Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
107 lines (91 sloc) 4.87 KB
: -*- html -*-
updated: 2012-07-10 18:39:14+02
author: zrajm
year: 1998-2012
lang: sv
Klingonska Akademiens epostlista
================================
Nyheter
-------
I <time datetime="2007-06">juli 2007</time> flyttade klingonska till en ny
server -- i-och-med detta har också epostlisteprogramvaran bytts ut. Nu kör vi
Mailman. Listan som sådan är oförändrad, alla gamla prenumeranter har överförts
till den nya listan, och adressen till listan förblir densamma. Det har dock
blivit enklare att gå med, gå ur och ändra sina inställningar på epostlistan,
via ett webgränssnitt.
<table>
<tr>
<th>Listans adress
<td><a href="mailto:klingonska@klingonska.org">klingonska@klingonska.org</a>
<tr>
<th>Webbgränssnitt
<td><a href="http://mail.klingonska.org/">mail.klingonska.org</a>
</table>
En svensk/klingonsk epostlista
------------------------------
Klingonska Akademiens epostlista är en svensk/klingonsk epostlista för dig som
fattat tycke för galaxens snabbast växande språk men ännu inte har hittat någon
i ditt grannskap att konversera med. -- Syftet är att ge ett medium för dialog
om (och på) klingonska, ett forum för kommunikation där man utbyta råd och
tips, men också planera och informera om sammankomster och händelser som
relaterar till klingonska (och klingoner) och som utspelar sig i detta avlånga
land.
Listan kan ses som ett lokalt komplement eller alternativ till {tlhIngan-Hol},
<a href="http://www.kli.org/tlhIngan-Hol/"> Klingonska språkinstitutets
epostlista</a>. Skillnaden är att vi har mindre trafik, att vår konversation
förs på svenska (när det inte är klingonska som gäller) och att vi i större
större utsträckning kan informera om sådant som händer i vår geografiska
närhet.
Gå med
------
<a href="http://mail.klingonska.org/">Klicka här för att gå med på listan</a>,
och följ instruktionerna en bit ned på sidan, under rubriken »Subscribing to
Klingonska«.
Gå ur
-----
För att avsluta ditt medlemskap på listan, <a
href="http://mail.klingonska.org/#subscribers">gå längst ned på listans
webbgränssnitt,</a> under rubriken »Klingonska Subscribers« kan du logga in och
ändra inställningar samt avsäga dig ditt medlemskap, om du så vill.
Ordningsregler
--------------
I princip gäller samma regler som gäller på <i>Klingonska språkinstitutets</i>
epostlista {tlhIngan-Hol} -- med den skillnaden att våran epostlista är på
svenska, och mer lämplig för att sprida information relevant för de som bor i
vårt avlånga land, med omedelbara omnejd.
<ul>
<li>När du postar något till listan, skriv då antingen: (a) om klingonska, på
svenska -- någon enstaka fras eller mening på engelska är okej, men dra ner
på det så mycket du kan. (En av huvudtankarna med listan är att minska
"avståndet" till klingonskan genom att i mesta möjliga mån eliminera
omvägen via engelska.) eller (b) på klingonska, om precis vad som
helst.
<li>Välj ämnesrad med omsorg, och skriv den alltid på det språk du använder
huvudsakligen i brevet. Om du svarar på ett brev, men känner att du glider
ifrån ämnet angivet, byt då ämnesrad men behåll den gamla inom parantes. Så
kan t.ex. "{jIl}" när ämnet eller språket skiftar bli till "MOs grannar
(var: {jIl})".)
<li>Om du har en fråga av nybörjarnatur, skriv då <i>KLBC</i> först i
ämnesraden, så att andra nybörjare också kan se och dra nytta av de svar du
får. Om du svarar du på ett brev märk med <i>KLBC</i>, tänk då på att detta
är en nybörjare. Uppmuntra! Påpeka när han/hon har tänkt eller gjort rätt!
Svara på frågor och påpeka misstag -- men ha tålamod. Alla har inte samma
tid att lägga ner på sina klingonskastudier, och somliga förblir nybörjare
under lång tid. (Till skillnad från {tlhIngan-Hol} har vi ingen
nybörjargrammatiker som kan stå till tjänst med sin expertis. Utan här får
vi alla hjälpa till efter bästa förmåga.)
<li>Använd tydliga markeringar för att skilja klingonska från svenska (med
t.ex. krullparanteser <code>&#123;&#125;</code>). Markera ord i din
klingonska som är av dig påhittade (t.ex. namn), medvetet felaktiga, eller
i övrigt inte finns i någon klingonsk ordbok (här rekomenderas att du omger
det felaktiga ordet eller utrycket med <code>#</code>). Att använda
apostrofer och citationstecken blir mest förvirrande då de är alldeles för
lätta att blanda ihop med den klingonska bokstaven {'} -- använd
hellre <code>»«</code> eller <code>&gt;&gt;</code>
och <code>&lt;&lt;</code>.
<li>I allmänhet är det hyfs och gott uppförande som gäller, gör ingenting som
du inte skulle vilja att någon gjorde mot dig. Skulle du bete dig riktigt
illa spärras dina framtida brev från att nå fram till listan och du hindras
på därigenom att delta i diskussionen.
</ul>
[[eof]]
You can’t perform that action at this time.