Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

sävelmotiivit #5983

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Apr 3, 2018 · 4 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Apr 3, 2018

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

sävelmotiivit

Ehdotettu termi englanniksi

musical motifs

Ehdotettu termi ruotsiksi

tonmotiv

Vaihtoehtoiset termit ja ilmaisut

musical motives [eng]

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

musiikkianalyysi

Vastaava käsite muussa sanastossa

Wikidata : https://www.wikidata.org/wiki/Q908349

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

89 Musiikki

Tarkoitusta täsmentävä selite

Grove Music Online: "A short musical idea, melodic, harmonic, rhythmic, or any combination of these three. A motif may be of any size, and is most commonly regarded as the shortest subdivision of a theme or phrase that still maintains its identity as an idea. It is most often thought of in melodic terms, and it is this aspect of motif that is connoted by the term ‘figure’." [https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.19221]

Perustelut ehdotukselle

Vastaa YSAan sulautetun MUSAn "motiivit"-asiasanaa [http://www.yso.fi/onto/musa/p444], jota ei voi yhdistää YSAn nykyiseen, monimerkityksiseen "motiivit"-asiasanaan [http://www.yso.fi/onto/ysa/Y97511].

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

. .

Ehdottajan nimi: Jaakko Tuohiniemi
Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto
Ehdottajan sähköpostiosoite: jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi Termiehdotus Fintossa: sävelmotiivit

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the uusi label Apr 3, 2018

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 4, 2018

"musical motif/motives" = musical idea, melodic, harmonic, rhythmic, or any combination of these. Eikö tämä ole laajempi termi kuin "sävelmotiivit". Olisiko suomenkieliseksi termiksi parempi: "motiivi (musiikki)" tai "motiivit (musiikki)"?

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 4, 2018

Motiivit (musiikki) -muotoisen asiasanan ottaminen tarkoittaisi, että YSAn nykyinen motiivit-asiasana vaatisi myös sulkutarkenteen ja mahdollisen jakamisen useammaksi (motiivi krjallisuudessa, rikoksen motiivi jne). "Sävelmotiivi"-sanaa näyttää joka tapauksessa käytetyn tarkoittamaan kaikenlaisia musiikillisia motiiveteja, olipa kyse harmonisista tai rytmisistä (kaikki kuitenkin lopulta on säveliä, siis musiikkia eli säveltaidetta).

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 20, 2018

Muusa-ryhmä (20.4.2018): kannatetaan ehdotusta
sävelmotiivit
KT motiivit (musiikki)
LT musiikkianalyysi
määritelmä: Musiikinteoreettinen käsite, jolla tarkoitetaan pienintä musiikillisesti mielekästä sävelkulkua, aihetta tms elementtiä. Useasta motiivista muodostuu teema.

YSO-hierarkkiaa voisi pohtia myöhemmin

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-3 milestone Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Apr 23, 2018

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 3, 2018

melodiska motiv ET motiv (musik), tonmotiv

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
7 participants
You can’t perform that action at this time.