Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

Adding Hungarian translations #5647

Merged
merged 2 commits into from

3 participants

@peteraba

No description provided.

@samsonasik

You need to update copyright year for this PR, it's already 2014 :)

@Maks3w Maks3w was assigned
@Maks3w Maks3w merged commit 3a7fd6f into from
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
This page is out of date. Refresh to see the latest.
View
23 resources/languages/hu/Zend_Captcha.php
@@ -0,0 +1,23 @@
+<?php
+/**
+ * Zend Framework (http://framework.zend.com/)
+ *
+ * @link http://github.com/zendframework/zf2 for the canonical source repository
+ * @copyright Copyright (c) 2005-2013 Zend Technologies USA Inc. (http://www.zend.com)
+ * @license http://framework.zend.com/license/new-bsd New BSD License
+ */
+
+/**
+ * EN-Revision: 30.Jul.2011
+ */
+return array(
+ // Zend\Captcha\ReCaptcha
+ "Missing captcha fields" => "Hiányzó captcha mezők",
+ "Failed to validate captcha" => "Érvénytelen captcha",
+ "Captcha value is wrong: %value%" => "Captcha érték hibás: %value%",
+
+ // Zend\Captcha\Word
+ "Empty captcha value" => "Hiányzó captcha érték",
+ "Captcha ID field is missing" => "Hiányzó captcha ID mező",
+ "Captcha value is wrong" => "Captcha érték hibás",
+);
View
289 resources/languages/hu/Zend_Validate.php
@@ -0,0 +1,289 @@
+<?php
+/**
+ * Zend Framework (http://framework.zend.com/)
+ *
+ * @link http://github.com/zendframework/zf2 for the canonical source repository
+ * @copyright Copyright (c) 2005-2013 Zend Technologies USA Inc. (http://www.zend.com)
+ * @license http://framework.zend.com/license/new-bsd New BSD License
+ */
+
+/**
+ * EN-Revision: 16.Jul.2013
+ */
+return array(
+ // Zend\I18n\Validator\Alnum
+ "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok, egészek, tizedes törtek",
+ "The input contains characters which are non alphabetic and no digits" => "A megadott érték tartalmaz betűkön és számjegyeken kívüli karaktereket",
+ "The input is an empty string" => "A megadott érték üres",
+
+ // Zend\I18n\Validator\Alpha
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+ "The input contains non alphabetic characters" => "A megadott érték tartalmaz betűkön kívüli karaktereket",
+ "The input is an empty string" => "A megadott érték üres",
+
+ // Zend\I18n\Validator\DateTime
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+ "The input does not appear to be a valid datetime" => "A megadott érték nem tűnik érvényes dátum-idő-nek",
+
+ // Zend\I18n\Validator\Float
+ "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok, egészek, tizedes törtek",
+ "The input does not appear to be a float" => "A megadott érték nem tűnik érvényes számnak",
+
+ // Zend\I18n\Validator\Int
+ "Invalid type given. String or integer expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok, egészek",
+ "The input does not appear to be an integer" => "A megadott érték nem tűnik érvényes egész számnak",
+
+ // Zend\I18n\Validator\PhoneNumber
+ "The input does not match a phone number format" => "A megadott érték nem felel meg a várt telefon szám formátumnak",
+ "The country provided is currently unsupported" => "A megadott ország jelenleg nem támogatott",
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+
+ // Zend\I18n\Validator\PostCode
+ "Invalid type given. String or integer expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok, egészek",
+ "The input does not appear to be a postal code" => "A megadott érték nem tűnik irányítószámnak",
+ "An exception has been raised while validating the input" => "A megadott érték érvényesítése közben nem várt hiba történt",
+
+ // Zend\Validator\Barcode
+ "The input failed checksum validation" => "A megadott érték ellenőrző összege nem megfelelő",
+ "The input contains invalid characters" => "A megadott érték érvénytelen karaktereket tartalmaz",
+ "The input should have a length of %length% characters" => "A megadott érték hossza %length% karakter kell, hogy legyen",
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+
+ // Zend\Validator\Between
+ "The input is not between '%min%' and '%max%', inclusively" => "A megadott érték nem esik - megengedően - '%min%' és '%max%' közé",
