在天涯旅馆和黑铁酒吧驻唱的是哪个音乐组合?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][650] = {"牛头人酋长乐队"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][650] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][650] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][650] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][651] = "摧毁太阳之井后,凯尔萨斯将高等精灵改名为血精灵。这个名称在萨拉斯语中读作什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][651] = {"辛多雷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][651] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][651] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][651] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][652] = "在永恒之井的影响下觉醒并开始研究魔法的暗夜精灵们自称为“众星之子”。这个名称在古达纳苏斯语中读作什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][652] = {"卡多雷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][652] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][652] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][652] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][653] = "希尔瓦娜斯带领下的不受巫妖王控制的亡灵军团,自称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][653] = {"被遗忘者"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][653] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][653] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][653] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][654] = "先知维伦带领一小部分族人脱离了艾瑞达,并自称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][654] = {"德莱尼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][654] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][654] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][654] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][655] = "在奥金顿中负责守护这些逝者灵魂的德莱尼牧师被称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][655] = {"奥金尼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][655] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][655] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][655] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][656] = "纳斯雷兹姆常以壮硕的男性人类形象出现,善于使用精神力量控制普通生物使之堕落。这个种族通常被称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][656] = {"恐惧魔王"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][656] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][656] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][656] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][657] = "锦鱼人中最为睿智的长者学会了与河水交流,他们被尊称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][657] = {"水语者"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][657] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][657] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][657] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][658] = "著名兽人英雄雷克萨,是兽人和什么种族的混血?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][658] = {"食人魔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][658] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][658] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][658] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][659] = "风暴要塞原本是哪个种族用于穿越宇宙空间的飞船?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][659] = {"纳鲁"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][659] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][659] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][659] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][660] = "阿尔萨斯是哪个王国的王子?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][660] = {"洛丹伦"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][660] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][660] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][660] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][661] = "由螳螂妖长老所组成的,管理着螳螂妖的历史与文化,监视着大女皇行为,寻找令族群恢复如初的方法的组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][661] = {"卡拉克西"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][661] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][661] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][661] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][662] = "卡拉克西将历史上拥有强大力量的螳螂妖英雄的生命用琥珀封存并埋藏起来,这些被琥珀封存的螳螂妖英雄被称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][662] = {"英杰"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][662] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][662] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][662] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][663] = "跨越联盟与部落之间的种族与阵营之隔,以散播圣光教义为己任的组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][663] = {"银色黎明"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][663] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][663] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][663] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][664] = "肯瑞托为了调查麦迪文和监视他的行动而成立的组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][664] = {"紫罗兰之眼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][664] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][664] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][664] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][665] = "银色北伐军与哪个组织决定暂时放下分歧,合力攻入冰冠堡垒,击败巫妖王?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][665] = {"黑锋骑士团"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][665] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][665] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][665] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][666] = "狂热崇拜上古之神,企图摧毁世界并恢复上古之神的统治的组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][666] = {"暮光之锤"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][666] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][666] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][666] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][667] = "竭力保持元素之灵的平和,保持世界和其中的元素之间的平衡的艾泽拉斯萨满组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][667] = {"大地之环"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][667] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][667] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][667] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][668] = "白银之手骑士团和银色黎明在大领主弗丁的号召下重组而成的的组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][668] = {"银色北伐军"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][668] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][668] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][668] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][669] = "由萨格拉斯所领导的,对各个世界进行侵略的恶魔军团是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][669] = {"燃烧军团"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][669] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][669] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][669] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][670] = "皇帝少昊为了防备煞魔东山再起,创立了什么组织?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][670] = {"影踪派"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][670] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][670] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][670] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][671] = "由玛法里奥怒风协助建立的,艾泽拉斯最主要的德鲁伊组织叫什么名字?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][671] = {"塞纳里奥议会"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][671] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][671] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][671] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][672] = "为了和巫妖王抗衡,银色北伐军与黑锋骑士团联手组成了什么组织?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][672] = {"灰烬审判军"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][672] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][672] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][672] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][673] = "终日耕作只为满足对美食的追求,由热爱和平和劳作的熊猫人结成组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][673] = {"阡陌客"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][673] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][673] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][673] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][674] = "德拉诺大陆之上,致力于将珍贵的遗物从纳格兰的食人魔手中解放出来的是什么组织?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][674] = {"热砂保护协会"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][674] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][674] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][674] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][675] = "艾泽拉斯世界,人类历史上第一个国家是什么帝国?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][675] = {"阿拉索"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][675] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][675] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][675] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][676] = "哪个矮人部族赢得了三锤之战的胜利,获得了铁炉堡的控制权?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][676] = {"铜须"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][676] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][676] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][676] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][677] = "以达拉然为据点的人类法师组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][677] = {"肯瑞托"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][677] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][677] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][677] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][678] = "藏宝海湾的死敌,所有海上商人的公敌,这群嗜血的海盗叫做什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][678] = {"血帆海盗"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][678] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][678] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][678] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][679] = "来自破碎者灰舌部族的精英勇士,阿卡玛最信任的部下,在表面上与伊利丹结盟的组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][679] = {"灰舌死誓者"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][679] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][679] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][679] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][680] = "由先知沃雷塔尔领导的血精灵拒绝跟随凯尔萨斯,并加入了沙塔斯城的纳鲁联军,成为了什么组织?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][680] = {"占星者"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][680] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][680] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][680] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][681] = "白狼曾是哪个兽人氏族最喜爱的坐骑?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][681] = {"霜狼氏族"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][681] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][681] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][681] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][682] = "在第三次大战过去数年之后,黑暗之门重新开启时,艾泽拉斯首次出现了棕色皮肤的兽人。这些兽人被称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][682] = {"玛格汉兽人"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][682] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][682] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][682] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][683] = "由于反对同胞与燃烧军团结盟而被流放夜之子,因被切断与暗夜井的联系而痛苦万分,他们被称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][683] = {"堕夜精灵"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][683] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][683] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][683] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][684] = "永恒之井爆炸之后,艾萨拉女王和部分上层精被魔法力量变形为蛇形的生物是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][684] = {"娜迦"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][684] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][684] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][684] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][685] = "德鲁伊的最高称号是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][685] = {"大德鲁伊"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][685] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][685] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][685] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][686] = "在燃烧军团中担当军事指挥角色的拥有巨大破坏力的怪兽,著名成员有玛诺洛斯、玛瑟里顿、阿兹加洛。这个种族被称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][686] = {"深渊领主"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][686] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][686] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][686] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][687] = "被洛肯封印在泰坦之城奥达曼的土灵,经过血肉诅咒之后成为了什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][687] = {"矮人"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][687] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][687] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][687] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][688] = "由盗贼与精英刺客组成的神秘组织的名字叫做什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][688] = {"拉文霍德"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][688] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][688] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][688] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][689] = "由没有被拉格纳罗斯控制的黑铁矮人工匠以及锻造大师所组成的组织是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][689] = {"瑟银兄弟会"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][689] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][689] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][689] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][690] = "所有巨魔部族的起源点,致力发扬知识和历史,由巫医和祭祀所组成的巨魔组织叫做什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][690] = {"赞达拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][690] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][690] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][690] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][691] = "节点亲王哈拉迈德领导的,在宇宙间追寻利益的商业联盟是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][691] = {"星界财团"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][691] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][691] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][691] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][692] = "古代的丛林巨魔帝国,古拉巴什的首都是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][692] = {"祖尔格拉布"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][692] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][692] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][692] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][693] = "古代的森林巨魔帝国,阿曼尼的首都是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][693] = {"祖阿曼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][693] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][693] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][693] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][694] = "迫降于纳格兰中间的德莱尼太空船,现在被称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][694] = {"沃舒古"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][694] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][694] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][694] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][695] = "凯恩血蹄的火葬在莫高雷的哪里进行?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][695] = {"赤色石"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][695] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][695] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][695] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][696] = "乌瑟尔被葬在西瘟疫之地的哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][696] = {"悔恨岭"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][696] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][696] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][696] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][697] = "凯尔萨斯王子复活后带着他的残余势力,劫走了银月城中的纳鲁,逃到了哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][697] = {"奎尔丹纳斯岛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][697] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][697] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][697] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][698] = "名字寓意为“圣光之所在”的德莱尼人的都城是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][698] = {"沙塔斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][698] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][698] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][698] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][699] = "食人魔的故乡和心灵归宿,建造在失落的古埃匹希斯鸦人文明遗址之上的食人魔都城是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][699] = {"奥格瑞拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][699] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][699] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][699] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][700] = "暗影议会在奥金顿的召唤仪式导致大爆炸,并使奥金顿周边的地区成为了什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][700] = {"白骨荒野"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][700] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][700] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][700] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][701] = "在永恒之井爆炸时,得到由暗夜井力量所建立的屏障保护从而免遭破坏的城市是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][701] = {"苏拉玛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][701] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][701] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][701] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][702] = "德莱尼人信仰的中心,后来分别被玛瑟里顿和伊利丹占据,并改名为黑暗神殿的是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][702] = {"卡拉波神殿"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][702] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][702] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][702] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][703] = "湖畔镇位于哪个湖边?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][703] = {"止水湖"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][703] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][703] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][703] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][704] = "卡利姆多最南方的中立沙漠城市是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][704] = {"加基森"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][704] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][704] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][704] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][705] = "东部王国最南方的中立海港城市是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][705] = {"藏宝海湾"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][705] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][705] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][705] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][706] = "奥格瑞玛的暗矛巨魔聚居于哪个区域?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][706] = {"精神谷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][706] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][706] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][706] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][707] = "铁炉堡的地铁位于哪个区域内?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][707] = {"工匠区"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][707] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][707] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][707] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][708] = "幽暗城的皇家区位于哪个区域的后方?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][708] = {"炼金区"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][708] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][708] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][708] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][709] = "暴风城的蓝色隐士旅店位于哪个区域?