Skip to content
Strona internetowa dotycząca kampanii ZSP pt. "Płatne chorobowe, nie umowy śmieciowe!"
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
archetypes
content
data
layouts
static
.gitignore
Dockerfile
Dockerfile.arm7hf
Makefile
README.md
config.toml
nginx.conf

README.md

"Płatne chorobowe, nie umowy śmieciowe!" - kampania ZSP

Strona informacyjna kampanii społecznej dotyczącej umów śmieciowych.

Informacje techniczne

Strona została wykonana w hugo, wymaga instalacji frameworka hugo do pracy nad nią.

# uruchamianie serwera deweloperskiego
make start@dev

# budowanie docelowej strony do umieszczenia publicznie (pojawi się w katalogu "public")
make build

Docker

make build@x86_64
sudo docker run --rm -p 7002:80 wolnosciowiec/zsp-umowy-smieciowe
You can’t perform that action at this time.