+ "The input is not strictly between '%min%' and '%max%'" => "A megadott érték nem esik - szigorúan - '%min%' és '%max%' közé",
+
+ // Zend\Validator\Callback
+ "The input is not valid" => "A megadott érték érvénytelen",
+ "An exception has been raised within the callback" => "A visszahívandó függvény nem várt hibát okozott.",
+
+ // Zend\Validator\CreditCard
+ "The input seems to contain an invalid checksum" => "A megadott érték érvénytelen ellenőrző összeget tartalmaz",
+ "The input must contain only digits" => "A megadott érték csak számjegyeket tartalmazhat",
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+ "The input contains an invalid amount of digits" => "A megadott érték érvénytelen számú számjegyet tartalmaz",
+ "The input is not from an allowed institute" => "A megadott érték nem megengedett intézethez tartozik",
+ "The input seems to be an invalid credit card number" => "A megadott érték érvénytelen hitelkártya számnak tűnik",
+ "An exception has been raised while validating the input" => "A megadott érték érvényesítése közben nem várt hiba történt",
+
+ // Zend\Validator\Csrf
+ "The form submitted did not originate from the expected site" => "Az űrlap nem a várt oldalról érkezett (Elképzelhető, hogy ez egy CSRF támadási kisérlet)",
+
+ // Zend\Validator\Date
+ "Invalid type given. String, integer, array or DateTime expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok, egész számok, tömbök, \\DateTime típus",
+ "The input does not appear to be a valid date" => "A megadott érték nem tűnik érvényes dátumnak",
+ "The input does not fit the date format '%format%'" => "A megadott érték nem felel meg a következő dátum formátumnak: '%format%'",
+
+ // Zend\Validator\DateStep
+ "The input is not a valid step" => "A megadott érték nem érvényes lépcső",
+
+ // Zend\Validator\Db\AbstractDb
+ "No record matching the input was found" => "Nem található megadott értéknek megfelelő adatbázis rekord",
+ "A record matching the input was found" => "A megadott értéknek megfelelő adatbázis rekord létezik",
+
+ // Zend\Validator\Digits
+ "The input must contain only digits" => "A megadott érték csak számjegyeket tartalmazhat",
+ "The input is an empty string" => "A megadott érték üres",
+ "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok, egészek, tizedes törtek",
+
+ // Zend\Validator\EmailAddress
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+ "The input is not a valid email address. Use the basic format local-part@hostname" => "A megadott érték nem érvényes email cím. A helyinev@kiszolgalo formátum használható.",
+ "'%hostname%' is not a valid hostname for the email address" => "'%hostname%' nem érvényes kiszolgáló név az email címhez",
+ "'%hostname%' does not appear to have any valid MX or A records for the email address" => "'%hostname%' nem tűnik érvényes MX vagy A rekordnak az email címhez",
+ "'%hostname%' is not in a routable network segment. The email address should not be resolved from public network" => "'%hostname%' nem visszafejthető hálózati szegmens. Az email cím nem visszafejthető a nyilvános hálózaton",
+ "'%localPart%' can not be matched against dot-atom format" => "'%localPart%' nem feleltethető meg a dot-atom formátumnak.",
+ "'%localPart%' can not be matched against quoted-string format" => "'%localPart%' nem feleltethető meg az idézőjelezett-karakterlánc (quoted-string) formátumnak",
+ "'%localPart%' is not a valid local part for the email address" => "'%localPart%' nem érvényes lokális név az email címhez",
+ "The input exceeds the allowed length" => "A megadott érték hossza meghaladja a megengedettet",
+
+ // Zend\Validator\Explode
+ "Invalid type given" => "A megadott érték típusa érvénytelen",
+
+ // Zend\Validator\File\Count
+ "Too many files, maximum '%max%' are allowed but '%count%' are given" => "Túl sok fájl, maximum '%max%' megengedett, de '%count%' érkezett",
+ "Too few files, minimum '%min%' are expected but '%count%' are given" => "Túl kevés fájl, minimum '%min%' megengedett,de '%count%' érkezett",
+
+ // Zend\Validator\File\Crc32
+ "File does not match the given crc32 hashes" => "A fájl nem felel meg a megadott crc32 hasheknek",