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][709] = {"法师区"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][709] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][709] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][709] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][710] = "为抵御来自塞拉摩的联盟军队的进攻,牛头人在莫高雷和南贫瘠之地之间修建的巨大防御工事叫什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][710] = {"莫高雷巨门"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][710] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][710] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][710] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][711] = "坐落于冬泉谷的两条主要干道的交叉处的,热砂集团经营之下的贸易城市是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][711] = {"永望镇"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][711] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][711] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][711] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][712] = "通往时光之穴的传送门在达拉然的哪个建筑物内?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][712] = {"紫罗兰城堡"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][712] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][712] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][712] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][713] = "曾经的高等精灵的家园,奎尔萨拉斯的首都是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][713] = {"银月城"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][713] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][713] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][713] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][714] = "位于洛丹伦王国遗迹的地下深处,由皇家陵寝改造而成的城市是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][714] = {"幽暗城"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][714] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][714] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][714] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][715] = "麦迪文修建的并开启的,连通艾泽拉斯与德拉诺两个世界的建筑被称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][715] = {"黑暗之门"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][715] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][715] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][715] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][716] = "永恒之井爆炸后,在无尽之海中央的水域残留下了什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][716] = {"大漩涡"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][716] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][716] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][716] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][717] = "昆莱山上的哪里,是全潘达利亚最高的山峰?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][717] = {"不息峰"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][717] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][717] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][717] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][718] = "传说中,第一位熊猫人探险家是骑着海龟从南部海滩的哪里出发,深入大海的?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][718] = {"海龟沙滩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][718] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][718] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][718] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][719] = "阿尔萨斯率领天灾军团进攻奎尔萨拉斯,所经路线寸草不生,留下了现在贯穿奎尔萨拉斯王国的什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][719] = {"死亡之痕"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][719] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][719] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][719] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][720] = "最早兴建于魔古王朝时代的,横贯整个潘达利亚大陆南北的城墙是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][720] = {"蟠龙脊"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][720] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][720] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][720] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][721] = "阿克蒙德摧毁了达拉然城,但城中的什么却在他的怒火下留存下来了?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][721] = {"许愿池"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][721] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][721] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][721] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][722] = "侏儒们在卡兹莫丹王国境内建立起的地下机械城市叫做什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][722] = {"诺莫瑞根"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][722] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][722] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][722] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][723] = "乌瑟尔在哪里被阿尔萨斯杀死?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][723] = {"安多哈尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][723] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][723] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][723] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][724] = "吉安娜在先知麦迪文的指引之下,带领洛丹伦的逃亡者在卡利姆多东岸建立的港口城市叫做什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][724] = {"塞拉摩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][724] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][724] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][724] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][725] = "瓦里安在前往哪里的路上被奥妮克希亚的爪牙绑架?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][725] = {"塞拉摩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][725] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][725] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][725] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][726] = "德莱尼死者的安息之地,后来被暗影议会潜入并破坏的神圣陵墓是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][726] = {"奥金顿"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][726] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][726] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][726] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][727] = "潘达利亚一年一度的最盛大的美酒节——酿月祭,是在坐落于昆莱山边的哪里举行的?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][727] = {"滨岸村"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][727] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][727] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][727] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][728] = "泰罗克接受安苏赐福后,带领被诅咒的鸦人们在地面上建造的城市是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][728] = {"斯克提斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][728] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][728] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][728] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][729] = "诅咒神教信徒杀死巴罗夫家族并将凯尔达隆要塞废墟下的地穴改建为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][729] = {"通灵学院"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][729] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][729] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][729] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][730] = "纪念传说中的熊猫人皇帝少昊于数千年前大败疑之煞而建立的神圣古迹,耸立在潘达利亚东海岸上的寺院是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][730] = {"青龙寺"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][730] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][730] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][730] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][731] = "在贫瘠之地中心地带的地下洞穴中有很多的蒸汽缝隙,这个洞穴因蒸气喷出时发出的声音而被称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][731] = {"哀嚎洞穴"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][731] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][731] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][731] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][732] = "在暴风城运河区之下,囚禁着大恶棍、政治犯、杀人犯和许多危险的罪犯的建筑是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][732] = {"暴风城监狱"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][732] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][732] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][732] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][733] = "奥格瑞玛的地表下的火山洞穴被称为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][733] = {"怒焰裂谷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][733] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][733] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][733] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][734] = "恐惧废土之中的巨大琥珀树林是螳螂妖社会的重要组成部分,这些琥珀树之中最雄伟而巨型的一棵,名叫什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][734] = {"扎尼维斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][734] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][734] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][734] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][735] = "艾格文用艾露尼斯的力量在逆风小径筑起的法师塔名叫什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][735] = {"卡拉赞"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][735] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][735] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][735] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][736] = "牛头人酋长乐队在没有演出时会在哪个城市停留?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][736] = {"银月城"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][736] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][736] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][736] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][737] = "洛肯背叛之后,奥丁被囚禁在哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][737] = {"英灵殿"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][737] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][737] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][737] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][738] = "半人马的神庙,半人马种族的始祖扎尔塔的埋骨之所是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][738] = {"玛拉顿"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][738] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][738] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][738] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][739] = "诺森德大陆最大的水域是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][739] = {"冬拥湖"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][739] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][739] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][739] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][740] = "雷霆崖的预见之池位于哪片高地之下?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][740] = {"灵魂高地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][740] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][740] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][740] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][741] = "高等精灵们为了获得魔力源泉,用永恒之井的井水在奎尔萨拉斯创造了什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][741] = {"太阳之井"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][741] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][741] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][741] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][742] = "位于纳格兰的由食人魔统治的城市,高里亚帝国的权力核心所在地是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][742] = {"悬槌堡"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][742] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][742] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][742] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][743] = "燃烧军团入侵海加尔山的途中,在哪片地区召唤出大量地狱火,用邪能将土地和地表生物进行污染?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][743] = {"费伍德森林"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][743] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][743] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][743] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][744] = "为了纪念兽人英雄奥格瑞姆,萨尔把在卡利姆多新建的城市命名为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][744] = {"奥格瑞玛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][744] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][744] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][744] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][745] = "为了抽取赞加沼泽最深处的水,瓦丝琪女士麾下的纳迦们控制了哪座建筑?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][745] = {"盘牙水库"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][745] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][745] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][745] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][746] = "最伟大的维库战士死去时,灵魂将会飞往金碧辉煌的英灵殿,获得永恒的荣耀;而那些被诅咒的罪人们则会堕入哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][746] = {"噬魂之喉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][746] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][746] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][746] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][747] = "根据德莱尼人的玩笑,哪个地名是纳鲁语中“残次的雷象粪便”的意思?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][747] = {"埃索达"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][747] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][747] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][747] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][748] = "萨尔成年后,在塔蕾莎的帮助下成功逃离了哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][748] = {"敦霍尔德"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][748] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][748] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][748] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][749] = "阿尔萨斯用来训练死亡骑士,后来又由于大部分死亡骑士背叛巫妖王而被占领的浮空堡垒叫什么名字?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][749] = {"阿彻鲁斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][749] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][749] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][749] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][750] = "大领主莫格莱尼后来被他的亲生儿子背叛,并在哪里被克尔苏加德的军队给杀害了?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][750] = {"斯坦索姆"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][750] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][750] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][750] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][751] = "坐落在辛特兰西北地区,背靠达隆米尔湖,深嵌在巨大山体之中的蛮锤矮人都城是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][751] = {"鹰巢山"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][751] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][751] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][751] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][752] = "古代暗夜精灵建造的埃雷萨拉斯城的遗迹,如今被不同的生物所分别占据,被称之为什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][752] = {"厄运之槌"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][752] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][752] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][752] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][753] = "曾是蛮锤矮人的要塞,后来被兽人占领,当成了关押阿莱克丝塔萨的监狱。这个要塞的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][753] = {"格瑞姆巴托"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][753] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][753] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][753] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][754] = "因为黑暗之门的开启,使得哪个地区变成了如今的诅咒之地?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][754] = {"黑色沼泽"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][754] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][754] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][754] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][755] = "翡翠林的东部外海之上,游离于时间之外的神秘岛屿是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][755] = {"永恒岛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][755] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][755] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][755] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][756] = "永茂林地中的元祖荆兽雅努,由于受到魔力的吸引,通过传送门走向哪个城市?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][756] = {"暴风城"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][756] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][756] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][756] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][757] = "卡利姆多大陆最纯洁和平静的地方,远离纷争的中立场所,所有德鲁伊的家园和归宿是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][757] = {"月光林地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][757] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][757] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][757] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][758] = "暗夜精灵们在世界之树泰达希尔上建造的城市名叫什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][758] = {"达纳苏斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][758] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][758] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][758] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][759] = "位于龙骨荒野暮冬要塞上空的巨大浮空陵墓是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][759] = {"纳克萨玛斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][759] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][759] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][759] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][760] = "位于奥格瑞玛荣誉谷的旅店的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][760] = {"飞龙之尾"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][760] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][760] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][760] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][761] = "位于藏宝海湾的旅店的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][761] = {"水手之家"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][761] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][761] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][761] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][762] = "位于时光之穴中的旅店的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][762] = {"时间旅店"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][762] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][762] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][762] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][763] = "位于半山的旅馆的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][763] = {"懒惰的芜菁"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][763] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][763] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][763] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][764] = "位于达拉然的部落方旅馆的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][764] = {"肮脏的野兽"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][764] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][764] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][764] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][765] = "位于达拉然的联盟方旅馆的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][765] = {"英雄之家"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][765] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][765] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][765] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][766] = "位于闪金镇的旅店的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][766] = {"狮王之傲"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][766] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][766] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][766] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][767] = "位于沙塔斯城贫民窟的旅店是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][767] = {"天涯旅店"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][767] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][767] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][767] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][768] = "位于酒坛集的旅店的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][768] = {"好运旅行者"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][768] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][768] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][768] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][769] = "位于双月殿的旅店的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][769] = {"夏之眠"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][769] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][769] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][769] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][770] = "位于七星殿的旅店的名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][770] = {"金色神灯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][770] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][770] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][770] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][771] = "位于布瑞尔的旅店名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][771] = {"恐惧之末"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][771] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][771] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][771] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][772] = "位于暴风城贸易区的旅店名字是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][772] = {"镶金玫瑰"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][772] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][772] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][772] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][773] = "暴风城战士行会的秘密总部在暴风城旧城区的哪个旅店?