API

zonble edited this page Sep 13, 2010 · 2 revisions
Clone this wiki locally

關心天氣

位置:/overview
參數:

 • output 輸出格式
  • html:HTML 格式(預設)
  • plain:純文字

48 小時天氣預報

位置:/forecast

參數:

 • output 輸出格式
  • plist Plist 格式(預設)
  • json JSON 格式
 • location 地區
  • all 全部地區的天氣預報
  • 不加 顯示地區列表及對應 URL
  • 1 台北市
  • 2 高雄市
  • 3 基隆
  • 4 台北
  • 5 桃園
  • 6 新竹
  • 7 苗栗
  • 8 台中
  • 9 彰化
  • 10 南投
  • 11 雲林
  • 12 嘉義
  • 13 台南
  • 14 高雄
  • 15 屏東
  • 16 恆春
  • 17 宜蘭
  • 18 花蓮
  • 19 台東
  • 20 澎湖
  • 21 金門
  • 22 馬祖

一週天氣預報

位置:/week

參數:

 • output 輸出格式
  • plist Plist 格式(預設)
  • json JSON 格式
 • location 地區
  • all 全部地區的天氣預報
  • 不加 顯示地區列表及對應 URL
  • Taipei 台北市
  • North 北部
  • Center 中部
  • South 南部
  • North-East 東北部
  • East 東部
  • South-East 東南部
  • Penghu 澎湖
  • Kinmen 金門
  • Matsu 馬祖

一週旅遊天氣

位置:/week_travel

參數:

 • output 輸出格式
  • plist Plist 格式(預設)
  • json JSON 格式
 • location 地區
  • all 全部地區的天氣預報
  • 不加 顯示地區列表及對應 URL
  • Yang-ming-shan 陽明山
  • Lalashan 拉拉山
  • Lishan 梨山
  • Hohuan-shan 合歡山
  • Sun-Moon-Lake 日月潭
  • Hsitou 溪頭
  • Alishan 阿里山
  • Yushan 玉山
  • Kenting 墾丁
  • Lung-tung 龍洞
  • Taroko 太魯閣
  • San-shiantai 三仙台
  • Lu-Tao 綠島
  • Lanyu 蘭嶼

三天漁業

位置:/3sea

參數:

 • output 輸出格式
  • plist Plist 格式(預設)
  • json JSON 格式
 • location 地區
  • 1 黃海南部海面
  • 2 花鳥山海面
  • 3 東海北部海面
  • 4 浙江海面
  • 5 東海南部海面
  • 6 台灣北部海面
  • 7 台灣海峽北部
  • 8 台灣海峽南部
  • 9 台灣東北部海面
  • 10 台灣東南部海面
  • 11 巴士海峽
  • 12 廣東海面
  • 13 東沙島海面
  • 14 中西沙島海面
  • 15 南沙島海面

台灣近海

位置:/nearsea

參數:

 • output 輸出格式
  • plist Plist 格式(預設)
  • json JSON 格式
 • location 地區
  • 1 釣魚台海面
  • 2 彭佳嶼基隆海面
  • 3 宜蘭蘇澳沿海
  • 4 新竹鹿港沿海
  • 5 澎湖海面
  • 6 鹿港東石沿海
  • 7 東石安平沿海
  • 8 安平高雄沿海
  • 9 高雄枋寮沿海
  • 10 枋寮恆春沿海
  • 11 鵝鑾鼻沿海
  • 12 成功大武沿海
  • 13 綠島蘭嶼海面
  • 14 花蓮沿海
  • 15 金門海面
  • 16 馬祖海面

三天潮汐資料

位置:/tide

參數:

 • output 輸出格式
  • plist Plist 格式(預設)
  • json JSON 格式
 • location 地區
  • 1 基隆
  • 2 福隆
  • 3 鼻頭角
  • 4 石門
  • 5 淡水
  • 6 大園
  • 7 新竹
  • 8 苗栗
  • 9 梧棲
  • 10 王功
  • 11 台西
  • 12 東石
  • 13 將軍
  • 14 安平
  • 15 高雄
  • 16 東港
  • 17 南灣
  • 18 澎湖
  • 19 蘇澳
  • 20 頭城
  • 21 花蓮
  • 22 台東
  • 23 成功
  • 24 蘭嶼
  • 25 馬祖
  • 26 金門

氣象雲圖

位置 /image

參數:

 • id 代號
  • rain 雨量累積圖
  • radar 雷達示波圖
  • color_taiwan 台灣彩色天氣雲圖
  • color_asia 亞洲彩色天氣雲圖
  • hilight_taiwan 台灣色彩強化天氣雲圖
  • hilight_asia 亞洲色彩強化天氣雲圖