+ "A crc32 hash could not be evaluated for the given file" => "A crc32 hash nem számítható ki a megadott fájlhoz",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\ExcludeExtension
+ "File has an incorrect extension" => "A fájl kiterjesztése nem megfelelő",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\Exists
+ "File does not exist" => "A fájl nem létezik",
+
+ // Zend\Validator\File\Extension
+ "File has an incorrect extension" => "A fájl kiterjesztése nem megfelelő",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\FilesSize
+ "All files in sum should have a maximum size of '%max%' but '%size%' were detected" => "Az összes fájl együttes mérete maximum '%max%' lehet, de '%size%' méretű fájl érkezett",
+ "All files in sum should have a minimum size of '%min%' but '%size%' were detected" => "Az összes fájl együttes mérete minimum '%min%' lehet, de '%size%' méretű fájl érkezett",
+ "One or more files can not be read" => "Egy vagy több fájl olvasása nem sikerült",
+
+ // Zend\Validator\File\Hash
+ "File does not match the given hashes" => "A fájl nem felel meg az adott hasheknek",
+ "A hash could not be evaluated for the given file" => "A hash nem számítható ki az adott fájlhoz",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\ImageSize
+ "Maximum allowed width for image should be '%maxwidth%' but '%width%' detected" => "A kép megengedett legnagyobb szélessége '%maxwidth%' de '%width%' széles kép érkezett",
+ "Minimum expected width for image should be '%minwidth%' but '%width%' detected" => "A kép megengedett legnagyobb szélessége '%minwidth%' de '%width%' széles kép érkezett",
+ "Maximum allowed height for image should be '%maxheight%' but '%height%' detected" => "A kép megengedett legnagyobb magassága '%maxheight%' de '%height%' magas kép érkezett",
+ "Minimum expected height for image should be '%minheight%' but '%height%' detected" => "A kép megengedett legnagyobb magassága '%minheight%' de '%height%' magas kép érkezett",
+ "The size of image could not be detected" => "A kép méretét nem sikerült meghatározni",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\IsCompressed
+ "File is not compressed, '%type%' detected" => "A kapott fájl nem tömörített, '%type%' típusúnak tűnik.",
+ "The mimetype could not be detected from the file" => "A fájl mime típusát nem sikerült azonosítani",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\IsImage
+ "File is no image, '%type%' detected" => "A fájl nem kép, '%type%' típusúnak tűnik",
+ "The mimetype could not be detected from the file" => "A fájl mime típusát nem sikerült azonosítani",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\Md5
+ "File does not match the given md5 hashes" => "A fájl nem felel meg a megadott md5 hasheknek",
+ "An md5 hash could not be evaluated for the given file" => "Az md5 hash nem számítható ki a megadott fájlhoz",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\MimeType
+ "File has an incorrect mimetype of '%type%'" => "File has an incorrect mimetype of '%type%'",
+ "The mimetype could not be detected from the file" => "A fájl mime típusát nem sikerült azonosítani",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\NotExists
+ "File exists" => "A fájl már létezik",
+
+ // Zend\Validator\File\Sha1
+ "File does not match the given sha1 hashes" => "A fájl nem felel meg a megadott sha1 hasheknek",
+ "A sha1 hash could not be evaluated for the given file" => "Az sha1 hash nem számítható ki a megadott fájlhoz",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\Size
+ "Maximum allowed size for file is '%max%' but '%size%' detected" => "Maximum megengedett fájlméret '%max%', de '%size%' érkezett",
+ "Minimum expected size for file is '%min%' but '%size%' detected" => "Minimum megengedett fájlméret '%min%', de '%size%' érkezett",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\File\Upload
+ "File '%value%' exceeds the defined ini size" => "A(z) '%value%' fájl mérete meghaladja a PHP beállításokban megengedettet",
+ "File '%value%' exceeds the defined form size" => "A(z) '%value%' fájl mérete meghaladja az űrlap által megengedettet",
