Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: 1119698189
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

51 lines (32 sloc) 2.205 kb

uCheck (PHP backend)

uCheck automatiseert ingewikkelde stappen op uSis. Zodat Leidse studenten zich makkelijker kunnen inschrijven voor studieonderdelen en sneller hun cijfers kunnen controleren.

Install

Gebruik de files op een server met PHP. MySQL database oid is niet nodig. Code werkt 'out-of-the-box'.

API

Gebruik: https://ucheck.nl/api/login.php?user=<user>&pass=<wachtwoord> Om user/pass te controleren.

Voorbeeld: https://ucheck.nl/api/login.php?user=s0924121&pass=1234

Als het wachtwoord klopt krijg je een key terug. Bijvoorbeeld: -abs8zOLQ0o9Lr2W8-l1ZFuA4fN9MDAEeIgHI1br0wefVCS8forpCV72Ar78EJ_vlWUu9JZ70D86RUxaXIKojKX9Sa5tTRtoVT1Mag9VKPU

Gebruik deze key voor de volgende api functies, deze key kan je ook opslaan in de app:

  • Cijfers: https://ucheck.nl/api/cijfers.php?user=<user>&pass=<key>
  • Inschrijvingen: https://ucheck.nl/api/inschrijvingen.php?user=<user>&pass=<key>
  • Voortgang (in html): https://ucheck.nl/api/voortgang.php?user=<user>&pass=<key>

Servers

uCheck.nl draait op 2 servers. Eén met een php-backend en de ander met een node.js (serverside javascript) backend.

De PHP backend regelt:

  • De front-end van uCheck (html, css, javascript)
  • Het inschrijven/uitschrijven
  • Elke nacht worden de vakken van alle studies gedownload om lokaal te cachen
  • De api voor de uCheck iOS app

De Node.js backend regelt:

  • Het scrapen van de cijfers, inschrijvingen naar JSON
  • Het scrapen van de voortgang naar HTML (wordt geparst door de php-backend)

Ik heb 2 node.js servers staan. Eén op een betaalde hosting in Amsterdam en nog eentje op het gratis node.js hostingplatform nodester. De betaalde hosting is aanzienlijk sneller, daarom gebruik ik hem nog steeds.

Niet inbegrepen

In de repo zijn niet de encryptie en decryptie functies van uCheck toegevoegd. Deze blijven geheim ten behoeve van de beveiliging van uCheck.

Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.