Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

kansanmusiikki #7059

Open
Finto-ehdotus opened this issue Mar 14, 2019 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
3 participants
@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Mar 14, 2019

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

kansanmusiikki

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Poistetaan itsenäisenä asiasanana ja muutetaan KT-muodoksi asiasanalle "perinnemusiikki"

Perustelut ehdotukselle

. .

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 15, 2019

Lipsahti eilen vähän ohi, miksi kansanmusiikki -termi poistetaan. Vaikka määrittely ja erottelu perinnemusiikki vs kansanmusiikki ovatkin vaikeita. Suomessa ylin kouluttaja on Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto. Moni muukin oppilaitos käyttää koulutustensa yhteydessa nimenomaan termiä kansanmusiikki. On kansanmusiikki-instituutti, Suomen Kansanmusiikkiliitto, Kansanmusiikki (Kansanmusiikin aikakauslehti) jne.

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Mar 25, 2019

@mirmaid mirmaid added this to the YSO-kokous 2019-1 milestone Mar 25, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.