Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
hlaseniKBI_1.0.xml
hlaseniKBI_1.0.xsd

README.md

Hlášení Kybernetického bezpečnostního incidentu pomocí XML formuláře

##Info Vládní CERT (GovCERT.CZ) jako součást Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) vydává schéma pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů. Toto schéma lze mimo jiné použít pro tvorbu formuláře ve formátu XML, nebo jej implementovat do vlastní aplikace pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů (KBI) a událostí. Jedná se o platný ekvivalent k dosavadnímu poskytovanému formuláři ve formátu PDF. Hlášení lze zasílat na cert<dot>incident<at>nbu<dot>cz ##Vlastnosti Schéma je vytvořeno ve formátu XSD a pokrývá veškeré náležitosti formuláře hlášení KBI, které jsou popisovány v příloze č. 5 ve vyhlášce 316/2014 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Navíc obsahuje i položky, které nejsou ve vyhlášce uvedeny, ale přispívají k lepší a efektivnější výměně potřebných informací pro následné řešení, či vyhodnocení hlášené události.

Toto schéma přehledně definuje, jak mají jednotlivá pole formuláře vypadat a v jakém formátu mohou být vyplněna. ##Obsah

  • hlaseniKBI_1.0.xml
  • hlaseniKBI_1.0.xsd

XSD soubor slouží pro validaci XML formuláře na hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů. Přiloženo je i modelové hlášení hlaseniKBI_1.0.xml.

##Nástroje ###Linux shell Při přípravě hlášení pomocí XML souboru si můžete ověřit, že Vámi připravený soubor je validní např. pomocí nástroje xmllint:

$ xmllint --noout --schema hlaseniKBI_1.0.xsd hlaseniKBI_1.0.xml  
hlaseniKBI_1.0.xml validates  
$  
You can’t perform that action at this time.