Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
app
gradle/wrapper
.gitattributes
.gitignore
README.md
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

Android-Kuponiarz

###POL###

Aplikacja mobilne z kuponami rabatowymi. Aplikacja wymaga zewnętrznej bazy danych aby funckjonować prawidłowo. Przykładowy webserwis z bazą danych: -WebService-Kuponiarz. https://github.com/zerhaz/-WebService-Kuponiarz/

WAŻNE! Aby panel działał prawidłowo wymagane jest dodanie własnych URL-i w plikach poniżej.

  • "CouponsActivity.java" - URL do ".../android/main.php" w -WebService-Kuponiarz.
  • "FirebaseInstanceIDService.java" - URL do ".../android/register.php" w -WebService-Kuponiarz.
  • "MainActivity.java" - URL do ".../privacy-policy.html" w -WebService-Kuponiarz.

#####################################################

###ENG###

Mobile application with discount coupons.

This application needs external database. Example of webservice with database: -WebService-Kuponiarz. https://github.com/zerhaz/-WebService-Kuponiarz/

IMPORTANT! You need to set your own URLs in files below.

  • "CouponsActivity.java" - URL to ".../android/main.php" in -WebService-Kuponiarz.
  • "FirebaseInstanceIDService.java" - URL to ".../android/register.php" in -WebService-Kuponiarz.
  • "MainActivity.java" - URL to ".../privacy-policy.html" in -WebService-Kuponiarz.
You can’t perform that action at this time.