Skip to content
Indoor mapping on the OpenStreetMap platform
HTML TeX Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src Links & image Dec 31, 2016
README.md
thesis.pdf

README.md

Indoor mapping on the OpenStreetMap platform

Abstract

This thesis deals with indoor mapping. It offers insights on current services and trends in this area. It thoroughly focuses on the OpenStreetMap platform, evaluates previously published tagging schemes and suggests improvements. It shows the process of extending the current web editor iD.

iD-screenshot

[CZ] Plány budov na platformě OpenStreetMap

Práce se zabývá problematikou vnitřních plánů budov, nabízí informace o současných službách a trendech v této oblasti. Důkladně se zaměřuje na platformu OpenStreetMap, hodnotí dosud zveřejněné metodiky a navrhuje vylepšení. Ukazuje také průběh implementace rozšíření do webového editoru iD.

Citation

Pavel Zbytovský: Plány budov na platformě OpenStreetMap. Diplomová práce. Praha: ČVUT FIT, 2016. Dostupný také z http://zby.cz/thesis.

You can’t perform that action at this time.