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][773] = {"猪与哨声"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][773] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][773] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][773] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][774] = "猎人们在破碎群岛的职业大厅是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][774] = {"神射手营地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][774] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][774] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][774] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][775] = "德鲁伊们在破碎群岛的职业大厅是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][775] = {"梦境林地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][775] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][775] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][775] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][776] = "战士们在破碎群岛的职业大厅是哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][776] = {"苍穹要塞"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][776] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][776] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][776] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][777] = "东部大陆以东的海域是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][777] = {"禁忌之海"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][777] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][777] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][777] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][778] = "卡利姆多以西的海域是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][778] = {"迷雾之海"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][778] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][778] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][778] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][779] = "东部大陆和卡利姆多之间的海域是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][779] = {"无尽之海"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][779] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][779] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][779] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][780] = "主宰之剑在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][780] = {"黑海岸"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][780] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][780] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][780] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][781] = "雷霆崖在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][781] = {"莫高雷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][781] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][781] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][781] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][782] = "鲑鱼溪在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][782] = {"瓦尔莎拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][782] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][782] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][782] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][783] = "斯坦索姆在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][783] = {"东瘟疫之地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][783] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][783] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][783] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][784] = "K3在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][784] = {"风暴峭壁"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][784] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][784] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][784] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][785] = "冰风岗位于哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][785] = {"西瘟疫之地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][785] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][785] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][785] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][786] = "龙眠神殿在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][786] = {"龙骨荒野"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][786] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][786] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][786] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][787] = "塞拉摩在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][787] = {"尘泥沼泽"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][787] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][787] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][787] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][788] = "金色平原在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][788] = {"莫高雷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][788] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][788] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][788] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][789] = "黑石塔在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][789] = {"燃烧平原"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][789] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][789] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][789] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][790] = "闷水壶的冒险码头在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][790] = {"恐惧废土"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][790] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][790] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][790] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][791] = "半山在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][791] = {"四风谷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][791] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][791] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][791] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][792] = "甲虫之墙在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][792] = {"希利苏斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][792] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][792] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][792] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][793] = "死木村在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][793] = {"费伍德森林"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][793] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][793] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][793] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][794] = "焚木村在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][794] = {"银松森林"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][794] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][794] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][794] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][795] = "达纳苏斯位于哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][795] = {"泰达希尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][795] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][795] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][795] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][796] = "斯通纳德在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][796] = {"悲伤沼泽"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][796] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][796] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][796] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][797] = "鬼雾峰在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][797] = {"贫瘠之地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][797] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][797] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][797] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][798] = "青玉巫婆藏身处在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][798] = {"翡翠林"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][798] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][798] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][798] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][799] = "雷斧堡垒在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][799] = {"凄凉之地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][799] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][799] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][799] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][800] = "幽暗城在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][800] = {"提瑞斯法林地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][800] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][800] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][800] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][801] = "诺达希尔在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][801] = {"海加尔山"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][801] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][801] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][801] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][802] = "塔伦米尔在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][802] = {"希尔斯布莱德丘陵"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][802] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][802] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][802] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][803] = "永望镇在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][803] = {"冬泉谷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][803] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][803] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][803] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][804] = "诺莫瑞根在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][804] = {"丹莫罗"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][804] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][804] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][804] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][805] = "北郡修道院在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][805] = {"艾尔文森林"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][805] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][805] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][805] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][806] = "卡拉赞在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][806] = {"逆风小径"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][806] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][806] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][806] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][807] = "青铜巨龙圣地在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][807] = {"龙骨荒野"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][807] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][807] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][807] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][808] = "夜色镇在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][808] = {"暮色森林"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][808] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][808] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][808] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][809] = "湖畔镇在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][809] = {"赤脊山"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][809] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][809] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][809] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][810] = "奥伯丁在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][810] = {"黑海岸"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][810] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][810] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][810] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][811] = "国王谷在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][811] = {"洛克莫丹"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][811] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][811] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][811] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][812] = "拉文霍德庄园在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][812] = {"希尔斯布莱德丘陵"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][812] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][812] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][812] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][813] = "古拉巴什竞技场在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][813] = {"荆棘谷海角"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][813] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][813] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][813] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][814] = "圣光之愿礼拜堂在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][814] = {"东瘟疫之地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][814] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][814] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][814] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][815] = "葛拉卡温泉在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][815] = {"安戈洛环形山"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][815] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][815] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][815] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][816] = "日歌农场在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][816] = {"四风谷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][816] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][816] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][816] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][817] = "纳萨拉斯学院在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][817] = {"阿苏纳"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][817] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][817] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][817] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][818] = "加尼罗哨站在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][818] = {"荆棘谷海角"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][818] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][818] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][818] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][819] = "激流堡在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][819] = {"阿拉希高地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][819] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][819] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][819] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][820] = "天歌湖在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][820] = {"纳格兰"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][820] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][820] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][820] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][821] = "死亡矿井在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][821] = {"西部荒野"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][821] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][821] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][821] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][822] = "月色镇在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][822] = {"西部荒野"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][822] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][822] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][822] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][823] = "萨尔玛在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][823] = {"地狱火半岛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][823] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][823] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][823] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][824] = "赞加拉在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][824] = {"塔拉多"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][824] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][824] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][824] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][825] = "护月堡垒在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][825] = {"苏拉玛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][825] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][825] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][825] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][826] = "卡拉波神殿在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][826] = {"影月谷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][826] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][826] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][826] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][827] = "回音群岛在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][827] = {"杜隆塔尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][827] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][827] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][827] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][828] = "新卡加斯在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][828] = {"荒芜之地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][828] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][828] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][828] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][829] = "卡斯卡拉在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][829] = {"北风苔原"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][829] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][829] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][829] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][830] = "紫罗兰高地在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][830] = {"雷神岛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][830] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][830] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][830] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][831] = "影踪禅院在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][831] = {"昆莱山"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][831] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][831] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][831] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][832] = "任塞道口在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][832] = {"螳螂高原"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][832] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][832] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][832] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][833] = "永茂丛林在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][833] = {"戈尔隆德"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][833] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][833] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][833] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][834] = "紫罗兰哨站在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][834] = {"晶歌森林"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