Coding conventions
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
java
javascript
php
ruby
.gitignore
README.md

README.md

Код бичих зөвлөмж

Энэхүү төслийг програмчлал хэл, технологи, фрэймворкуудад ашиглагдаж байгаа код бичих зөвлөмжүүдийг /coding conventions/ эх хэл рүүгээ орчуулан, ашиглах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор энэ төслийг үүсгэлээ.

Програмчлалын хэлний код бичих зөвлөмжүүд

Технологи болон фрэймворкуудын код бичих зөвлөмжүүд

Орчуулганд оролцох