Provides a simple opportunity to chat to the guests.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config
lib
public
views
.gitignore
README.md
app.js
package.json

README.md

ChatYS 2.0 - Simple Chat System (Basit Sohbet Sistemi)

Step 1: "npm install"
Step 2: "node app"

Özellikler (Features) :

Bu sistem arka tarafta node.js, express.js, socket.io ve jade ile yazılmıştır. Ön tarafta jQuery ve Twitter Bootstrap kullanılmıştır. Basit olarak misafirlere sohbet etme imkanı sağlıyor.

"http://www.bootstrapcdn.com/?v=082013" adresinden alınmış 8 farklı bootstrap tema seçeneği. Kullanıcı bunları sağ üst taraftan seçebiliyor. Önceki sürüme kıyasla HTML etiketi kullanımı engellenmiştir. Diğer misafirler mesaj gönderdiğinde sayfası aktif olmayan kişilerin sayfa başlığı (title) "Yeni mesaj var !" animasyonu ile değişiyor. Bağlı kişi sayısını ve misafirin ip adresini gösteriyor. Sistem her bir misafirin takma adına rastgele renk veriyor. Kişiler "/temizle" komutu ile kendi ekranını temizleyebiliyor. Kimin bağlanıp, kimin ayrıldığını görebiliyoruz.

On the back side of this system, written with Node.js, express.js, socket.io and jade. JQuery and Twitter Bootstrap is used on the front side. Provides a simple opportunity to chat to the guests.

"http://www.bootstrapcdn.com/?v=082013" taken from 8 different themes to choose bootstrap. The user can select them in the upper right hand. Prevented the use of HTML tag compared to the previous version. The other guests were people who were not actively sends a message page page title (title), "New Message!" changing with animation. Show ip address depending on the number of persons and guests. Installing the system on behalf of a visitor for each color is random. People "/temizle" command can clean their screen. Who is connected, we can see who's left.

Powered by Yusuf Doru