Skip to content

zbycz/thesis

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 

Indoor mapping on the OpenStreetMap platform

Abstract

This thesis deals with indoor mapping. It offers insights on current services and trends in this area. It thoroughly focuses on the OpenStreetMap platform, evaluates previously published tagging schemes and suggests improvements. It shows the process of extending the current web editor iD.

iD-screenshot

[CZ] Plány budov na platformě OpenStreetMap

Práce se zabývá problematikou vnitřních plánů budov, nabízí informace o současných službách a trendech v této oblasti. Důkladně se zaměřuje na platformu OpenStreetMap, hodnotí dosud zveřejněné metodiky a navrhuje vylepšení. Ukazuje také průběh implementace rozšíření do webového editoru iD.

Citation

Pavel Zbytovský: Plány budov na platformě OpenStreetMap. Diplomová práce. Praha: ČVUT FIT, 2016. Dostupný také z http://zby.cz/thesis.

About

Indoor mapping on the OpenStreetMap platform [2016]

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Languages