][834] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][834] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][834] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][835] = "热砂港在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][835] = {"塔纳利斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][835] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][835] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][835] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][836] = "孢子村在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][836] = {"赞加沼泽"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][836] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][836] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][836] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][837] = "针石裂口在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][837] = {"深岩之洲"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][837] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][837] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][837] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][838] = "瓦狄斯丹在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][838] = {"风暴峡湾"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][838] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][838] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][838] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][839] = "霜寒晶壁在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][839] = {"霜火岭"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][839] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][839] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][839] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][840] = "夜歌森林在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][840] = {"灰谷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][840] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][840] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][840] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][841] = "萨弗隆尖塔在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][841] = {"海加尔山"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][841] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][841] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][841] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][842] = "剃刀沼泽在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][842] = {"南贫瘠之地"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][842] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][842] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][842] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][843] = "剃刀高地在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][843] = {"千针石林"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][843] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][843] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][843] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][844] = "厄运之槌在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][844] = {"菲拉斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][844] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][844] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][844] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][845] = "朱鹤寺在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][845] = {"卡桑琅丛林"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][845] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][845] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][845] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][846] = "征服堡在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][846] = {"灰熊丘陵"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][846] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][846] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][846] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][847] = "乌特加德城堡在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][847] = {"嚎风峡湾"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][847] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][847] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][847] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][848] = "老酒湾在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][848] = {"永恒岛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][848] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][848] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][848] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][849] = "沙尔艾兰在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][849] = {"苏拉玛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][849] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][849] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][849] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][850] = "深渊裂口在哪张地图?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][850] = {"无底海渊"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][850] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][850] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][850] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][851] = "风暴尖塔在哪张地图";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][851] = {"虚空风暴"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][851] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][851] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][851] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][852] = "烹饪——【香料面包】的材料是面粉和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][852] = {"甜香料"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][852] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][852] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][852] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][853] = "烹饪——【幸运饼干】的材料是面粉和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][853] = {"神秘的财富卡"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][853] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][853] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][853] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][854] = "烹饪——【菊花茶】的材料是清凉的泉水和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][854] = {"雨燕草"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][854] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][854] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][854] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][855] = "烹饪——【烤全龙盛宴】的材料是美味鸟翅膀和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][855] = {"龙肋排"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][855] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][855] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][855] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][856] = "烹饪——【小动物的零食】的材料是冰冷的肉和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][856] = {"北地香料"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][856] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][856] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][856] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][857] = "烹饪——【鱼饼】的材料是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][857] = {"金色鲤鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][857] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][857] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][857] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][858] = "烹饪——【冬幕节蛋奶酒】的材料是节日美酒、节日香料、冰镇牛奶和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][858] = {"小蛋"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][858] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][858] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][858] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][859] = "烹饪——【闹鬼的青鱼】的材料是利齿青鱼和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][859] = {"死灵精华"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][859] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][859] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][859] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][860] = "烹饪——【美味蛋糕】的材料是小蛋和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][860] = {"面粉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][860] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][860] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][860] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][861] = "烹饪——【金布勒宠物食品】的材料是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][861] = {"秃鹰肉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][861] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][861] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][861] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][862] = "烹饪——【巧克力曲奇饼】的材料是面粉和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][862] = {"可可豆"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][862] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][862] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][862] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][863] = "烹饪——【拉姆瑟船长的特酿啤酒】的材料是壶装矮人蜜酒和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][863] = {"矮人烈酒"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][863] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][863] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][863] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][864] = "烹饪——【洛恩塔姆薯块】的材料是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][864] = {"洛恩塔姆地薯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][864] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][864] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][864] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][865] = "烹饪——【美味风蛇】的材料是甜香料和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][865] = {"变异鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][865] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][865] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][865] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][866] = "烹饪——【斗士大餐】的材料是皇家橄榄和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][866] = {"诅咒女王鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][866] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][866] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][866] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][867] = "考古——【化石迅猛龙】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][867] = {"化石"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][867] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][867] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][867] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][868] = "考古——【翼手龙宝宝】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][868] = {"化石"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][868] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][868] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][868] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][869] = "考古——【辛洛斯,诸界的毁灭者】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][869] = {"巨魔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][869] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][869] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][869] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][870] = "考古——【卡多雷风铃】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][870] = {"暗夜精灵"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][870] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][870] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][870] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][871] = "考古——【旅店老板的女儿】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][871] = {"矮人"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][871] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][871] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][871] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][872] = "考古——【发条侏儒】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][872] = {"矮人"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][872] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][872] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][872] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][873] = "考古——【上古之神的祝福】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][873] = {"蛛魔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][873] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][873] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][873] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][874] = "考古——【蠕行的爪子】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][874] = {"托维尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][874] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][874] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][874] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][875] = "考古——【维库人饮水角】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][875] = {"维库人"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][875] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][875] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][875] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][876] = "考古——【热风弯刀】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][876] = {"托维尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][876] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][876] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][876] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][877] = "考古——【赤精之伞】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][877] = {"熊猫人"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][877] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][877] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][877] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][878] = "考古——【音速脉冲发生器】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][878] = {"螳螂妖"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][878] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][878] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][878] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][879] = "考古——【纳鲁来临】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][879] = {"德莱尼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][879] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][879] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][879] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][880] = "考古——【上古巢穴守卫】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][880] = {"鸦人"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][880] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][880] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][880] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][881] = "考古——【霜狼幽灵幼崽】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][881] = {"德拉诺氏族"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][881] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][881] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][881] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][882] = "考古——【巫王的脚趾环】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][882] = {"食人魔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][882] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][882] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][882] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][883] = "考古——【乌达维斯的晶化之眼】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][883] = {"恶魔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][883] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][883] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][883] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][884] = "考古——【艾特洛之魂】是哪种考古学的奖励?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][884] = {"至高岭牛头人"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][884] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][884] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][884] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][885] = "钓鱼——永恒岛的淡水水域中有哪种鱼群?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][885] = {"珍宝斑马鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][885] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][885] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][885] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][886] = "钓鱼——潘达利亚染煞水域中有哪种鱼群?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][886] = {"刺皮鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][886] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][886] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][886] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][887] = "钓鱼——阿兰卡峰林的水域中有哪种鱼群?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][887] = {"深渊大嘴鳗"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][887] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][887] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][887] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][888] = "钓鱼——深岩之洲的水域中有那种鱼群?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][888] = {"白色洞穴鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][888] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][888] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][888] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][889] = "钓鱼——在通灵学院附近水域有哪种残骸?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][889] = {"浸水的残骸"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][889] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][889] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][889] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][890] = "钓鱼——没有独立鱼点的,全诺森德水域鱼点的伴生鱼是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][890] = {"小型亚口鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][890] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][890] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][890] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][891] = "钓鱼——在暗月岛水域能钓起的鱼是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][891] = {"暗月刃喉鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][891] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][891] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][891] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][892] = "钓鱼——在联盟要塞鱼塘中钓起的,可用于召唤穴居者的绿色品质鱼是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][892] = {"坠月鲤鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][892] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][892] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][892] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][893] = "钓鱼——在要塞矿洞的水域中钓起的,食用后可变身白鬼的鱼是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][893] = {"盲眼白鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][893] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][893] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][893] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][894] = "钓鱼——在毒蛇神殿中能钓起哪只boss?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][894] = {"鱼斯拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][894] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][894] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][894] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][895] = "钓鱼——奥格瑞玛最狡猾的鱼是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][895] = {"老滑头"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][895] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][895] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][895] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][896] = "钓鱼——在外域水域中能钓到的最昂贵的灰色品质鱼是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][896] = {"金鳞卖店鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][896] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][896] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][896] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][897] = "钓鱼——苏拉玛的淡水水域中有哪种鱼群?