Skip to content
Permalink
Browse files

Tilføjet info tekst og overskrift

  • Loading branch information
petero-dk committed Apr 17, 2019
1 parent 795b699 commit 6778351a972099c412568b515aabc0aa9d255a40
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 index.html
@@ -64,6 +64,10 @@
<body>

<div id="main">
<h1>Roam like home</h1>
<p>RoamLikeHome er en database, der samler information omkring udbydere af roaming i udlandet.</p>
<p>Vi har gjort det nemt og overskueligt, at finde ud af hvilke teleseskaber der har roamingpakker til udlandsrejser. </p>
<p>Projektet er open-source, så alle kan byde ind med data, information, mm. <a href="https://github.com/zealofzebras/roamlikehome">https://github.com/zealofzebras/roamlikehome</a></p>

<div id="container" style="position: relative; width: 100%;"></div>

@@ -79,8 +83,11 @@
</div>

<div id="table"></div>

<p>Drevet og udviklet af <a href="https://zeal.global">zeal</a></p>
</div>


<script src="libs/polyfill.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://unpkg.com/tabulator-tables@4.2.3/dist/js/tabulator.min.js"></script>

0 comments on commit 6778351

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.