+ "File '%value%' was only partially uploaded" => "A(z) '%value%' fájl csak részlegesen lett feltöltve",
+ "File '%value%' was not uploaded" => "A(z) '%value%' fájl nem lett feltöltve",
+ "No temporary directory was found for file '%value%'" => "A(z) '%value%' fájl számára nem található átmeneti könyvtár",
+ "File '%value%' can't be written" => "A(z) '%value%' fájl nem írható",
+ "A PHP extension returned an error while uploading the file '%value%'" => "Egy PHP kiterjesztés nem várt hibát okozott a(z) '%value%' fájl feltöltése közben",
+ "File '%value%' was illegally uploaded. This could be a possible attack" => "A(z) '%value%' fájl illegálisan került feltöltésre. Elképzelhető, hogy ez egy támadás következménye",
+ "File '%value%' was not found" => "A(z) '%value%' fájl nem található",
+ "Unknown error while uploading file '%value%'" => "Ismeretlen hiba történt a(z) '%value%' fájl feltöltése közben",
+
+ // Zend\Validator\File\UploadFile
+ "File exceeds the defined ini size" => "A fájl mérete meghaladja a PHP beállításokban megengedettet",
+ "File exceeds the defined form size" => "A fájl mérete meghaladja az űrlap által megengedettet",
+ "File was only partially uploaded" => "A fájl csak részlegesen lett feltöltve",
+ "File was not uploaded" => "A fájl nem lett feltöltve",
+ "No temporary directory was found for file" => "A fájl számára nem található átmeneti könyvtár",
+ "File can't be written" => "A fájl nem írható",
+ "A PHP extension returned an error while uploading the file" => "Egy PHP kiterjesztés nem várt hibát okozott a fájl feltöltése közben",
+ "File was illegally uploaded. This could be a possible attack" => "A fájl illegálisan került feltöltésre. Elképzelhető, hogy ez egy támadás következménye",
+ "File was not found" => "A fájl nem található",
+ "Unknown error while uploading file" => "Ismeretlen hiba történt a fájl feltöltése közben",
+
+ // Zend\Validator\File\WordCount
+ "Too many words, maximum '%max%' are allowed but '%count%' were counted" => "Túl sok szó, maximum '%max%' szó megengedett, de '%count%' érkezett",
+ "Too few words, minimum '%min%' are expected but '%count%' were counted" => "Túl kevés szó, minimum '%min%' szó megengedett, de '%count%' érkezett",
+ "File is not readable or does not exist" => "A fájl nem létezik vagy nem olvasható",
+
+ // Zend\Validator\GreaterThan
+ "The input is not greater than '%min%'" => "A megadott érték nem nagyobb, mint '%min%'",
+ "The input is not greater or equal than '%min%'" => "A megadott érték nem nagyobb vagy egyenlő, mint '%min%'",
+
+ // Zend\Validator\Hex
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+ "The input contains non-hexadecimal characters" => "A megadott érték nem-hexadecimális karaktert tartalmaz",
+
+ // Zend\Validator\Hostname
+ "The input appears to be a DNS hostname but the given punycode notation cannot be decoded" => "A megadott érték DNS kiszolgáló névnek tűnik, de a megadott punycode jelölés nem visszakódolható",
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+ "The input appears to be a DNS hostname but contains a dash in an invalid position" => "A megadott érték érvényes DNS kiszolgáló névnek tűnik, de érvénytelen helyen tartalmaz kötőjelet",
+ "The input does not match the expected structure for a DNS hostname" => "A megadott érték nem felel meg a várt DNS kiszolgáló név struktúrának",
+ "The input appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD '%tld%'" => "A megadott érték DNS kiszolgáló névnek tűnik, de nem sikerült megfeleltetni a '%tld%' kiszolgáló név sémának",
+ "The input does not appear to be a valid local network name" => "A megadott érték nem tűnik érvényes helyi hálózati névnek",
+ "The input does not appear to be a valid URI hostname" => "A megadott érték nem tűnik érvényes URI kiszolgáló névnek",
+ "The input appears to be an IP address, but IP addresses are not allowed" => "A megadott érték IP címnek tűnik, de IP címek nem megengedettek",
+ "The input appears to be a local network name but local network names are not allowed" => "A megadott érték helyi hálózati címnek tűnik, de helyi hálózati címek nem megengedettek",