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][897] = {"符鳞锦鲤"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][897] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][897] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][897] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][898] = "荆棘谷钓鱼大赛要求参赛者钓四十条什么鱼?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][898] = {"斑点可口鱼"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][898] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][898] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][898] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][899] = "为宣传世界的和平,以及帮助世界上受难的各个种族,于每月第一个星期日开展的娱乐集会是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][899] = {"暗月马戏团"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][899] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][899] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][899] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][900] = "成就“那兔子太恐怖啦!”与哪一个boss相关?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][900] = {"暗月兔子"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][900] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][900] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][900] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][901] = "每年春节期间,年兽会在月光林地的哪里苏醒?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][901] = {"月神湖"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][901] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][901] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][901] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][902] = "春节期间在艾泽拉斯的各地聆听长者的教诲,可以获得哪种节日货币?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][902] = {"先祖硬币"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][902] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][902] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][902] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][903] = "皇冠药剂公司的药剂师汉摩尔在哪里散播新研制的恐怖瘟疫?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][903] = {"影牙城堡"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][903] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][903] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][903] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][904] = "在情人节地下城的日常奖励中,有很低的几率开出哪款飞行坐骑?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][904] = {"爱情火箭"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][904] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][904] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][904] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][905] = "对队友使用物品“开花的树枝”能使他们变成一只什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][905] = {"兔子"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][905] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][905] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][905] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][906] = "儿童节相关成就需要带着孤儿击败哪个副本的国王boss?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][906] = {"乌特加德之巅"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][906] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][906] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][906] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][907] = "儿童节需要将孤儿带进战场并完成任务的成就叫什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][907] = {"硬汉学校"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][907] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][907] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][907] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][908] = "在奥格瑞玛、暴风城、达拉然以及哪个主城有孤儿院?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][908] = {"沙塔斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][908] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][908] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][908] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][909] = "“埃霍恩的冰霜之镰”只在什么节日期间掉落?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][909] = {"仲夏火焰节"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][909] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][909] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][909] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][910] = "在海盗日,恐怖船长德梅萨会亲自出现在哪个城市?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][910] = {"藏宝海湾"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][910] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][910] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][910] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][911] = "收获节是缅怀祭奠伟大的先烈的节日,部落以纪念格罗姆为主,联盟则是缅怀谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][911] = {"乌瑟尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][911] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][911] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][911] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][912] = "完成6个指定的美酒节相关成就后可以获得什么头衔?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][912] = {"酒仙"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][912] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][912] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][912] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][913] = "与美酒节相关的宠物是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][913] = {"鹿角小飞兔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][913] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][913] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][913] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][914] = "利用烈酒的遥控器能传送到哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][914] = {"黑铁酒吧"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][914] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][914] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][914] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][915] = "万圣节期间,能在各地的旅馆里找到什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][915] = {"糖罐"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][915] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][915] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][915] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][916] = "万圣节期间在闪金镇、碧蓝岗哨、卡拉诺斯、布瑞尔、剃刀岭和银月城四处放火的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][916] = {"无头骑士"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][916] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][916] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][916] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][917] = "联盟方的万圣节稻草人位于暴风城,部落方的万圣节稻草人位于哪个主城?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][917] = {"幽暗城"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][917] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][917] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][917] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][918] = "成就“誓死赴宴”与哪个节日相关?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][918] = {"感恩节"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][918] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][918] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][918] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][919] = "获得“感恩者”头衔的同时可以获得哪只宠物?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][919] = {"肥胖的火鸡"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][919] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][919] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][919] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][920] = "“冬幕节”在许多文化中起源于传说中的哪个人物?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][920] = {"冬天爷爷"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][920] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][920] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][920] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][921] = "部落方的冬幕树位于哪个主城?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][921] = {"奥格瑞玛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][921] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][921] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][921] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][922] = "每年冬幕节都需要玩家去拯救的驯鹿叫什么名字?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][922] = {"梅森"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][922] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][922] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][922] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][923] = "副本“熔火之心”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][923] = {"MC"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][923] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][923] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][923] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][924] = "副本“巨龙之魂”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][924] = {"DS"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][924] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][924] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][924] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][925] = "副本“纳克萨玛斯”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][925] = {"NAXX"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][925] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][925] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][925] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][926] = "副本“决战奥格瑞玛”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][926] = {"SOO"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][926] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][926] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][926] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][927] = "副本“地狱火堡垒”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][927] = {"HFC"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][927] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][927] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][927] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][928] = "副本“火源之地”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][928] = {"FL"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][928] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][928] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][928] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][929] = "副本“冠军的试炼”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][929] = {"TOC"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][929] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][929] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][929] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][930] = "副本“冰冠堡垒”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][930] = {"ICC"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][930] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][930] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][930] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][931] = "副本“太阳之井”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][931] = {"SW"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][931] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][931] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][931] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][932] = "副本“黑翼之巢”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][932] = {"BWL"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][932] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][932] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][932] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][933] = "副本“黑石铸造厂”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][933] = {"BRF"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][933] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][933] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][933] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][934] = "副本“恐惧之心”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][934] = {"HOF"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][934] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][934] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][934] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][935] = "副本“永恒之眼”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][935] = {"EOE"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][935] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][935] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][935] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][936] = "副本“雷电王座”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][936] = {"TOT"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][936] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][936] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][936] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][937] = "副本“巴拉丁监狱”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][937] = {"BH"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][937] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][937] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][937] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][938] = "副本“暮光堡垒”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][938] = {"BOT"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][938] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][938] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][938] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][939] = "副本“风神王座”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][939] = {"TOF"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][939] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][939] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][939] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][940] = "副本“时光之穴:净化斯坦索姆”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][940] = {"COS"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][940] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][940] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][940] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][941] = "副本“紫罗兰监狱”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][941] = {"VH"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][941] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][941] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][941] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][942] = "副本“闪电大厅”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][942] = {"HOL"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][942] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][942] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][942] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][943] = "副本“岩石大厅”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][943] = {"HOS"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][943] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][943] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][943] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][944] = "副本“乌特加德城堡”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][944] = {"UK"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][944] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][944] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][944] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][945] = "副本“乌特加德之巅”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][945] = {"UP"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][945] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][945] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][945] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][946] = "副本“永春台”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][946] = {"TES"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][946] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][946] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][946] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][947] = "副本“黑暗神庙”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][947] = {"BT"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][947] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][947] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][947] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][948] = "副本“安其拉废墟”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][948] = {"RAQ"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][948] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][948] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][948] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][949] = "副本“毒蛇神殿”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][949] = {"SSC"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][949] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][949] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][949] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][950] = "副本“风暴要塞”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][950] = {"TK"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][950] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][950] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][950] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][951] = "副本“魔枢”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][951] = {"NEX"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][951] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][951] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][951] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][952] = "副本“魔环”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][952] = {"OCU"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][952] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][952] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][952] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][953] = "副本“安卡赫特:古代王国”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][953] = {"OK"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][953] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][953] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][953] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][954] = "副本“达克萨隆要塞”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][954] = {"DTK"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][954] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][954] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][954] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][955] = "副本“古达克”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][955] = {"GUN"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][955] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][955] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][955] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][956] = "副本“黑曜石圣殿”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][956] = {"OS"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][956] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][956] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][956] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][957] = "副本“阿尔卡冯的宝库”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][957] = {"VOA"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][957] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][957] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][957] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][958] = "副本“红玉圣殿”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][958] = {"RS"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][958] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][958] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][958] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][959] = "副本“黑翼血环”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][959] = {"BWD"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][959] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][959] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][959] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][960] = "副本“奥妮克希亚的巢穴”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][960] = {"OMM"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][960] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][960] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][960] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][961] = "副本“勇气试炼”的英文缩写是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][961] = {"TOV"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][961] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][961] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][961] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][962] = "战场“战歌峡谷”中位于地图对立的两端的是联盟方银翼要塞和部落方的什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][962] = {"战歌伐木场"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][962] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][962] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][962] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][963] = "战场“战歌峡谷”中位于地图对立的两端的是部落方的战歌伐木场和联盟方的什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][963] = {"银翼要塞"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][963] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][963] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][963] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][964] = "战场“阿拉希盆地”中的五个资源点分别是矿洞、兽栏、铁匠铺、农场和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][964] = {"伐木场"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][964] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][964] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][964] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][965] = "战场“阿拉希盆地”中的五个资源点分别是矿洞、伐木场、兽栏、农场和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][965] = {"铁匠铺"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][965] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][965] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][965] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][966] = "战场“阿拉希盆地”中的五个资源点分别是矿洞、伐木场、铁匠铺、农场和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][966] = {"兽栏"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][966] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][966] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][966] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][967] = "战场“阿拉希盆地”中的五个资源点分别是矿洞、伐木场、铁匠铺、兽栏和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][967] = {"农场"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][967] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][967] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][967] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][968] = "战场“阿拉希盆地”中的五个资源点分别是农场、伐木场、铁匠铺、兽栏和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][968] = {"矿洞"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][968] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][968] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][968] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][969] = "战场“阿拉希盆地”中,部落方出生点离哪个资源点最近?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][969] = {"农场"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][969] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][969] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][969] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][970] = "战场“阿拉希盆地”中,联盟方出生点离哪个资源点最近?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][970] = {"兽栏"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][970] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][970] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][970] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][971] = "战场“阿拉希盆地”中,位于地图中央的资源点是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][971] = {"铁匠铺"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][971] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][971] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][971] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][972] = "战场“风暴之眼”中的四个据点分别是魔能机甲废墟、法师塔、血精灵塔和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][972] = {"德莱尼废墟"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][972] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][972] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][972] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][973] = "战场“风暴之眼”中的四个据点分别是法师塔、德莱尼废墟、魔能机甲废墟和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][973] = {"血精灵塔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][973] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][973] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][973] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][974] = "战场“风暴之眼”中的四个据点分别是魔能机甲废墟、德莱尼废墟、血精灵塔和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][974] = {"法师塔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][974] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][974] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][974] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][975] = "战场“风暴之眼”中的四个据点分别是法师塔、德莱尼废墟、血精灵塔和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][975] = {"魔能机甲废墟"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][975] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][975] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][975] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][976] = "战场“风暴之眼”中,部落方出生点的左前方是哪个据点?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][976] = {"德莱尼废墟"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][976] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][976] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][976] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][977] = "战场“风暴之眼”中,部落方出生点的右前方是哪个据点?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][977] = {"法师塔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][977] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][977] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][977] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][978] = "战场“风暴之眼”中,联盟方出生点的左前方是哪个据点?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][978] = {"魔能机甲废墟"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][978] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][978] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][978] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][979] = "战场“风暴之眼”中,联盟方出生点的右前方是哪个据点?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][979] = {"血精灵塔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][979] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][979] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][979] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][980] = "战场“托尔巴拉德”中的三座要塞分别是铁甲兵营、熔渣车间和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][980] = {"典狱官岗哨"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][980] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][980] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][980] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][981] = "战场“托尔巴拉德”中,防守方的复活点是在地图中央的什么建筑的顶部?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][981] = {"巴拉丁监狱"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][981] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][981] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][981] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][982] = "战场“奥特兰克山谷”中联盟方的主基地是丹巴达尔,部落方的主基地是什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][982] = {"霜狼要塞"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][982] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][982] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][982] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][983] = "战场“深风峡谷”中的三条矿脉分别是中央矿洞,北部的熊猫人矿洞和南部的什么矿洞?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][983] = {"地精"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][983] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][983] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][983] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][984] = "战场“深风峡谷”中的三条矿脉分别是中央矿洞,南部的地精矿洞和北部的什么矿洞?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][984] = {"熊猫人"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][984] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][984] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][984] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][985] = "战场“远古海滩”中的五座城门分别是翡翠之门、蓝玉之门、紫晶之门、金月之门和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][985] = {"红日之门"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][985] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][985] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][985] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][986] = "战场“远古海滩”中的五座城门分别是蓝玉之门、紫晶之门、红日之门、金月之门和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][986] = {"翡翠之门"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][986] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][986] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][986] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][987] = "战场“远古海滩”中位于第三条防线中部的是哪座城门?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][987] = {"金月之门"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][987] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][987] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][987] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][988] = "战场“远古海滩”中,从炸药桶中拾取到的什么可以用于轰炸城门?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][988] = {"爆盐炸弹"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][988] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][988] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][988] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][989] = "战场“吉尔尼斯之战”中的三个据点分别是磨坊、灯塔和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][989] = {"矿坑"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][989] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][989] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][989] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][990] = "战场“吉尔尼斯之战”中的三个据点分别是矿坑、灯塔和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][990] = {"磨坊"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][990] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][990] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][990] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][991] = "战场“吉尔尼斯之战”中的三个据点分别是矿坑、磨坊和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][991] = {"灯塔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][991] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][991] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][991] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][992] = "战场“吉尔尼斯之战”中,部落方出生点离哪个据点最近?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][992] = {"矿坑"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][992] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][992] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][992] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][993] = "战场“吉尔尼斯之战”中,联盟方出生点离哪个据点最近?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][993] = {"灯塔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][993] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][993] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][993] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][994] = "战场“寇魔古寺”中,四颗宝珠分别是紫色、蓝色、橙色和什么色?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][994] = {"绿色"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][994] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][994] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][994] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][995] = "战场“寇魔古寺”中,四颗宝珠分别是绿色、蓝色、橙色和什么色?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][995] = {"紫色"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][995] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][995] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][995] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][996] = "战场“寇魔古寺”中,四颗宝珠分别是绿色、蓝色、紫色和什么色?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][996] = {"橙色"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][996] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][996] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][996] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][997] = "战场“寇魔古寺”中,四颗宝珠分别是绿色、紫色、橙色和什么色?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][997] = {"蓝色"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][997] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][997] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][997] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][998] = "战场“寇魔古寺”中,部落方出生点的左前方是什么色宝珠?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][998] = {"紫色"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][998] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][998] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][998] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][999] = "战场“寇魔古寺”中,部落方出生点的右前方是什么色宝珠?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][999] = {"绿色"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][999] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][999] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][999] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1000] = "战场“寇魔古寺”中,联盟方出生点的左前方是什么色宝珠?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1000] = {"蓝色"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1000] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1000] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1000] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1001] = "战场“寇魔古寺”中,联盟方出生点的右前方是什么色宝珠?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1001] = {"橙色"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1001] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1001] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1001] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1002] = "战场“征服之岛”中的五座建筑物分别是钻油厂、飞船机棚、码头、攻城工坊和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1002] = {"采矿场"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1002] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1002] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1002] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1003] = "战场“征服之岛”中的五座建筑物分别是钻油厂、飞船机棚、采矿场、攻城工坊和什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1003] = {"码头"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1003] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1003] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1003] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1004] = "战场“阿什兰”中,联盟方的击杀目标,部落方的领袖是哪位高阶督军?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1004] = {"沃拉斯"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1004] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1004] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1004] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1005] = "战场“阿什兰”中,部落方的击杀目标,联盟方的领袖是哪位大元帅?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1005] = {"泰布雷德"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1005] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1005] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1005] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1006] = "(台词)兽人:愿你的【什么】永远锋利。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1006] = {"刀刃"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1006] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1006] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1006] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1007] = "(台词)牛头人:【谁】与你同行。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1007] = {"大地母亲"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1007] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1007] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1007] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1008] = "(台词)牛头人:我们的祖先在【怎样】着你。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1008] = {"护佑"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1008] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1008] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1008] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1009] = "(台词)血精灵:记住【什么】的耻辱。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1009] = {"太阳之井"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1009] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1009] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1009] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1010] = "(台词)被遗忘者:记住,耐心和【什么】是必不可少的。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1010] = {"纪律"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1010] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1010] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1010] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1011] = "(台词)地精:【什么】就是金钱,我的朋友。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1011] = {"时间"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1011] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1011] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1011] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1012] = "(台词)地精:我可是货真价实【怎样】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1012] = {"童叟无欺"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1012] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1012] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1012] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1013] = "(台词)熊猫人:你有一双【怎样】的眼睛。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1013] = {"见多识广"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1013] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1013] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1013] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1014] = "(台词)熊猫人:愿【谁】注视你。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1014] = {"白虎"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1014] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1014] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1014] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1015] = "(台词)熊猫人:愿你的【什么】流芳百世。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1015] = {"事迹"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1015] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1015] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1015] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1016] = "(台词)人类:我只提供最好的【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1016] = {"货物"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1016] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1016] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1016] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1017] = "(台词)暗夜精灵:愿【谁】照亮你的道路。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1017] = {"月神"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1017] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1017] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1017] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1018] = "(台词)德莱尼:【谁】没有忘记我们。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1018] = {"纳鲁"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1018] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1018] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1018] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1019] = "(台词)侏儒:天呐,你真【怎么】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1019] = {""};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1019] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1019] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1019] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1020] = "(台词)狼人:【谁】的朋友就是我的朋友。