Permalink
Browse files

dodane przyspieszenie

  • Loading branch information...
zajacmp3 committed Feb 6, 2012
1 parent aeb3b37 commit d46a2a9c8f9e25255e8a1486f33f6d2d28456ee1
Showing with 27 additions and 21 deletions.
  1. +27 −21 lab7-2.c
View
@@ -19,29 +19,35 @@ main(){
temp=0;
printf("temp=%i temp1=%i\n",temp,temp1);
while(b>c){
- printf("Kraze w petli\n");
- if(temptab[temp]>=tabela[temp1]){
- temp1++;
- printf("temp1++\n");
- }
- else if(temptab[temp]<tabela[temp1]){
- printf("1\n");
- c++; /*Zwiekszamy ilosc wstawionych liczb*/
- e=temp1; /*temp1=e - bysmy nie utracili wartosci orginalu*/
- for(d=0;a+b-temp1>=d;d++){ /*Przepisujemy nie przejrzane liczby z tabeli*/
- przenoszenie[d]=tabela[e]; /*ktore wstawiamy do tymczasowej tabeli*/
- e++;
+ printf("Kraze w petli\n");
+ if(temptab[temp]>=tabela[temp1]){
+ temp1++;
+ printf("temp1++\n");
}
- e=temp1;
- printf("temp=%i temp1=%i\n",temp,temp1);
- tabela[temp1]=temptab[temp]; /*Wstawiamy wartosc*/
- for(d=0;a+b-temp1>=d;d++){ /*Dopisujemy reszte tabeli*/
- tabela[e+1]=przenoszenie[d]; /*i otrzmyjemy tabele o 1 element wieksza*/
- e++;
+ else if(temptab[temp]<tabela[temp1]){
+ printf("1\n");
+ c++; /*Zwiekszamy ilosc wstawionych liczb*/
+ e=temp1; /*temp1=e - bysmy nie utracili wartosci orginalu*/
+ for(d=0;a+b-temp1>=d;d++){ /*Przepisujemy nie przejrzane liczby z tabeli*/
+ przenoszenie[d]=tabela[e]; /*ktore wstawiamy do tymczasowej tabeli*/
+ e++;
+ }
+ e=temp1;
+ printf("temp=%i temp1=%i\n",temp,temp1);
+ tabela[temp1]=temptab[temp]; /*Wstawiamy wartosc*/
+ for(d=0;a+b-temp1>=d;d++){ /*Dopisujemy reszte tabeli*/
+ tabela[e+1]=przenoszenie[d]; /*i otrzmyjemy tabele o 1 element wieksza*/
+ e++;
+ }
+ temp++;
+ if(temptab[temp-1]<temptab[temp]){ /*Dodane przyspieszenie*/
+ printf("Nastepny element - wiekszy\n");
+ }
+ else if(temptab[temp-1]>=temptab[temp]){
+ printf("Nastepny element - mniejszy/rowny\n");
+ temp1=0;
+ }
}
- temp++;
- temp1=0;
- }
}
for(temp=0;a+b>temp;temp++){
printf("%i ",tabela[temp]);

0 comments on commit d46a2a9

Please sign in to comment.