+ "The input appears to be a DNS hostname but cannot extract TLD part" => "A megadott érték DNS kiszolgáló névnek tűnik, de a TLD részt nem sikerült visszafejteni",
+ "The input appears to be a DNS hostname but cannot match TLD against known list" => "A megadott érték DNS kiszolgáló névnek tűnik, de a megadott TLD ismeretlen",
+
+ // Zend\Validator\Iban
+ "Unknown country within the IBAN" => "Ismeretlen ország az IBAN rendszerben",
+ "Countries outside the Single Euro Payments Area (SEPA) are not supported" => "A SEPA fizetési övezeten kívüli országok nem támogatottak",
+ "The input has a false IBAN format" => "A megadott érték nem felel meg az IBAN formátumnak",
+ "The input has failed the IBAN check" => "A megadott érték nem felel meg az IBAN ellenőrzésnek",
+
+ // Zend\Validator\Identical
+ "The two given tokens do not match" => "A két megadott érték nem egyezik",
+ "No token was provided to match against" => "Az összehasonlítási érték hiányzik",
+
+ // Zend\Validator\InArray
+ "The input was not found in the haystack" => "A megadott érték nem található az érvényes halmazban/tömbben.",
+
+ // Zend\Validator\Ip
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+ "The input does not appear to be a valid IP address" => "A megadott érték nem tűnik érvényes IP címnek",
+
+ // Zend\Validator\IsInstanceOf
+ "The input is not an instance of '%className%'" => "A megadott érték nem '%className%'",
+
+ // Zend\Validator\Isbn
+ "Invalid type given. String or integer expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok, egészek",
+ "The input is not a valid ISBN number" => "A megadott érték nem érvényes ISBN szám",
+
+ // Zend\Validator\LessThan
+ "The input is not less than '%max%'" => "A megadott érték nem kisebb, mint '%max%'",
+ "The input is not less or equal than '%max%'" => "A megadott érték nem kisebb vagy egyenlő, mint '%max%'",
+
+ // Zend\Validator\NotEmpty
+ "Value is required and can't be empty" => "A megadott érték kötelező és nem lehet üres",
+ "Invalid type given. String, integer, float, boolean or array expected" => "Invalid type given. String, integer, float, boolean or array expected",
+
+ // Zend\Validator\Regex
+ "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok, egészek, tizedes törtek",
+ "The input does not match against pattern '%pattern%'" => "A megadott érték nem felel meg a '%pattern%' mintának",
+ "There was an internal error while using the pattern '%pattern%'" => "A(z) '%pattern%' minta használata közben hiba történt",
+
+ // Zend\Validator\Sitemap\Changefreq
+ "The input is not a valid sitemap changefreq" => "A megadott érték nem érvényes `sitemap changefreq`",
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+
+ // Zend\Validator\Sitemap\Lastmod
+ "The input is not a valid sitemap lastmod" => "A megadott érték nem érvényes `sitemap lastmod`",
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+
+ // Zend\Validator\Sitemap\Loc
+ "The input is not a valid sitemap location" => "A megadott érték nem érvényes `sitemap location`",
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+
+ // Zend\Validator\Sitemap\Priority
+ "The input is not a valid sitemap priority" => "The input is not a valid sitemap priority",
+ "Invalid type given. Numeric string, integer or float expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: numerikus karakterláncok, egészek vagy tizedes törtek",
+
+ // Zend\Validator\Step
+ "Invalid value given. Scalar expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: skalárok (egész számok, tizedes törtek, karakterláncok, stb)",
+ "The input is not a valid step" => "A megadott érték nem érvényes lépcső",
+
+ // Zend\Validator\StringLength
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+ "The input is less than %min% characters long" => "A megadott érték rövidebb, mint %min% hosszúságú",
+ "The input is more than %max% characters long" => "A megadott érték hosszabb, mint %max% hosszúságú",
+
+ // Zend\Validator\Uri
+ "Invalid type given. String expected" => "Érvénytelen típus. Érvényes típusok: karakterláncok",
+ "The input does not appear to be a valid Uri" => "A megadott érték nem tűnik érvényes Uri-nak",
+);
Something went wrong with that request. Please try again.