Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: l10n-pl
Clone or download
Pull request Compare This branch is 4 commits ahead, 2 commits behind benlk:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

DEKLARACJA WOLNOŚCI INTERNETU

http://internetdeclaration.org

PREAMBUŁA

Wierzymy, że wolny i otwarty Internet może sprawić, że świat będzie lepszy. Aby Internet pozostał wolny i otwarty, wzywamy społeczności, przemysły i państwa by przyjęły te fundamentalne wartości. Wierzymy, że umożliwią one stworzenie bardziej twórczych, innowacyjnych i otwartych społeczeństw.

Dołączamy do międzynarodowego ruchu, którego celem jest obrona naszych wolności, ponieważ wierzymy, że są one tego warte.

Dyskutujmy o tych zasadach - zgadzajmy się z nimi lub nie, rozmawiajmy o nich, tłumaczmy je, przyjmujmy za swoje i dyskutujmy o nich w ramach swoich społeczności - tak jak tylko Internet na to pozwala.

Dołącz do nas, by zachować wolny i otwarty Internet.

DEKLARACJA

Stajemy w obronie wolnego i otwartego Internetu.

Wspieramy transparentne i partycypacyjne procesy kształtowania reguł dla Internetu oraz ustanowienie pięciu podstawowych zasad:

Wyrażanie siebie: Nie cenzurujmy Internetu.

Dostęp: Promujmy powszechny dostęp do szybkich i tanich sieci.

Otwartość: Zachowajmy Internet jako otwartą sieć, w której każdy może łączyć się, komunikować, pisać, czytać, oglądać, mówić, słuchać, uczyć się, tworzyć i zmieniać świat.

Innowacyjność: Chrońmy prawo do innowacji i tworzenia bez zezwoleń. Nie blokujmy nowych technologii i nie karzmy innowatorów za działania ich użytkowników.

Prywatność: Chrońmy prywatność i prawo każdego do kontrolowania sposobów wykorzystywania ich danych i urządzeń.

(ten dokument został sformatowany przy użyciu markdown syntax)

You can’t perform that action at this time.