Permalink
Browse files

wczesniej napisany program

  • Loading branch information...
zajacmp3 committed Feb 8, 2012
1 parent c2d0bfd commit bcdf2d5e0aa430ab6682e56f17c2735ed0fd3c6e
Showing with 70 additions and 0 deletions.
  1. +70 −0 lab10-2.c
View
@@ -0,0 +1,70 @@
+#include<stdio.h>
+int n=0, i;
+float ciag1[1000], ciag2[1000], ciag[2000];
+void scalanie(int i1,int n1,int i2,int n2){
+/*Sortowanie poprzez scalanie*/
+/*Wykonujemy tak dlugo az nie przejdziemy wszystkich wyrazow ciagow*/
+/*dopisujemy do tabeli wynikowej wyraz wiekszy tak dlugo az ich nie zabraknie*/
+/*powiekszamy sprawdzany zakres i z kazdym kolejnym obrotem sprawdzamy kolejny wyraz tabeli*/
+/*Materiały pomocnicze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sortowanie_przez_scalanie*/
+ if(i1<n1 && i2<n2){
+ if(ciag1[i1] <= ciag2[i2]){
+ ciag[i] = ciag1[i1];
+ i1++;
+ }
+ else{
+ ciag[i] = ciag2[i2];
+ i2++;
+ }
+ i++;
+ scalanie(i1, n1, i2, n2);
+ }
+ else if(i1<n1){
+ ciag[i] = ciag1[i1];
+ i++;
+ i1++;
+ scalanie(i1, n1, i2, n2);
+ }
+ else if(i2<n2){
+ ciag[i] = ciag2[i2];
+ i++;
+ i2++;
+ scalanie(i1, n1, i2, n2);
+ }
+}
+main() {
+ int n1, n2, i1, i2;
+/*podajemy ciag nie dluzszy niz n1 i zapisuje do tabeli ciag1*/
+ printf("\nDlugosc pierwszego ciagu niemalejacego: ");
+ scanf("%i", &n1);
+ printf("wyrazy pierwszego ciagu:\n ");
+ for (i1=0; i1<n1; i1=i1+1) {
+ scanf("%f", &ciag1[i1]);
+ if (i1>0){
+ /*test na to czy kolejny wyraz jest mniejszy*/
+ if(ciag1[i1]<ciag1[i1-1]){
+ printf("\nProsze wpisac liczbe niemniejsza od poprzedniej\n");
+ i1--;
+ }
+ }
+ }
+ /*podajemy ciag nie dluzszy niz n2*/
+ printf("\nDlugosc drugiego ciagu niemalejacego: ");
+ scanf("%i", &n2);
+ printf("wyrazy drugiego ciagu:\n ");
+ for (i2=0; i2<n2; i2=i2+1) {
+ scanf("%f", &ciag2[i2]);
+ if (i2>0){
+ if(ciag2[i2]<ciag2[i2-1]){
+ printf("\nProsze wpisac liczbe niemniejsza od poprzedniej\n");
+ i2--;
+ }
+ }
+ }
+ n = n1+n2; i1=0; i2=0; i=0;
+/*wysylamy wartosci dlugosci ciagow oraz ilosci podanych liczb*/
+ scalanie(i1, n1, i2, n2);
+ printf("\nCiag scalony:\n");
+ for (i=0; i<n; i=i+1) printf(" %f", ciag[i]);
+ printf("\n\n");
+}

0 comments on commit bcdf2d5

Please sign in to comment.