Skip to content
Repository voor FIXXX 8 traject rondom thema schuldhulp
PHP HTML CSS JavaScript FreeMarker Shell Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
config
docker
keycloak_theme/schulddossier/login
public
src
templates
tests
translations
.env.dist
.gitignore
Dockerfile
Dockerfile-dev
Jenkinsfile
LICENSE
README.md
composer.json
composer.lock
docker-compose-dev.yml
docker-compose.yml
docker-entrypoint.sh
symfony.lock

README.md

FIXXX Schuldhulp

FIXXX Schuldhulp is een project van de Gemeente Amsterdam. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Datalab van de Gemeente Amsterdam

Meer informatie datapunt.ois@amsterdam.nl

Waarom is deze code gedeeld

Het FIXXX-team van de Gemeente Amsterdam ontwikkelt software voor de gemeente. Veel van deze software wordt vervolgens als open source gepubliceerd zodat andere gemeentes, organisaties en burgers de software als basis en inspiratie kunnen gebruiken om zelf vergelijkbare software te ontwikkelen. De Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat software die met publiek geld wordt ontwikkeld ook publiek beschikbaar is.

Onderhoud en security

Deze repository bevat een "as-is" kopie van het project op moment van publiceren. Deze kopie wordt niet actief onderhouden.

Wat mag ik met deze code

De Gemeente Amsterdam heeft deze code gepubliceerd onder de Mozilla Public License v2. Een kopie van de volledige licentie tekst is opgenomen in het bestand LICENSE.

Het FIXXX-team heeft de verdere doorontwikkeling van deze software overgedragen aan de probleemeigenaar. De code in deze repository zal dan ook niet actief worden bijgehouden door het FIXXX-team.

Open Source

Dit project maakt gebruik van diverse andere Open Source software componenten. O.a. Symfony, Doctrine, Composer, Monolog, Twig, Swiftmailer

Installeren

Er zijn verschillende installatie methodes beschikbaar.

Uitvoeren met interne PHP webserver (alleen voor development)

Zie voor meer informatie [https://symfony.com/doc/current/setup/built_in_web_server.html]

git clone git@github.com:amsterdam/fixxx-schuldhulp.git
cd fixxx-schuldhulp
composer install
php bin\console server:run 127.0.0.1:8080

De applicatie is nu beschikbaar in de browser door [http://127.0.0.1:8080] te openen in de browser.

Installatie op (virtuele) server (geschikt voor development en productie)

Gebruik Apache met mod-php, Apache met PHP-FPM, Nginx met PHP-FPM of IIS. Gebruik minimaal PHP 7.1.

git clone git@github.com:amsterdam/fixxx-schuldhulp.git
cd fixxx-schuldhulp
composer install
php bin/console cache:clear --env=acceptance
php bin/console cache:clear --env=production

Configueer tenslote een vhost van de webserver. Zie ook de specifieke handleiding per webserver in de Symfony 4.0 handleiding

Installatie via Docker (productie)

Installeer via:

git clone git@github.com:amsterdam/fixxx-schuldhulp.git
cd fixxx-schuldhulp
docker-compose up

D.m.v. het aanmaken van docker-compose.override.yml bestand kunnen environment variabelen en poorten aangepast worden.

Installatie via Docker (development)

Deze Docker maakt gebruikt van een Docker volume zodat er geen nieuwe build nodig is bij wijziging van code.

git clone git@github.com:amsterdam/fixxx-schuldhulp.git
cd fixxx-schuldhulp
docker-compose -f docker-compose-dev.yml up

D.m.v. het aanmaken van docker-compose.override.yml bestand kunnen environment variabelen en poorten aangepast worden. Laad de override file als volgt in docker-compose -f docker-compose-dev.yml -f docker-compose-dev.override.yml up.

Standaard accounts

De volgende accounts worden tijdens de installatie aangemaakt. Wijzig de gegevens na de installatie!

gebruikersnaam: gka1 / wachtwoord: test12345
gebruikersnaam: madi1 / wachtwoord: test12345
gebruikersnaam: admin1 / wachtwoord: test12345

SSL

Middels een self-signed SSL certificaat is de omgeving via HTTPS te bereiken via:

https://dev-fixxx8.amsterdam.nl/

2FA setup

Make sure your containers are not running. Connect to the VPN and make sure you are able to resolve the auth server on https://acc.iam.amsterdam.nl. If you had Docker running before connecting to the VPN than reboot Docker in order for it to allow access to the VPN network. Start your containers like usual.

You can’t perform that action at this time.