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1020] = {"格雷迈恩"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1020] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1020] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1020] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1021] = "(台词)狼人:我们【怎样】自守已经太长时间了。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1021] = {"筑墙"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1021] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1021] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1021] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1022] = "(台词)海象人:我们海象人能用二十多个词语来形容美丽的大海,但却找不到一个词语来形容你的【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1022] = {"无聊"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1022] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1022] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1022] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1023] = "(台词)虚灵:这一定是笔双赢的【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1023] = {"交易"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1023] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1023] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1023] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1024] = "(台词)守望者:我【怎样】了一切,你又付出了些什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1024] = {"牺牲"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1024] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1024] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1024] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1025] = "(台词)绕城跑一圈,悲伤充满心间,轰隆轰隆,【什么】全不见。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1025] = {"世界"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1025] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1025] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1025] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1026] = "(台词)我被囚禁了一万年,又被逐出了自己的故乡。现在你们竟敢闯进我的领地,真是【怎样】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1026] = {"自寻死路"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1026] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1026] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1026] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1027] = "(台词)总有一天,我的生命将抵达终点,而你,将【怎样】?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1027] = {"加冕为王"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1027] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1027] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1027] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1028] = "(台词)在我双翼的【什么】中,万物皆成灰烬。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1028] = {"阴影"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1028] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1028] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1028] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1029] = "(台词)战火为何而燃,【什么】为何而落?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1029] = {"秋叶"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1029] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1029] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1029] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1030] = "(台词)【什么】永不为奴!而我们必将为王!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1030] = {"兽人"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1030] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1030] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1030] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1031] = "(台词)【哪里】的公民们!抬起你们的头,仰望天空吧!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1031] = {"达拉然"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1031] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1031] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1031] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1032] = "(台词)今天,我们所居住的这个世界险些被它的【什么】毁灭!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1032] = {"缔造者"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1032] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1032] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1032] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1033] = "(台词)我们的勇士深入泰坦之城【哪里】,击败了观察者奥尔加隆——泰坦派来的使者。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1033] = {"奥杜尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1033] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1033] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1033] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1034] = "(台词)冷酷的逻辑推论出我们的世界不值得拯救,但是他并没有考虑到【什么】的力量。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1034] = {"自由意志"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1034] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1034] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1034] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1035] = "(台词)我们每一个人都有责任证明,这是一个值得拯救的世界。因为我们的生命,是【怎样】的生命?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1035] = {"值得延续"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1035] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1035] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1035] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1036] = "(台词)我的死根本算不了什么,主人一定会消灭你们的,你们会溺毙在自己的鲜血中,这个世界将会【怎样】?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1036] = {"熊熊燃烧"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1036] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1036] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1036] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1037] = "(台词)说的好,但是这【怎样】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1037] = {"毫无意义"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1037] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1037] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1037] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1038] = "(台词)我,【谁】会保护大家的。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1038] = {"加摩尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1038] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1038] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1038] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1039] = "(台词)我是痛苦的【什么】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1039] = {"风暴"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1039] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1039] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1039] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1040] = "(台词)让火焰【怎样】一切。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1040] = {"净化"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1040] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1040] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1040] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1041] = "(台词)我曾经见证过帝国的兴亡衰落,物种的诞生与灭亡,在数不尽的千年之下,只有凡人的【什么】是永恒的。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1041] = {"愚蠢"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1041] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1041] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1041] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1042] = "(台词)沙漠,扬起你的沙砾,遮蔽【什么】的光芒吧!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1042] = {"太阳"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1042] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1042] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1042] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1043] = "(台词)滚开,你们这些【什么】。我的血是我自己的。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1043] = {"寄生虫"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1043] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1043] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1043] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1044] = "(台词)没有善,没有恶,也没有圣光。只有——【什么】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1044] = {"力量"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1044] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1044] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1044] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1045] = "(台词)在这个世界中,时间是你的敌人,但是它是我的朋友。这段你自以为在你掌握之中的时光实际上是你的主宰。因此我会说……【什么】现在开始!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1045] = {"比赛"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1045] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1045] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1045] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1046] = "(台词)也许我确实低估了你们,虽然让你们同时面对我的四位顾问显得有些不公平,但是我的人民从来都没有得到过公平的待遇,我只是【怎样】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1046] = {"以牙还牙"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1046] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1046] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1046] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1047] = "(台词)时机成熟了!【谁】,命令你的术士们加倍努力!用不了多久,传送门就会打开,你的部落将在这个富饶而毫无防备的世界中所向披靡!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1047] = {"古尔丹"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1047] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1047] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1047] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1048] = "(台词)少拍马屁佐格什,我向来【怎样】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1048] = {"善于思考"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1048] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1048] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1048] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1049] = "(台词)做好准备!我认输!我【怎样】。你做的很好。我可以走了吧?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1049] = {"投降"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1049] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1049] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1049] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1050] = "(台词)【什么】听我召唤,请在这个黑暗的时刻庇护艾泽拉斯最后的守护者!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1050] = {"大地之力"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1050] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1050] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1050] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1051] = "(台词)没错,我的儿子非常强大。但我也有自己的力量。我是埃兰!我要让你们知道【什么】也有几颗牙!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1051] = {"老狗"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1051] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1051] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1051] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1052] = "(台词)爬虫只配被【怎样】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1052] = {"碾死"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1052] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1052] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1052] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1053] = "(台词)【怎样】的灵魂总是手到擒来!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1053] = {"腐化"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1053] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1053] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1053] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1054] = "(台词)阿卡玛,你的【什么】并没有令我感到意外,我早应该把你和你那些畸形的同胞全部杀掉!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1054] = {"两面三刀"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1054] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1054] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1054] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1055] = "(台词)快跑吧【什么】,快跑!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1055] = {"小姑娘"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1055] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1055] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1055] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1056] = "(台词)既然时间紧迫,那我们就【怎样】过去。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1056] = {"骑马"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1056] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1056] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1056] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1057] = "(台词)在我的真正形态面前颤抖吧!在死亡之神的面前【怎样】吧!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1057] = {"屈服"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1057] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1057] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1057] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1058] = "(台词)我饿了……你总是饿,所以我们才这么【怎样】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1058] = {""};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1058] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1058] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1058] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1059] = "(台词)我的躯体【怎样】而纯洁!现在,让我来治愈你们这帮阴暗的灵魂吧!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1059] = {"健壮"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1059] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1059] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1059] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1060] = "(台词)所有人的内心之中,都有一只【什么】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1060] = {"恶魔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1060] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1060] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1060] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1061] = "(台词)让死亡与尖叫响彻云霄吧!让恐惧与迷茫的【什么】开始演奏吧!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1061] = {"交响诗"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1061] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1061] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1061] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1062] = "(台词)等等,我要先准备一下。你们先上,我先来【怎样】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1062] = {"做点水"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1062] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1062] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1062] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1063] = "(台词)【什么】从来不是我的强项。我和我父亲不同。但我总是擅于施毒。尤其是影响心智的剧毒。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1063] = {"肉搏战"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1063] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1063] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1063] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1064] = "(台词)千亿的生命被毁灭。他们是否都像你们一样坚强?他们是否都像你们一样【怎样】生命?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1064] = {"热爱"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1064] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1064] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1064] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1065] = "(台词)我!即是末日的开端,蔽日的阴影,毁灭的【什么】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1065] = {"丧钟"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1065] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1065] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1065] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1066] = "(台词)水,就是【什么】。在外域,它已经变成了一种稀有的资源,一种我们需要牢牢控制住的资源。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1066] = {"生命"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1066] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1066] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1066] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1067] = "(台词)来啊,用你最厉害的招数。我【怎样】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1067] = {"照单全收"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1067] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1067] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1067] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1068] = "(台词)惊天噩耗!我做的【什么】刚刚死了!但重大喜讯!它留下了大量软泥!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1068] = {"腐面"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1068] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1068] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1068] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1069] = "(台词)凡人们,你们也许还记得奥利瑟拉,在海加尔山释放过我的【什么】。她也在烈焰中……得到了重生!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1069] = {"绿龙"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1069] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1069] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1069] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1070] = "(台词)黎明已逝,迎来了暮光之影。来吧疯狂,来吧【什么】,来吧无尽的黑夜!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1070] = {"浩劫"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1070] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1070] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1070] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1071] = "(台词)【哪里】只对嘉宾开放。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1071] = {"展览厅"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1071] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1071] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1071] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1072] = "(台词)赞吉尔没有朋友,赞吉尔自己【怎样】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1072] = {"造朋友"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1072] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1072] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1072] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1073] = "(台词)安薇娜,我爱你!仔细聆听我的声音!回到我的身边来!只有你才能净化【什么】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1073] = {"太阳之井"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1073] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1073] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1073] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1074] = "(台词)对!没错!不要手下留情!不要停止【什么】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1074] = {"攻击"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1074] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1074] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1074] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1075] = "(台词)我是清醒的【什么】。你们噩梦中的怪物,千面的恶魔。在我的真正形态面前颤抖吧!在死亡之神的面前屈服吧!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1075] = {"梦境"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1075] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1075] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1075] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1076] = "(台词)艾瑞达很了解【什么】,你们就这么急着送死吗?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1076] = {"战争"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1076] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1076] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1076] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1077] = "(台词)魔法,能量。我的人民陷入其中不能自拔,自从【什么】被摧毁以来就是如此。欢迎来到未来。很可惜你们不能阻止什么,谁也不能阻止我!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1077] = {"太阳之井"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1077] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1077] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1077] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1078] = "(台词)战栗吧,丧钟已为你敲响!颤抖吧,挽歌已为你宣唱!末日审判已经潸然降临,所有【什么】都要付出代价!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1078] = {"生者"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1078] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1078] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1078] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1079] = "(台词)如此肆意妄为,如此骄纵轻狂……必须【怎样】你们!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1079] = {"惩罚"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1079] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1079] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1079] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1080] = "(台词)我在,我亦不在,我就是那无形无迹的【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1080] = {"监视者"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1080] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1080] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1080] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1081] = "(台词)让我来亲自告诉你。