Daily Project - C#, WPF
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_UpgradeReport_Files
gunlukProje
README.md
UpgradeLog.XML
gunlukProje.sln
gunlukProje.sln.cache
gunlukProje.suo
gunlukProje.v12.suo

README.md

Proje yapısı basittir. Yani veritabanı kullanılacak kadar büyük bir sistem değil. Projemiz içindeki “DosyaIslemler.cs”isimli sınıfımız ile dosya işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kaydedilen günlük yazıları “yazilar” klasörü altındaki metin dosyalarında “Encode” metodumuz sayesinde Base64 formatında saklanıyor ve tekrar “Decode” isimli metodumuz ile okunabilir hale çevirilip programımız içindeki textbox nesnemize atama yapıyoruz.

Projedeki bazı satırlara açıklamalar yazdım.

.NET 4.0 ile yazıldı.