当一切结束,你将跪求我的宽恕--而我会【怎样】你。你痛苦的哀号将是我狂野力量的最好证明……";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1081] = {"拒绝"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1081] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1081] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1081] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1082] = "(台词)卑微?不管你是谁,没有人敢说强大的米尔豪斯是一个卑微的【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1082] = {"侏儒"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1082] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1082] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1082] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1083] = "(台词)治疗我,天杀的,赶快治疗我!我要【怎样】了!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1083] = {"嗝屁"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1083] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1083] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1083] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1084] = "(台词)监狱的生活给我上了一堂很重要的课,如果算上要把【什么】捏紧的话那就是两堂,是的!生存第一!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1084] = {"肥皂"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1084] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1084] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1084] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1085] = "(台词)你们这些蠢货,竟敢闯入这里!【哪里】的冰风将卷走你们的灵魂!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1085] = {"诺森德"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1085] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1085] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1085] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1086] = "(台词)啊,部落,还是这么爱【什么】。的确应该好好欢迎一下你们,那么欢迎蝼蚁们,欢迎来到我的世界。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1086] = {"管闲事"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1086] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1086] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1086] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1087] = "(台词)你们的行为不合逻辑,这场战斗可能产生一切结果都被计算在内,无论结果如何,【哪里】都会收到观察者发出的讯息。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1087] = {"万神殿"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1087] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1087] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1087] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1088] = "(台词)在彼岸,你能找到的只有【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1088] = {"死亡"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1088] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1088] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1088] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1089] = "(台词)你们厚颜无耻的闯入我的领地,想干什么?使用【什么】?对抗我?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1089] = {"魔法"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1089] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1089] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1089] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1090] = "(台词)生命本身毫无意义,只有【什么】才能让你了解人性的真谛。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1090] = {"死亡"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1090] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1090] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1090] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1091] = "(台词)女皇的神圣意志犹如高山,而他们就像是拍打高山的海浪。纵使滚滚而来,也必将【怎样】?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1091] = {"一事无成"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1091] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1091] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1091] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1092] = "(台词)传感器上线,所有核心满功率运转。认证矩阵不匹配,检测到【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1092] = {"不明物体"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1092] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1092] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1092] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1093] = "(台词)怎么?自诩正义的圣光终于到来了!我是不是该丢下【什么】,恳求您的宽恕呢,佛丁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1093] = {"霜之哀伤"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1093] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1093] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1093] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1094] = "(台词)吾名死亡之翼,天命之灭世者,万物的【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1094] = {"终结者"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1094] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1094] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1094] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1095] = "(台词)无可阻挡,无可违逆,吾即【什么】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1095] = {"大灾变"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1095] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1095] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1095] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1096] = "(台词)要明白你的【什么】,凡人!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1096] = {"处境"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1096] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1096] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1096] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1097] = "(台词)皇帝之怒【怎样】,皇帝之力铁血治国,皇帝之勇光照万世。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1097] = {"响彻群山"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1097] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1097] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1097] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1098] = "(台词)我存在的意义就是为了这个时刻,见证你们的死亡和绝望吧!凡人!【什么】降临了!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1098] = {"暮光审判"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1098] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1098] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1098] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1099] = "(台词)什么样的【什么】胆敢入侵我的领地。快点弟兄们,谁能把他的头提来,我就赏他吃肉。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1099] = {"狗杂种"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1099] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1099] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1099] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1100] = "(台词)我就知道……总有一天……猎人……会变成【什么】……";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1100] = {"猎物"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1100] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1100] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1100] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1101] = "(台词)你们的顽强令我赞叹,但毫无价值,你们踏上了【什么】之路。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1101] = {"末日审判"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1101] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1101] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1101] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1102] = "(台词)狡诈的【什么】,召唤恶魔领主来对抗部落的勇士,你们离死不远了!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1102] = {"联盟狗"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1102] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1102] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1102] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1103] = "(台词)呃,正如你们看到的,我们现在有别的事情要忙。呃,不过没关系,作为一个热情的主人,我会用自己的方式【怎样】你们。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1103] = {"招待"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1103] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1103] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1103] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1104] = "(台词)我注视着水面,却看不见自己的【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1104] = {"倒影"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1104] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1104] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1104] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1105] = "(台词)安全系统关闭。欢迎回来,攻城匠师黑索。祝你拥有【怎样】的一天,出去时别让门夹了。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1105] = {"美好"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1105] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1105] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1105] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1106] = "(台词)格里昂纳,让他们下【哪里】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1106] = {"地狱"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1106] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1106] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1106] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1107] = "(台词)无上的【什么】啊!请祝福我!赐予我力量……帮助我冲破这些枷锁!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1107] = {"圣光"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1107] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1107] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1107] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1108] = "(台词)不!你杀了【什么】,你赔!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1108] = {"大臭"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1108] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1108] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1108] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1109] = "(台词)群山【怎样】吧。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1109] = {"动起来"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1109] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1109] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1109] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1110] = "(台词)你的世界,所有世界,都将【怎样】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1110] = {"燃烧"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1110] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1110] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1110] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1111] = "(台词)你是来办正事,还是来【怎样】呢?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1111] = {"找乐子"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1111] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1111] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1111] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1112] = "(台词)别用那种【什么】看着我,我知道你们在想什么。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1112] = {"眼神"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1112] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1112] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1112] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1113] = "(台词)你们真以为我会把自己的命运交给一个又瞎又粗鲁又下贱的【什么】杂种?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1113] = {"暗夜精灵"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1113] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1113] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1113] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1114] = "(台词)太惊人了!又一座由这些【谁】建造的殿堂。它早在有史可考之前就被隐藏了起来。这一定是有原因的!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1114] = {"泰坦"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1114] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1114] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1114] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1115] = "(台词)我们是兽人!是史上最伟大的【什么】领导下的纯血兽人!你们的鲜血将染红这片海滩!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1115] = {"酋长"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1115] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1115] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1115] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1116] = "(台词)哈!你心中还有荣誉和战场的荣耀吗?你这个与人类媾和,允许术士在我们眼皮底下施行黑暗魔法的家伙。你这个【什么】?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1116] = {"懦夫"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1116] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1116] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1116] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1117] = "(台词)看来,你们想要挑战一位真正的兽人酋长。那好吧。我,格罗姆之子,加尔鲁什,会让你们看看【什么】家族的力量!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1117] = {"地狱咆哮"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1117] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1117] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1117] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1118] = "(台词)真幸运,通常我要离开【哪里】才能找到食物。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1118] = {"巢穴"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1118] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1118] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1118] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1119] = "(台词)如果我想找人来,像个肥胖的【什么】一样走台步,那我会叫你的。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1119] = {"孔雀"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1119] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1119] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1119] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1120] = "(台词)这就是你们的开始与终结之地,凡人们,休想进入主人的【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1120] = {"密室"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1120] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1120] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1120] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1121] = "(台词)你们在干什么?这些标本非常【怎样】!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1121] = {"脆弱"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1121] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1121] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1121] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1122] = "(台词)你们比尘埃更渺小,赶走你们就像掸走【什么】一般容易。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1122] = {"灰尘"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1122] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1122] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1122] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1123] = "(台词)你们的努力是徒劳的,我只会带着你们飞向【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1123] = {"死亡"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1123] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1123] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1123] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1124] = "(台词)为你而战,我的【什么】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1124] = {"女士"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1124] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1124] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1124] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1125] = "(台词)【什么】,缠住腐蚀者!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1125] = {"圣藤"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1125] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1125] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1125] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1126] = "(台词)吾乃【谁】,弑君之君,诛神之神。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1126] = {"雷神"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1126] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1126] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1126] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1127] = "(台词)蠢货,我们的事业是【怎样】的!兄弟会必将获得最终的胜利!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1127] = {"正义"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1127] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1127] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1127] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1128] = "(台词)狗靠一张【什么】,树靠一张皮。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1128] = {""};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1128] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1128] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1128] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1129] = "(台词)好吧,好吧。我很佩服你们的顽强。贝尔洛克已经在这座堡垒前守卫了千百个世纪。但从未有人能进入【谁】的居所!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1129] = {"炎魔之王"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1129] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1129] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1129] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1130] = "(台词)原谅我,朋友,你的死亡让我的失败更加【怎样】。";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1130] = {"沉重"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1130] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1130] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1130] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1131] = "(台词)这是【什么】,你在掩饰什么!";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1131] = {"幻象"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1131] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1131] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1131] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1132] = "橙杖“巨龙之怒,泰蕾苟萨的寄魂杖”是以什么的枝条为材料制作的?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1132] = {"诺达希尔"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1132] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1132] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1132] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1133] = "“阿什坎迪,兄弟会之剑”的刀柄上刻有大写的哪两个字母?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1133] = {"AL"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1133] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1133] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1133] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1134] = "所讲述的“死亡之翼降临之日:真实的故事”中,枪穗自称从太阳背后揪出了死亡之翼,并将它扔向了哪里?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1134] = {"卡利姆多"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1134] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1134] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1134] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1135] = "曾经,《弗洛尔的屠龙技术纲要》触发的任务可以制作哪一把剑?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1135] = {"奎尔塞拉"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1135] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1135] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1135] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1136] = "埃提耶什的法杖尾部被布莱恩铜须遗失在哪里了?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1136] = {"安其拉神殿"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1136] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1136] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1136] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1137] = "“雷霆之怒,逐风者的祝福之剑”中的“逐风者”指的是谁?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1137] = {"桑德兰"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1137] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1137] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1137] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1138] = "远征者赫米特奈辛瓦里所写的小说,以第一人称讲述矮人猎人的狩猎故事,这本小说叫什么?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1138] = {"荆棘谷的青山"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1138] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1138] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1138] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1139] = "小女孩帕米拉把她的哪件玩具遗留在了达隆郡的镇子中?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1139] = {"洋娃娃"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1139] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1139] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1139] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1140] = "以残破的剑柄为基础重铸的奎尔德拉,受到了巫妖王邪恶力量的影响,需要到哪里进行净化?";TriviaBot_Questions[1]['Answers'][1140] = {"太阳之井"};TriviaBot_Questions[1]['Category'][1140] = 2;TriviaBot_Questions[1]['Points'][1140] = 1;TriviaBot_Questions[1]['Hints'][1140] = {};
TriviaBot_Questions[1]['Question'][1141